Giáo Chỉ của Đức Thượng thủ TĐGHPGVNTN

Saturday, 16 April 20163:53 PM(View: 4728)
Giáo Chỉ của Đức Thượng thủ TĐGHPGVNTN

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÁT

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

VP.Phật học viện Kim Quang,

8 Duy Tân, tp.Huế, Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2559

Số: 001/HĐCM/GC/TT

THƯỢNG THỦ

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

–  Chiếu Hiến chương GHPGVNTN bản tu chỉnh ngày 12.12.1973 bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V.

–  Chiếu văn kiện Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN trong phiên họp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 20.2.2014.

– Chiếu Biên Bản phiên họp tổng kết cuối năm 2015, vào ngày 12.1.2016 (Mồng 3 tháng Chạp năm Ất Mùi) trong dịp Lễ Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định.

– Chiếu kết quả Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của TĐGHPGVNTN tại Văn phòng Chùa Phước Thành, Huế, ngày 26.3.2016 trong dịp Lễ Tưởng Niệm chư Tôn Đức Lịch Đại Tăng Thống GHPGVNTN.

–  Chiếu nhu cầu Phật sự.

Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp, nay ban hành:

GIÁO CHỈ:

Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ II (2016 – 2020):

1.Hội Đồng Chứng Minh:

– Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

– Thành Viên:

1-Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

2-Hòa Thượng Thích Diệu Trí

3-Hòa Thượng Thích Diệu Tánh

4-Hòa Thượng Thích Viên Định

5-Hòa Thượng Thích Không Tánh

6-Hòa Thượng Thích Tánh Đạt

7-Hòa Thượng Thích Chí Thắng

8-Hòa Thượng Thích Tâm Trí

9-Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

10-Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

11-Hòa Thượng Thích Chơn Phương

12Hòa Thượng Thích Như Tấn

13Hòa Thượng Thích Thiện Tường

14Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

15-Hòa Thượng Thích Khế  Viên

– Chánh Thư Ký:

Hòa thượng Thích Tâm Trí

2.Hội Đồng Điều Hành:

– Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành:      Hòa Thượng Thích Viên Định

– Phó Viện Trưởng:                                            Hòa Thượng Thích Không Tánh

– Phó Viện Trưởng:                                            Hòa Thượng Thích Chí Thắng

– Tổng Thư Ký:                                                  Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

– Phó Thư Ký:                                                     Thượng Tọa Thích Viên Hỷ

– Tổng Thủ Quỹ:                                                Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

– Các Tổng Ủy Viên:

1-Tổng Ủy Viên Tăng Sự:      Hòa thượng Thích Chơn Phương

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Minh Tuệ

2-Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội: Hòa Thượng Thích Không Tánh

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Từ Giáo

                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Minh

3-Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp: Hòa Thượng Thích Như Tấn

4-Tổng Ủy Viên Cư Sĩ:   Hòa Thượng Thích Tâm Trí

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

5-Tổng Ủy Viên Thanh Niên:  Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Thiện Phúc

6-Tổng Ủy Viên Nghi Lễ: Hòa Thượng Thích Khế Viên

7-Tổng Ủy Viên Kiến Thiết:        Thượng Tọa Thích Viên Hải-Chùa Bảo Hoa

8-Tổng Ủy Viên Tài Chánh: Thượng Tọa Thích Viên Kiên

9Tổng Ủy Viên Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Minh Chơn

III. Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa sau đây đảm trách chức vị Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn các Miền, Tỉnh, Thành:

1-Miền Quảng Đức:                    Hòa Thượng Thích Không Tánh

2-Tỉnh Thừa Thiên Huế:        Hòa Thượng Thích Chí Thắng

3-Tỉnh Quảng Trị:       Thượng Tọa Thích Từ Giáo

4-Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng:    Hòa Thượng Thích Thiện Tường

-Phó Ban:                                          Thượng Tọa Thích Thiện Phúc

5-Tỉnh Bình Định:    Thượng Tọa Thích Viên Hải-Chùa Phổ Tịnh

6-Tỉnh Khánh Hòa:   Hòa Thượng Thích Tâm Trí

7-Tỉnh Lâm Đồng:         Hòa Thượng Thích Như Tấn

8-Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:   Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

-Phó Ban:                                          Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

9-Tỉnh Đồng Nai:    Thượng Tọa Thích Viên Đức

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2016.

VP.Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất

Thượng Thủ

(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh