Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Friday, 22 February 201911:41 PM(View: 9522)
Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện
SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
(Sám văn âm chữ Hán 14)
 
Sở hữu thập phương thế giới trung,
Tam thế nhất thiết nhân sư Tử,
Ngã dĩ  thanh tịnh thân ngữ ý
Nhất thiết biến lễ tận vô dư.
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực,
Phổ hiện nhất thiết Như lai tiền,
Nhất thân phục hiện sát trần thân,
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật.
Ư nhất trần trung trần số Phật,
Các xứ Bồ-tát chúng hội trung,
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
Thâm tín chư Phật giai sung mãn.
Các dĩ nhất thiết âm thinh hải,
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
Tận ư vị lai nhất thiết kiếp,
Tán Phật thậm thâm công đức hải.
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,
Kỹ nhạc đồ hương cập tán cái,
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
Ngã dĩ cúng dường chư Như lai.
Tối thắng y phục tối thắng hương,
Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
Nhất nhất giai như Diệu Cao tụ,
Ngã tất cúng dường chư Như lai.
Ngã dĩ  quảng đại thắng giải tâm,
Thâm tín nhất thiết tam thế Phật,
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,
Phổ biến cúng dường chư Như lai.
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sinh,
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Thập phương nhất thiết chư chúng sinh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
Nhất thiết Như lai dữ Bồ-tát,
Sở hữu công đức giai tùy hỉ.
Thập phương sở hữu thế gian đăng,
Tối sơ thành tựu Bồ-đề giả,
Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh,
Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.
Chư Phật nhược dục thị Niết-bàn,
Ngã tất chí thành giai khuyến thỉnh,
Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp,
Lợi lạc nhất thiết chư chúng sinh.
Sở hữu lễ tán cúng dường phước,
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân,
Tùy hỉ sám hối chư thiện căn,
Hồi hướng chúng sinh cập Phật đạo.
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng vô thượng chân pháp giới,
Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già,
Nhị đế dung thông tam muội ấn,
Như thị vô lượng công đức hải,
Ngã kim giai tất tận hồi hướng.
Sở hữu chúng sinh thân khẩu ý,
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,
Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng,
Tất giai tiêu diệt tận vô dư.
Niệm niệm trí châu ư pháp giới,
Quảng độ chúng sinh giai bất thoái,
Nãi chí hư không thế giới tận,
Chúng sinh cập nghiệp, phiền não tận,
Như thị tứ pháp quảng vô biên.
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát Ma ha tát.