Quyển 4 - Phẩm Pháp Sư

Monday, 03 January 20228:58 AM(View: 1054)
Quyển 4 - Phẩm Pháp Sư
KINH DIỆU-PHÁP LIÊN HOA 
Quyển Thứ Tư

PHẨM "PHÁP SƯ" THỨ MƯỜI

1. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn nhân nói với Dược-Vương Bồ-Tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: "Dược-Vương! Trong đại chúngđây vô lượng hàng chư Thiên, Long-vương, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi nhơn, và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hạng cầu Thanh-văn, hạng cầu Bích-chi-Phật, hạng cầu Phật đạocác loạinhư thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa một bài kệ một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ được vô-thượng chánh-đẳng-chánh-giác."

 Phật bảo Dược-Vương: "Lại sau khi đức Như-Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một câu niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác cho.

 Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kínhxem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa, hương, chuỗi ngọchương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phany phụckỹ nhạc, nhẫn đến chấp tay cung kính. Dược-Vương nên biết! Các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian.

 Dược-Vương! Nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật? Nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt được làm Phật. Vì sao? Nếu

 có gã thiện-nam, người thiện-nữ nào ở nơi kinh Pháp-Hoa nhẫn đến một câu, thọï trì, đọc tụng, giải nói biên chép. Các thứ cúng dường kinh quyển, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt lọng lụa, tràng phany phụckỹ nhạc chấp taycung kính. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡngsùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như-lai mà cúng đó. Phải biết người đó là Bồ-Tát lớn thành xong đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường.

 Dược-Vương nên biết! Người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnhsau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện-nam, người thiện-nữ đó, sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp-Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như-Lai, đức Như-Lai sai làm việc của Như-Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói.

 Dược-Vương! Nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp-Hoa, tội đây rất nặng.

 Dược-Vương! Có người đọc tụng kinh Pháp-Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như-Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu, mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dườngtôn trọngngợi khen: hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phany phục, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm hoa báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó.

 Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô-thượng chánh-đẳng chánh giác vậy.

 Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 
2. Nếu muốn trụ Phật đạo

 Thành tựu trí tự nhiên

 Thường phải siêng cúng dường

 Người Thọ trì Pháp-Hoa.

 Có ai muốn mau được

 Nhứt-thiết-chủng trí-tuệ

 Nên thọ trì kinh này

 Và cúng dường người trì.

 Nếu người hay thọ trì

 Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa

 Nên biết là sứ Phật

 Thương nhớ các chúng sanh

 Những người hay thọï trì

 Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa

 Xa bỏ cõi thanh tịnh

 Thương chúng nên sanh đây

 Phải biết người như thế

 Chỗ muốn sanh tự tại

 Ở nơi đời ác này

 Rộng nói pháp vô thượng,

 Nên đem hoa, hương trời

 Và y phục, báu trời

 Đống báu tốt trên trời

 Cúng dường người nói pháp

 Đời ác, sau ta diệt

 Người hay trì kinh này

 Phải chấp tay lễ kính

 Như cúng dường Thế-Tôn,

 Đồ ngon ngọt bậc thượng

 Và các món y phục

 Cúng dường Phật tử đó

 Mong được giây lát nghe.

 Nếu người ở đời sau

 Hay thọï trì kinh này

 Ta khiến ở trong người

 Làm việc của Như-Lai.

 Nếu ở trong một kiếp

 Thường ôm lòng chẳng lành

 Đỏ mặt mà mắng Phật

 Mắc vô lượng tội nặng

 Có người đọc tụng trì

 Kinh Diệu-Pháp-Hoa này

 Giây lát dùng lời mắng

 Tội đây còn hơn kia.

 Có người cầu Phật đạo

 Mà ở trong một kiếp

 Chấp tay ở trước ta

 Dùng vô số kệ khen

 Do vì khen Phật vậy

 Được vô lượng công đức.

 Khen ngợi người trì kinh

 Phước đây lại hơn kia.

 Trong tám mươi ức kiếp

 Dùng sắc thanh tối diệu

 Và cùng hương, vị, xúc

 Cúng dườngngười trì kinh

 Cúng dường như thế rồi

 Mà được chốc lát nghe

 Thời nên tự mừng vui

 Nay ta được lợi lớn

 Dược-Vương! Nay bảo ông

 Các kinh của ta nói

 Mà ở trong kinh đó

 Pháp-Hoa tột thứ nhất.
 
