Sám Hối Phát Nguện Quy Y Tam Bảo

Friday, 22 February 201911:11 PM(View: 10373)
Sám Hối Phát Nguện Quy Y Tam Bảo
SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, 
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn, 
Đã bao phen sanh tử dập dồn, 
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, 
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo, 
Mà con còn đắm đuối mê say, 
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày, 
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh, 
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, 
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go, 
Thân ham dùng gấm vóc sa sô, 
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ, 
Bởi lục dục lòng tham không đủ, 
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu, 
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, 
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ, 
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ, 
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, 
Trước đài sen thành kính hướng về, 
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo, 
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, 
Dứt tận cùng cội rễ vô minh, 
Chí phàm phu tự lực khó thành, 
Cầu đức Phật từ bi gia hộ, 
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, 
Con dốc lòng vì đạo hy sinh, 
Nương từ quang tìm đến bảo thành, 
Đặng tự giác giác tha viên mãn.