Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Saturday, 17 December 20169:05 PM(View: 7508)
Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT


chuandevuongChuẩn-đề (The Great Cundi Dharani) là từ phiên âm của chữ phạn Cundi, chữ nầy còn được phiên  âm là Chuẩn-chi, Chuẩn-nê, có nghĩa là thanh tịnh; nói cho đủ là Chuẩn-đề Quan Âm, Chuẩn-đề Phật Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn-đề hay Thất Cu-chi Phật Mẫu. Như vậy, Chuẩn-đề hay Chuẩn-đề Quan Âm chính là một  trong những danh hiệu của Quan Âm Bồ-tát. Theo Thất Cu-chi Phật Mẫu Chuẩn-đề  Đà-la-ni kinh thì Thân vị Bồ-tát nầy có màu vàng trắng, ngồi kiết gia trên đài  sen, có hào quang tỏa sáng xung quanh, mình mặc thiên y, trên đầu trang điểm  ngọc anh lạc, có 18 tay đều đeo vòng xuyến, gồm có 3 mắt. Vị Bồ-tát nầy chuyên  hộ trì Phật pháp và bảo hộ những chúng sinh có mạng sống ngắn ngủi được thọ mạng  lâu dài. Pháp môn tu hành của vị Bồ-tát nầy là trì tụng bài chú: "Nam mô tát  đa nẫm, tam miệu tam bồ đà Câu chi nẫm, đát diệt tha: án, chiết lệ chủ lệ chuẩn  đề ta bà ha"

Nếu ai chí thành trì tụng bài chú  trên thì sẽ tiêu trừ tai họa, dứt hết bệnh tật, đạt được thông minh…, nhận được  một luồng hào quang chiếu đến làm tiêu tan tội chướng, thọ mạng lâu dài, tăng  trưởng phước đức: đồng thời được chư Phật, Bồ-tát gia bị, đời đời kiếp kiếp xa  lìa ác thú, mau chóng chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.


 Oai lực của thần chú Chuẩn Đề là bất khả tư nghì, như đã nói, bảy  trăm ức Đức Phật quá khứ nhờ trì niệm thần chú này mà thành tựu Phật đạo. Cũng  theo kinh Chuẩn Đề: “Người trì tụng thần chú này đủ chín mươi muôn biến, có thể  diệt được các tội thập ác, tứ trọng và ngũ nghịch. Nhẫn đến các nhà thế tục nào  bất luận tịnh hay uế, chỉ cần chí tâm trì tụng thần chú, liền được tiêu trừ tai  nạn, bệnh hoạn và tăng nhiều phước thọ. Tụng đủ bốn mươi chín ngày, liền được Bồ  tát sai hai vị Thánh giả để thường phò hộ người ấy trong những lúc đi đứng nằm  ngồi”.


Người nào cầu trí tuệ, hoặc mong tiêu trừ chướng nạn, hoặc cầu được pháp thần  thông, hoặc cầu Vô thượng Bồ đề… chỉ cần y theo pháp này thiết đàn, tụng đủ một  trăm muôn biến, thì những người này liền đặng ở nơi Tịnh độ của chư Phật, được  nghe pháp mầu chứng quả Vô sanh.

  
Bồ tát Long Thọ - một trong bốn vị Bồ tát có công lớn chấn hưng Phật giáo Đại  thừa, khi sanh tiền Ngài chuyên trì tụng thần chú này. Ngài có làm bài kệ tán  thán Bồ tát Chuẩn Đề để mọi người mỗi khi đọc tụng thần chú này được thêm phần  tín tâm, tăng trưởng lòng ngưỡng mộ và dễ thành tựu sự cảm ứng, gia hộ của Ngài.

Khể thủ quy y Tô tất đế          
Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi          
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề          
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ
 Cúi đầu quy y phép Tô tất đế     
Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Cu Chi     
Đệ tử xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề     
Nguyện Đức từ bi xót thương gia hộ


Bài kệ bốn câu, câu đầu kính lạy Pháp bảo, câu hai kính lạy Phật bảo và câu  ba kính lạy Tăng bảo mà đại diện là Bồ tát Chuẩn Đề, câu bốn là cầu xin Tam bảo  thùy từ gia hộ cho mình khi trì tụng thần chú này được thành tựu mọi công đức từ  bi và trí tuệ như Bồ tát Chuẩn Đề.

TÔN ẢNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT
chuande1chuande2chuande3chuande4chuande5chuande6
Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US