Phát Bồ Đề Tâm

Friday, 22 February 20192:00 PM(View: 2529)
Phát Bồ Đề Tâm
Phát Bồ Đề Tâm

Đối với những người ngưỡng mộ lý tưởng tâm linh của Tám bài Kệ luyện Tâm thì sẽ rất lợi ích nếu tụng những bài Kệ sau đây để phát khởi Bồ Đề Tâm. Các hành giả Phật Tử thì nên đọc các bài Kệ này và suy ngẫm về ý nghĩa của các từ ngữ, đồng thời cố gắng trưởng dưỡng nâng cao lòng vị tha và tâm từ bi của mình. Những vị nào trong số các bạn là những hành giả thuộc những truyền thống tôn giáo khác thì có thể rút ra từ những giáo lý thiêng liêng của chính quý vị và cố gắng cam kết nuôi dưỡng tư tưởng vị tha vì theo đuổi lý tưởng vị tha của mình.

Với khát vọng giải thoát mọi chúng sanh
Con nguyện xin luôn quay về nương tựa
Nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng đoàn
Cho đến ngày con hoàn toàn giác ngộ.

Được thấm đẫm bởi từ bi, trí tuệ,
Hôm nay trong hiện diện của Phật Đà
Con nguyện xin phát khởi Tâm Bồ Đề
Vì lợi ích của chúng sinh - tất cả.

Cho đến khi nào không gian còn tồn tại,
Và đến khi nào chúng sinh vẫn hiện còn,
Con nguyện ở lại cho đến thời điểm ấy,
Để tận trừ mọi đau khổ của thế gian.

Tóm lại, những vị nào mà giống như bản thân tôi, xem chính mình là đệ tử của Đức Phật, thì nên thực hành càng nhiều càng tốt. Đối với những vị theo các truyền thống tôn giáo khác, tôi muốn nói rằng, "Xin hãy nghiêm túc và chân thành thực hành theo tôn giáo của bạn." Và đối với những vị không có niềm tin tôn giáo, thì tôi yêu cầu các bạn hãy cố gắng là một người có tấm lòng nhân ái, nhiệt thành. Tôi yêu cầu điều này đối với các bạn bởi vì những thái độ tinh thần này thực sự sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Như tôi đã đề cập trước đây, quan tâm chăm sóc người khác thực sự là có lợi cho bạn.