Quyển 3 - Phẩm Thọ Ký

Monday, 03 January 20228:58 AM(View: 1053)
Quyển 3 - Phẩm Thọ Ký
KINH DIỆU-PHÁP LIÊN HOA 
Quyển Thứ Ba

PHẨM "THỌ KÝ" THỨ SÁU

1. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúngxướng lời thế nầy : "Ông Ma-Ha Ca-Diếp, đệ tử của Ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ức các đức Thế Tôncúng dườngcung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở nơi thân rốt sau được thành Phật hiệu là Quang-Minh Như -Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế -gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế -Tôn.

 Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại-Trang-Nghiêm-Phật thọ mười hai tiểu kiếpChánh pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng không có cao thấp hầm hố gò nổng, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ.

 Bồ-Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng Thanh-văn cũng lại vô số. Không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp".

 Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 
2. Bảo các Tỳ-kheo rằng:

 Ta dùng mắt của Phật

 Thấy ông Ca-Diếp nầy

 Ở nơi đời vị lai

 Quá vô số kiếp sau

 Sẽ được thành quả Phật,

 Mà ở đời vị lai

 Cúng dường và kính thờ

 Đủ ba trăm muôn ức

 Các đức Phật Thế-Tôn.

 Vì cầu trí huệ Phật

 Mà tịnh tu phạm hạnh

 Cúng dường đấng tối thượng

 Nhị Túc-Tôn xong rồi

 Tu tập trọn tất cả

 Trí huệ bậc vô thượng

 Ở nơi thân rốt sau

 Được chứng thành làm Phật

 Cõi đó rất thanh tịnh

 Chất lưu ly làm đất

 Nhiều thứ cây bằng báu

 Thẳng hàng ở bên đường

 Dây vàng giăng ngăn đường

 Người ngó thấy vui mừng

 Thường thoảng ra hương thơm

 Rải rác thứ hoa đẹp

 Các món báu kỳ diệu

 Dùng để làm trang nghiêm

 Cõi đó đất bằng thẳng

 Không có những gò hầm.

 Các hàng chúng Bồ-Tát

 Đông không thể xưng kể

 Tâm các vị hòa dịu

 Đến được thần thông lớn

 Phụng trì các kinh điển

 Đại thừa của các Phật.

 Các hàng chúng Thanh-văn

 Bậc vô lậu thân rốt sau

 Là con của Pháp-vương

 Cũng chẳng thể kể hết

 Nhẫn đến dùng thiên nhãn

 Cũng chẳng thể đếm biết.

 Phật đó sẽ sống lâu

 Tuổi mười hai tiểu kiếp

 Tượng pháp trụ ở đời

 Cũng hai mươi tiểu kiếp

 Đức Quang-Minh Thế-Tôn

 Việc của ngài như thế.

 3. Lúc bấy giờ, ngài đại Mục-Kiền-Liên, ngài Tu-Bồ-Đề, ngài đại Ca-Chiên-Diên v.v... thảy đều run sợmột lòng chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng:

 Thế-Tôn rất hùng mãnh

 Mà ban giọng tiếng Phật.

 Nói rõ thâm tâm con

 Được Phật thọ ký cho

 Như dùng cam lộ rưới

 Từ nóng được mát mẻ.

 Như từ nước đói đến

 Bỗng gặp cỗ tiệc vua

 Còn ôm lòng nghi sợ

 Chưa dám tự ăn liền

 Nếu lại được vua bảo

 Vậy sau mới dám ăn,

 Chúng con cũng như vậy

 Hằng nghĩ lỗi tiểu thừa

 Chẳng biết làm thế nào

 Được huệ vô thượng Phật,

 Dầu nghe giọng tiếng Phật

 Nói chúng con thành Phật

 Còn ôm lòng lo sợ

 Như chưa dám tự ăn

 Nếu được Phật thọ ký

 Mới là khoái an vui

 Thế Tôn rất hùng mãnh

 Thường muốn an thế gian

 Xin thọ ký chúng con

 Như đói cần bảo ăn.

