Tự Thuật

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1990)
Tự Thuật
Tự Thuật

Tam thập niên tiền học khổ không 
Kinh hàm đôi lũy ám tây song 
Xuân hoa bất cố xuân quang lão 
Túy trúc tà phi tuý mộng hồn 

Nhâm nhiễm trường mi thuỳ hoại án 
Ta đà tố phát bạn tân phong 
Nhất triều cước lạc huyền nhai hạ 
Thuỷ ba chân không đối tịch hồng 

Nhất Uyên Dịch: 

Ba mươi năm trước học khổ không 
Kinh điển đôi chồng che cửa song 
Xuân xanh không đoái xuân già cỗi 
Trúc biếc tà bay, ngát mộng lòng 

Thấm thoắt mi dài buông án cũ 
La đà tóc bạc lửa tàn phong 
Một sớm hụt chân rơi vách núi 
Mới thấy chơn không đối tịch hồng