Chùa Từ Lâm Online: Trì Tụng Kinh Lương Hoàng Sám vào lúc 6:30pm

Saturday, 01 January 202210:28 AM(View: 2876)
Chùa Từ Lâm Online: Trì Tụng Kinh Lương Hoàng Sám vào lúc 6:30pm
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẠI CHÙA TỪ LÂM

Thứ Hai, Thứ Tư va Thứ Sáu hằng tuần vào lúc 6:30pm

Ngày Chủ nhật vào lúc 10:00am - 12:30pm

Nhấn vào link này để vào trang Facebook.
Chuatulam@gmail.com

Xuan2020_04