 4. Lúc bấy giờ, Thế-Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng : "Ông Tu-Bồ-Đề đây đến đời vị lai phụng thờ ba trăm năm muôn ức na-do-tha (6) đức Phậtcúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ-Tát, ở thân rốt sau được thành Phật hiệu : Danh-tướng Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân-Sư, Phật Thế-Tôn.

 Kiếp đó tên Hữu-Bảo, nước đó tên là Bảo-Sanh. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không có những gò, hầm, cát, sỏi., gai chông cùng tiện lợi dơ dáy; hoa báu trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quí đẹp. Hàng đệ tử Thanh-văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng Bồ-Tát đông vô số nghìn muôn ức na-do-tha.

 Đức Phật thọ mười hai tiểu kiếpchánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếptượng pháp cũng trụ đời hai mươi tiểu kiếpĐức Phật đó thường ở trên hư không vì chúng tôi nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ-Tát cùng chúng Thanh-văn".

 Khi đó, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 
5. Các chúng Tỳ-kheo nầy!

 Nay ta bảo các ông

 Đều nên phải một lòng

 Lóng nghe lời ta nói.

 Đệ tử lớn của ta

 Là ông Tu-Bồ-Đề

 Rồi sẽ được làm Phật

 Hiệu gọi là Danh-Tướng

 Sẽ phải cúng vô số

 Muôn ức các đức Phật

 Theo hạnh của Phật làm

 Lần lần đủ đạo lớn.

 Thân rốt sau sẽ được

 Ba mươi hai tướng tốt

 Xinh lịch đẹp đẽ lắm

 Dường như núi báu lớn

 Trang nghiêm sạch thứ nhất

 Chúng sanh nào được thấy

 Không ai chẳng ưa mến

 Phật ở trong cõi đó

 Độ thoát vô lượng chúng.

 Trong pháp hội của Phật

 Các Bồ-Tát đông nhiều

 Thảy đều bực lợi căn


 Chuyển pháp luân bất thối.

 Cõi nước đó thường dùng

 Bồ-Tát để trang nghiêm

 Các chúng Thanh-văn lớn

 Chẳng có thể đếm kể

 Đều được ba món minh

 Đủ sáu thứ thần thông

 Trụ tám pháp giải thoát

 Có oai đức rất lớn.

 Đức Phật đó nói pháp

 Hiện ra vô lượng món

 Pháp thần thông biến hóa

 Chẳng thể nghĩ bàn được.

 Các hàng trời, nhân dân

 Số đông như hằng sa

 Đều cùng nhau chấp tay

 Lóng nghe lời Phật dạy.

 Đức Phật đó sẽ thọ

 Tuổi mười hai tiểu kiếp

 Chánh pháp trụ lại đời

 Đủ hai mươi tiểu kiếp

 Tượng pháp trụ ở đời

 Cũng hai mươi tiểu kiếp.
 
6. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn lại bảo các chúng Tỳ-kheo : "Ta nay nói với các ông, ông đại Ca-Chiên-Diên này ở đời 
vị lai, dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ tám nghìn ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao một nghìn do tuần, ngang rộng ngay bằng năm trăm do tuầntháp miếu đó dùng bảy món báu vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, trân châu và mai khôi hợp lại thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan....

 Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường hai mươi muôn ức Phật cũng như trước, cúng dường các đức Phậtđó rồi, đủ đạo Bồ-Tát sẽ được làm Phật hiệu: Diêm-Phù-Na-Đề-Kim-Quang Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn.

 Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêmvàng ròng làm bằng dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, không có bốn đường dữ: Địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh và A-tu-la. Các trời cùng người rất đông, các chúng Thanh-văn và Bồ-Tát vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ mười hai tiểu kiếpchánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếptượng pháp cũng trụ hai mươi tiểu kiếp".

 Lúc đó , Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 7. Các chúng Tỳ-kheo này!


