Sám Ngã Niệm (II)

Sunday, 17 July 202211:42 AM(View: 1428)
Sám Ngã Niệm (II)
SÁM NGÃ NIỆM (II)

Nghĩ con trải tự kiếp nào, 
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài, 
Đường sanh nẻo tử vãng lai, 
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền, 
Chút lành nhờ có túc duyên, 
Làm người lại được pháp truyền xuất gia, 
Hình dung tuy giống Tăng già, 
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều, 
Sát sanh hại vật đủ điều, 
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm, 
Của người buông dạ tham lam, 
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng, 
Khởi tâm tà ác liền liền, 
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa, 
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình, 
Khoe hay che lỗi của mình, 
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Đường danh nẻo lợi đua tìm, 
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh, 
Lòng xằng dạ quấy hằng sanh, 
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn, 
Sự đời siêng sắn luôn luôn, 
Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi,
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê, 
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ, 
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi, 
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ?
Đã không chút phước đở mình, 
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Đà, 
Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thánh Tăng, 
Phóng quang soi xuống cõi trần, 
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy, 
Tội tình kiếp trước đến nay, 
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong, 
Tỏ lòng tội tánh trống không, 
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.

Trích từ sách đã dẫn như bài sám Ngã niệm I. - Chưa rõ xuất xứ của tác giả diễn nghĩa.