Sám Tụng Phật Khánh Đản

Friday, 22 February 201911:18 PM(View: 14122)
Sám Tụng Phật Khánh Đản
SÁM TỤNG PHẬT KHÁNH ĐẢN
(Rằm tháng tư)

Đệ tử hôm nay, 
Gặp ngày Khánh đản,  
Một dạ vui mừng,  
Cúi đầu đảnh lễ 
Thập phương Tam thế,  
Điều Ngự Như Lai, 
Cùng Thánh, Hiền, Tăng. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh 
Bởi thiếu nhơn lành, 
Thảy đều sa đọa; 
Tham sân chấp ngã, 
Quên hẳn đường về, 
Tình ái si mê, 
Tù trong lục đạo,  
Trăm dây phiền não, 
Nghiệp báo không cùng,  
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,  
Dủ lòng lân mẫn,  
Không nỡ sinh linh thiếu phước,  
Nặng kiếp luân hồi,  
Đêm dài tăm tối,  
Đuốc tuệ rạng soi.  
Nguyện cứu muôn loài, 
Pháp dùng phương tiện. 
Ta bà thị hiện. 
Thích chủng thọ sinh. 
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành, 
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.  
Ba mươi hai tướng tốt,  
Vừa mười chín tuổi xuân,  
Lòng từ ái cực thuần,  
Chí xuất trần quá mạnh. 
Ngai vàng quyết tránh, 
Tìm lối xuất gia,  
Sáu năm khổ hạnh rừng già,  
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa. 
Chứng thành đạo quả,  
Hàng phục ma binh,  
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,  
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. 
Chúng con nguyền,  
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,  
Học đòi đức tánh quang minh.  
Cúi xin Phật Tổ giám thành, 
Từ bi gia hộ. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh    
Chóng thành đạo cả.  
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần) 
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  (3 lần) 
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần) 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần) 
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)