Kinh Vu Lan Bồn

Tuesday, 11 August 20204:23 PM(View: 3403)
Kinh Vu Lan Bồn
KINH VU LAN BỒN

1. Phật nói Kinh Vu Lan BồnTa từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu-hạnh vi tiên, Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ, Không uống ăn tiều-tụy hình-hài. Mục-liên thấy vậy bi-ai, Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.

2. Lo phẩm-vật đem dâng từ-mẫu, Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt, Sợ chúng ma cướp dựt của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm, Mục-kiền-liên bi-cảm xót thương, Mau mau về đến giảng-đường, Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải nàn.

3. Phật mới bảo rõ ràng căn-cội, Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu, Một mình không thể ai cầu được đâu.Lòng hiếu-thảo của ông dầu lớn, Tiếng vang đồn thấu đến cửu-thiên Cùng là các bực Thần-kỳ Tà, ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vươngCộng ba cõi sáu phương tu-tập, Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươị Muốn cho cứu đặng mạng người, Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.

4. Pháp cứu-tế ta toan giải nói Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn Bèn kêu Mục-thị đến gần, Truyền cho diệu-pháp ân-cần thiết thiRằm tháng bảy là ngày Tự-tứ Mười phương Tăng đều dự lễ này Phải toan sắm sửa chớ chầy Thức ăn trăm món trái cây năm màuLại phải sắm giường nằm nệm lót Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu, Món ăn tinh-sạch báu mầu Đựng trong bình-bát vọng-cầu kính dângChư Đại-đức mười phương thọ-thực Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên Lại thêm cha mẹ hiện-tiền Đặng nhờ phước-lực tiêu-khiên ách-nàn.

. Vì ngày ấy Thánh-tăng đều đủ Dầu ở đâu cũng tụ-hội về. Như người Thiền-định sơn-khê Tránh điều phiền-não chăm về thiền-naHoặc người đặng bốn tòa đạo quả Công tu-hành nguyện thỏa vô-sanh Hoặc người thọ hạ kinh-hành Chẳng ham quyền-quý ẩn-danh lâm-tòngHoặc người đặng lục-thông tấn-phát Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn Hoặc chư Bồ-tát mười phương Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanhĐều trì giới rất thanh, rất tịnh Đạo-đức dày, chánh-định chơn-tâm Tất cả các bực Thánh, Phàm Đồng lòng thọ-lãnh bát cơm lục-hòa.

6. Người nào có sắm ra vật-thực Đặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời Hiện-tiền phụ-mẫu của người Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơnTam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi Cảnh thanh-nhàn hưởng-thọ tự-nhiên. Như còn cha mẹ hiện-tiền Đó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trườngNhư cha mẹ bảy đời quá-vãng Sẽ hóa-sanh về cõi thiên-cung Người thời tuấn-tú hình-dung Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân.

7. Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng Phải tuân theo thể-thức sau này: Trước khi thọ thực đàn chay Phải cầu chú-nguyện cho người tín-gia.Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ Định tâm-thần quán đủ đừng quên Cho xong ý-định hành-thiền Mới dùng phẩm-vật đàn-tiền hiến-dâng.Khi thọ-dụng nên an vật-thực Trước Phật-đài hoặc tự tháp trung: Chư Tăng chú nguyện viên dung Sau rồi tự-tiện thọ dùng bữa trưa.

8. Pháp cứu-tế Phật vừa nói dứt Mục-liên cùng Bồ-tát chư Tăng Đồng nhau tỏ dạ vui mừng Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồnMục-liên mẫu cũng trong ngày ấy Kiếp khổ về ngạ-quỷ được tan Mục-liên bạch với Phật rằng: "Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nànLại cũng nhờ oai thần Tam-bảo Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra Như sau đệ-tử xuất-gia Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanhĐộ cha mẹ còn đương tại thế Hoặc bảy đời có thể đặng không ?" Phật rằng: "Lời hỏi rất thông Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo.

9. Thiện-nam-tử, tỳ-kheo nam nữ Cùng quốc-vương, thái-tử, đại-thần Tam-công, tể-tướng, bá-quan Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trầnNhư chí muốn đền ơn cha mẹ Hiện-tại cùng thất-thế tình thâm Đến rằm tháng bảy mỗi năm Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu vềChính ngày ấy Phật đà hoan-hỉ Phải sắm sanh bá vị cơm canh Đựng trong bình-bát tinh-anh Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dườngĐặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ Chẳng ốm đau, cũng chẳng khổ chi Cùng cầu thất-thế đồng thì Lìa nơi ngạ-quỷ sanh về nhơn, thiênĐặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp Lại xa lìa nạn khổ cực thân Môn-sanh Phật-tử ân-cần Hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải chuyên.

10. Thường cầu-nguyện thung-huyên an-hảo Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh Ngày rằm tháng bảy mỗi năm Vì lòng hiếu-thảo thâm-ân phải đềnLễ cứu-tế chí-thành sắp đặt Ngỏ cúng-dường chư Phật chư Tăng Ấy là báo đáp thù ân Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầuĐệ-tử Phật lo âu gìn-giữ Mới phải là Thích-tử Thiền-môn Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn Môn-sanh tứ-chúng thảy đồng hỉ-hoanMục-liên với bốn ban Phật-tử Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành!