Kinh Phước Đức

Wednesday, 12 August 20204:43 PM(View: 4311)
Kinh Phước Đức
KINH PHƯỚC ĐỨC
(Maha Mangala Sutta)

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Ngài bằng một bài kệ:  
  

"Thiên và nhân thao thức  
Muốn biết về phước đức  
Để sống đời an lành  
Xin Thế Tôn chỉ dạy." 


(và sau đây là lời đức Thế Tôn:) 

"Lánh xa kẻ xấu ác  
Thân cận thiện tri thức 
Tôn kính bậc đáng kính  
Là phước đức lớn nhất.


"Sống trong môi trường tốt
 

Nhân lành trước đã tạo 
Hướng tâm theo đường chánh  
Là phước đức lớn nhất.


"Có học, có nghề hay 
 

Khéo hành trì giới luật  
Biết nói lời ái ngữ  
Là phước đức lớn nhất.


"Hiếu thảo với mẹ cha 
 

Nuôi dưỡng vợ và con  
Được hành nghề thích hợp  
Là phước đức lớn nhất.


"Sống ngay thẳng, bố thí,
 

Giúp quyến thuộc, thân bằng  
Hành xử không tỳ vết  
Là phước đức lớn nhất.


"Tránh không làm điều ác 
 

Không say sưa nghiện ngập  
Tỉnh giác không phóng dật 
Là phước đức lớn nhất.


"Biết khiêm cung lễ độ 
 

Tri túc và biết ơn  
Đúng thời nghe chánh pháp 
Là phước đức lớn nhất.


"Nhẫn nại và hòa nhã 
 

Yết kiến bậc sa môn  
Dự pháp đàm học hỏi  
Là phước đức lớn nhất.


"Sống thanh tịnh, tỉnh thức 
 

Thấy được lý Thánh đế 
Thực chứng được Niết Bàn 
Là phước đức lớn nhất.


"Chung đụng trong nhân gian
 

Tâm không hề lay chuyển 
Phiền não hết, an nhiên,  
Là phước đức lớn nhất.


"Ai sống được như thế 
 

Đi đâu cũng an toàn  
Tới đâu cũng vững mạnh  
Phước đức của tự thân." 


(Thích Trí Siêu soạn 9/2015).
Kinh này thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của Tiểu Bộ Kinh. Còn được dịch là Kinh Điềm Lành Lớn, hay Kinh Hạnh Phúc.