Lịch Tu Thọ Bát Quan Trai 2019

Thursday, 21 February 20196:08 PM(View: 3143)
Lịch Tu Thọ Bát Quan Trai 2019
LỊCH THỌ BÁT QUAN TRAI 2019
(Thứ Bảy, tuần thứ tư - 9:00am - 5:00pm)

Ngày 26 Tháng 1
Ngày 23 Tháng 2
Ngày 30 Tháng 3
Ngày 27 Tháng 4
Ngày 25 Tháng 5
Ngày 29 Tháng 6
Ngày 27 Tháng 7
Ngày 24 Tháng 8
Ngày 28 Tháng 9
Ngày 26 Tháng 10
Ngày 30 Tháng 11
Ngày 28 Tháng 12

Chương Trình:
8:30 am: Vân tập và ghi danh
9:00 am: Truyền giới
9:30 am: Ngồi thiền
10:00 am: Thọ trì Kinh
11:00 am: Thuyết pháp
12:00 pm: Quá đường
1:00 pm: Chấp tác, chỉ tịnh
2:30 pm: Thọ trì Kinh
3:30 pm: Thuyết pháp
4:30pm: Xả giới
5:00 pm: Hoàn mãn