Sám Ngã Niệm

Thursday, 28 March 20196:56 PM(View: 8768)
Sám Ngã Niệm
SÁM NGÃ NIỆM
(Sám văn âm chữ Hán)
 
Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
Thất viên minh tánh tác trần lao,
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Dị trạng thù hình tao khổ sở.
Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo,
Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,
Phi truy, tước phát loại Sa môn,
Hủy giới phá trai đa quá hoạn,
Hoại sanh hại vật vô từ niệm,
Đạm nhục san huân dưỡng uế xu,
Chúng nhơn tài thực tứ xâm man,
Tam bảo tư duyên đa hổ dụng,
Tà mạng ác cầu vô yểm túc,
Đam dâm thị tửu dũ hoang mê,
Mạn Phật, khinh Tăng, báng Đại thừa,
Bội nghĩa cô thân hủy sư trưởng,
Văn quá sức phi dương kỷ đức,
Hạnh tai lạc họa yểm tha năng,
Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh,
Đấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,
Ác niệm tà tư vô tạm tức,
Khinh phù trạo tán vị thường đình,
Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,
Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ,
Ngoại hiện oai nghi tăng siểm trá,
Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng,
Lại đọa huân tu tứ thùy manh,
Xan tật tham lam vô úy sỉ,
Dã điền uế bổn tương hà dụng,
Đại hải phù thi bất cửu đình.
Ký vô nhứt niệm khả tư thân,
Taát đọa tam đồ anh chúng khổ.
Ngưỡng nguyện Bổn sư Vô Lượng Tho,ï
Quán Âm, Thế Chí, Thánh Hiền Tăng.
Đồng triền oai quang phổ chiếu lâm,
Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt,
Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,
Lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu,
Nhứt niệm viên quang tội tánh không,
Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.