3. Lúc bấy giờ, Phật lại bảo ngài Dược-Vương Đại Bồ-Tát: "Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp-Hoa rất là khó tin khó hiểu.


 Dược-Vương kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như-Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ.

 Dược-Vương nên biết! Sau khi Như-Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọï trì, đọc tụngcúng dường vì người khác mà nói, thời được Như-Lai lấy y trùm đó, lại được các căn lành, phải biết người đó cùng Như-Lai ở chung, được đức Như-Lai lấy tay xoa đầu.
 4. Dược-Vương! Nơi nơi, chổ chổ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá-lợi.

 Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của đức Như-Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phankỹ nhạcca tụng, để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được pháp này mà lễ lạy cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 Dược-Vương! Có rất nhiều người tại gia làm đạo Bồ-Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép thọï trì, cúng dường được kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ-Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này, mới là khéo tu đạo Bồ-Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp-Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 Dược-Vương! Thí như có người khát tìm nước ở nơi gò cao kia xoi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần.

 Bồ-Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác còn xa.

 Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết được gần vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 Vì sao? Vì đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác của Bồ-Tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thậtTạng kinh Pháp-Hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ-Tát mà chỉ bày cho.

 Dược-Vương! Nếu có Bồ-Tát nghe kinh Pháp-Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ-Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh-văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hàng tăng-thượng-mạn. (7)
 5. Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này.

 Nhà Như-Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh, y Như-Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là nhứt thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này.

 Dược-Vương! Bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chổ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỉ, thần, Càn-thát-bà, A-tu-la v.v... nghe người đó nói pháp. Ta dầu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó được đầy-đủ.

 Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 6. Muốn bỏ tánh biếng lười

 Nên phải nghe kinh này

 Kinh này khó được nghe

 Người tin nhận cũng khó.

 Như người khát cần nước

 Xoi đào nơi gò cao

 Vẫn thấy đất khô ráo

 Biết cách nước còn xa

 Lần thấy đất ướt bùn

 Quyết chắc biết gần nước

 Dược-Vương! Ông nên biết

 Các người như thế đó

 Chẳng nghe kinh Pháp-Hoa

 Cách trí Phật rất xa,

 Nếu nghe kinh sâu này

 Quyết rõ pháp Thanh-văn

 Đây là vua các kinh

 Nghe xong suy gẫm kỹ

 Phải biết rằng người đó

 Gần nơi trí huệ Phật.

 Nếu người nói kinh này

 Nên vào nhà Như-Lai

 Mặc y của Như-Lai

 Mà ngồi tòa Như-Lai

 Ở trong chúng không sợ

 Rộng vì người giải nói,

 Từ bi lớn làm nhà

 Y nhu hòa nhẫn nhục

 Các pháp không làm tòa

 Ở đó vì người nói.

 Nếu lúc nói kinh này

 Có người lời ác mắng

 Dao, gậy, ngói, đá đánh

 Nhớ Phật nên phải nhịn.

 Ta trong muôn ức cõi

 Hiện thân sạch bền chắc

 Trải vô lượng ức kiếp

 Vì chúng sanh nói Pháp.

 Sau khi ta diệt độ

 Nếu hay nói kinh này

 Ta sai hóa tứ chúng

 Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

 Và nam, nữ thanh tịnh

 Cúng dường nơi Pháp-sư

 Dẫn dắt các chúng sanh

 Nhóm đó khiến nghe pháp.

 Nếu người muốn làm hại

 Dao gậy cùng ngói đá

 Thời khiến người biến hóa

 Giữ gìn cho người đó

 Nếu người nói Pháp-Hoa

 Ở riêng nơi vắng vẻ

 Lặng lẽ không tiếng người

 Đọc tụng kinh điển này

 Bấy giờ ta vì hiện

 Thân thanh tịnh sáng suốt

 Nếu quên mất chương cú

 Vì nói khiến thông thuộc.

 Nếu người đủ đức này

 Hoặc vì bốn chúng nói

 Chổ vắng đọc tụng kinh

 Đều được thấy thân ta

 Nếu người ở chổ vắng

 Ta sai Trời, Long-vương

 Dạ-xoa, quỷ, thần thảy

 Vì làm chúng nghe pháp.

 Người đó ưa nói pháp

 Phân giải không trở ngại

 Nhờ các Phật hộ niệm

 Hay khiến đại chúng mừng

 Nếu ai gần Pháp-sư

 Mau được đạo Bồ-Tát

 Thuận theo thầy đó học

 Được thấy hằng sa Phật.

---000---