Văn Chúc Tán Hộ Pháp

Friday, 22 February 201911:43 PM(View: 10329)
Văn Chúc Tán Hộ Pháp
VĂN CHÚC TÁN HỘ PHÁP

Thiên, A tu la, Dược xoa đẳng,
Lai thính pháp giả ưng chí tâm.
Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn,
Các các cần hành Thế Tôn giáo.
Chư hữu thính đồ lai chí thử,
Hoặc tại địa thượng hoặc cư không.
Thường ư nhân thế khởi từ tâm,
Trú dạ tự thân y pháp tru.ï
Hằng dụng giới hương đồ huynh thể,
Thường trì định phục dĩ  tư thân.
Boà-đề diệu hoa biến trang nghiêm,
Tùy sở trụ xứ thường an lạc.
Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ-tát Ma ha tát.