Sám Nhứt Tâm

Saturday, 23 February 201912:01 AM(View: 11154)
Sám Nhứt Tâm
SÁM NHỨT TÂM
(Sám văn âm chữ Hán 3)

Nhứt tâm quy mạng, 

Cực Lạc thế giới, 
A Di Đà Phật, 
Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, 
Từ thệ nghiếp ngã. 
Ngã kim chánh niệm, 
Xưng Như lai danh, 
Vị Bồ-đề đạo, 
Cầu sanh Tịnh độ. 
Phật tích bổn thệ: 
Nhược hữu chúng sinh, 
Dục sanh ngã quốc, 
Chí tâm tín nhạo, 
Nãi chí thập niệm, 
Nhược bất sanh giả, 
Bất thủ chánh giác. 
Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, 
Đắc nhập Như lai 
Đại thệ hải trung, 
Thừa Phật từ lực, 
Chúng tội tiêu diệt, 
Thiện căn tăng trưởng, 
Nhược lâm dục mạng chung, 
Tự tri thời chí, 
Thân vô bịnh khổ, 
Tâm bất tham luyến, 
Ý bất điên đảo, 
Như nhập thiền định. 
Phật cập Thánh chúng, 
Thủ chấp kim đài, 
Lai nghinh tiếp ngã, 
Ư nhứt niệm khoảnh, 
Sanh Cực lạc quốc, 
Hoa khai kiến Phật, 
Tức văn Phật thừa, 
Đốn khai Phật huệ, 
Quảng độ chúng sinh, 
Mãn Bồ-đề nguyện, 
Quảng độ chúng sinh, 
Mãn Bồ-đề nguyện.