Học Kinh Trung Bộ trực tuyến on Zoom and Facebook

Thursday, 11 June 20201:22 PM(View: 827)
Học Kinh Trung Bộ trực tuyến on Zoom and Facebook
KINH ĐA GIỚI
HT. Thích Phước Tịnh

HT. Thích Phước Tịnh giảng Kinh Trung Bộ vào mỗi chiều thứ Sáu vào lúc 4:30pm-6:30pm (Pacific Time - giờ tại Los Angeles, CA - USA)

* Quý đạo hữu vào Facebook của Matthuongnhindoi để học trực tuyến - LINK.

Quý vị có thể vào Zoom (giới hạn 100 người). Xin nhấn link bên dưới để tải chương trình về máy, không cần có password, sau khi tải chương trình ZOOM, nhấn Join Meeting để vào học lúc 4:15 pm)
Meeting ID: 366 097 5950

*Quý vị cũng có thể tham dự lớp qua phone (chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Thầy qua Video. Xin quý vị bấm số phone theo tùy địa phương để tham dự lớp (các số phone được liệt kê bên dưới).

One tap mobile
+16699009128,,3660975950# US (San Jose)
+12532158782,,3660975950# US (Tacoma)

--Tham khảo KINH TRUNG BỘ TOÁT YẾU - Thích Nữ Trí Hải - LINK.
--Tham khảo KINH TRUNG BỘ - HT. Thích Minh Châu - LINK.

Bài 115 - Kinh Đa Giới 

 


Dàn Bài: 

KÊ TỤNG (KINH ĐA GIỚI 115- TRUNG BỘ KINH)
1. Tất cả những sợ hãi. Thất vọng và tai ương. Chỉ đến cho kẻ ngu, Không phải cho người trí. Như từ căn lều cỏ. Dù đẹp xinh kiên cố. Một đóm lửa nổi lên. Cũng đốt tan tành nó. Bởi thế, hãy quyết tâm. Trở thành một người hiền. Biết suy tư tìm hiểu. Đây là lời Phật dạy.

2. Hiền trí là thiện xảo. Về Giới, xứ, duyên khởi. Việc có thể xảy ra. Và không thể xảy ra.
Giới là mười tám giới: Mắt sắc và nhãn thức. Ý, pháp và ý thức. Cộng thành mười tám giới.


3.Lại có sáu loại giới. Bốn đại thêm không, thức. Biết rõ các thứ ấy. Là thiện xảo về giới. Lạc khổ hỷ ưu xả. Cuối cùng thêm vô minh. Là sáu giới thuộc tâm. Các tỷ kheo nên biết.

4.Dục, sắc và vô sắc. Đây gọi là ba giới. Hữu vi và vô vi. Đây gọi là hai giới.
Xứ gồm sáu trong ngoài. Con mắt và hình sắc. Lỗ tai và âm thanh. Cho đến ý và pháp.


5. Thiện xảo về duyên khởi: Đây có tức kia có. Đây sinh thì kia sinh. Đây không thì kia không. Đây diệt, kia cũng diệt. Do vô minh, sinh hành. Do hành sinh, thức sinh. Do thức, danh thức sinh Do danh sắc, sáu nhập. Do sáu nhập, có xúc. Do xúc mà có thọ. Do thọ mà có ái. Do ái mà có thủ. Do thủ mà có hữu. Do hữu mà có sinh. Do sinh có già chết. Sầu bi khổ não ưu.

6. Vô minh diệt hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt, danh sắc diệt. Cho đến già chết diệt. Đây là sinh và diệt. Của toàn đống khổ này. Tỷ kheo biết như vậy. Thiện xảo về duyên sinh.


7. Thiện xảo Xứ phi xứ. Là tỷ kheo biết rõ. Chuyện có thể xảy ra. Và không thể xảy ra:
Thành tựu chính tri kiến. Thì không thể quan niệm. Có thường, lạc, và ngã. Trong các pháp hữu vi;


8. Hoặc phạm năm tội nghịch; Đề cao đạo sư khác. Cũng không thể có chuyện. 
Đồng thời, trên thế giới. Xuất hiện hai vị Phật, Hai Chuyển luân thánh vương. Cũng không thể có chuyện. Nữ nhân mà thành Phật, Thành Ma vương, Đế thích. Hoặc vua trời Phạm thiên. Cũng không thể có chuyện. Do nghĩ, nói, làm, ác. Mà được quả an vui. Và sinh vào cõi lành. Do nghĩ nói làm thiện. Mà gặp quả đau khổ. Và sinh vào đọa xứ.

Việc có thể xảy ra. Là những điều ngược lại.

9. Kinh này tên Đa giới. Hoặc Pháp kính, Bốn chuyển. Hoặc tên Trống bất tử. Tỷ kheo hãy thọ trì.


NỘI DUNG KHAI TRIỂN 
BUỔI HỌC THỨ 02. ( ngày 12 tháng 06.2020) 1. Giải thích pháp số hai đoạn 2 & 3.
2. Thiện xảo quán chiếu giới , xứ và duyên khởi.
3. Ứng dụng tuệ quán từ công phu tu tập vào đời sống bình thường. 4. Những thành đạt cho người Phật tử có quán chiếu tu tập.

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US