Lịch Huân Tu Tịnh Nghiệp 2019

Wednesday, 20 February 20195:57 PM(View: 3012)
Lịch Huân Tu Tịnh Nghiệp 2019
LỊCH HUÂN TU TỊNH NGHIỆP 2019
(Thứ Bảy Tuần Thứ Hai)
Từ 9:00AM - 5:00PM
(Hoan hỷ đến chùa vào lúc 8:30AM)

Ngày 12 Tháng 1
Ngày 09 Tháng 2
Ngày 16 Tháng 3
Ngày 13 Tháng 4
Ngày 11 Tháng 5
Ngày 15 Tháng 6
Ngày 13 Tháng 7
Ngày 10 Tháng 8
Ngày 14 Tháng 9
Ngày 12 Tháng 10
Ngày 16 Tháng 11
Ngày 14 Tháng 12