 Đều nên một lòng nghe

 Như lời của ta nói

 Chơn thật không khác lạ.

 Ông Ca-Chiên-Diên này

 Sau sẽ dùng các món

 Đồ cúng dường tốt đẹp

 Mà cúng dường các Phật

 Các đức Phật diệt rồi

 Dựng tháp bằng bảy báu

 Cũng dùng hoa và hương

 Để cúng dường xá-lợi.

 Thân rốt sau của ông

 Đặng trí huệ của Phật

 Thành bậc Đẳng-chánh-giác

 Cõi nước rất thanh tịnh

 Độ thoát được vô lượng

 Muôn ức hàng chúng sanh

 Đều được mười phương khác

 Thường đến kính cúng dường,

 Ánh sáng của Phật đó

 Không ai có thể hơn

 Đức Phật đó hiệu là:

 Diêm-Phù-Kim-Quang Phật

 Bồ-Tát và Thanh-văn

 Dứt tất cả hữu lậu

 Đông vô lượng vô số

 Trang nghiêm cõi nước đó.

 8. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn lại bảo trong 
đại chúng : "Ta nay nói với các ông, ông đại Mục-Kiền-Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường tám nghìn các đức Phậtcung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ đều dựng tháp miếu cao, một nghìn do tuần, ngang rộng thẳng bằng năm trăm do tuần, dùng bảy món báuvàng bạc, mai khôi hợp lại thành. Đem các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp.

 Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường, hai trăm muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ được thành Phậthiệu: Đa-Ma La-Bạt-Chiên-Đàn-Hương Như -Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn.

 Kiếp đó tên là Hỷ-Mãn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, chất pha lê là đất, cây báu trang nghiêmrải hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người rất đông, Bồ-Tát và Thanh-văn số nhiều vô lượngđức Phật đó thọ hai mươi bốn tiểu kiếptượng pháp cũng trụ bốn mươi hai tiểu kiếp".

 Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 
9. 
Đệ tử của ta đây

 Là đại Mục-Kiền-Liên

 Bỏ thân người nầy rồi

 Sẽ được gặp tám nghìn

 Hai trăm muôn ức vị

 Các đức Phật Thế-Tôn

 Ông vì cầu Phật đạo

 Nên cúng dường cung kính

 Ở nơi các đức Phật

 Thường tu trì phạm hạnh

 Ở trong vô lượng kiếp

 Phụng trì pháp của Phật.

 Các đức Phật diệt rồi

 Xây tháp bằng bảy báu

 Tháp vàng rất cao rộng

 Dùng hoa hương kỹ nhạc

 Để dùng dâng cúng dường

 Tháp miếu các đức Phật.

 Lần lần được đầy đủ

 Đạo hạnh Bồ-Tát rồi

 Ở nơi nước Ý-Lạc

 Mà được thành quả Phật

 Hiệu là Đa-Ma-La

 Bạt-Chiên-Đàn-Hương-Phật.

 Đức Phật đó thọ mạng

 Hai mươi bốn tiểu kiếp

 Thường vì hàng trời người

 Mà diễn nói đạo Phật

 Chúng Thanh-văn vô lượng

 Như số cát sông Hằng

 Đủ ba minh, sáu thông

 Đều có oai đức lớn.

 Bồ-Tát đông vô số

 Chí bền lòng tinh tấn

 Ở nơi trí huệ Phật

 Đều không hề thối chuyển.

 Sau khi Phật diệt độ

 Chánh pháp sẽ trụ đời

 Đủ bốn mươi tiểu kiếp

 Tượng pháp cũng như thế.

 10. Các 
đệ tử của ta

 Bậc oai đức đầy đủ

 Số đó năm trăm người

 Ta đều sẽ thọ ký

 Ở nơi đời vị lai

 Đều được chứng thành Phật

 Ta cùng với các ông

 Đời trước kết nhân duyên

 Ta nay sẽ thuật nói

 Các ông khéo lóng nghe.

---000---