Sám Phát Nguyện (III)

Sunday, 17 July 202211:54 AM(View: 1827)
Sám Phát Nguyện (III)
SÁM PHÁT NGUYỆN  (Sám phát nguyện III)

Chúng đệ tử hết lòng phát nguyện, 
Nguyện tu theo hạnh thiện tịnh nhơn, 
Dứt hết ba nghiệp ác nhơn, 
Bao nhiêu thiện nghiệp sanh lần lớn lên,
Lòng cầu nguyện trang nghiêm thanh tịnh, 
Phước trí sanh quyết định hiện tiền, 
Nguyện Di Đà Phật cha hiền, 
Quan Âm, Thế Chí ái liên nhiếp lời,
Thương con trẻ hiện thời tướng tốt,
Phóng hào quang sáng suốt sạch trong, 
Thân tôi được chiếu suốt thông,
Dứt rồi ba chướng sạch trong căn trần, Lòng cầu muốn hằng tu tịnh hạnh, 
Mong thân tâm đức Thánh thấm nhuần,
Căn lành Tịnh độ giữ thuần, 
Chăm lòng niệm niệm chừng chừng không quên, 
Trong những giấc thùy miên mộng mị, 
Nguyện cho thường được thấy Tây thiên, 
Đủ điều tốt đẹp trang nghiêm, 
Vui ưng trong dạ, phỉ nguyền ước mong, 
Càng hăng hái sanh lòng tinh tấn, 
Nguyện đến khi xả tận báo thân, 
Giờ đà biết trước tỏ phân, 
Chướng duyên dứt sạch chẳng ngần ngại chi, 
Trí huệ sáng, niệm thì tăng trưởng,
Không bịnh đau, hết vướng khổ phiền, 
Lòng không vọng tưởng đảo điên, 
Di Đà Phật hiện nghiểm nhiên sáng lòa, 
Theo bảo ngự hà sa Bồ Tát,
Mắt trông ra khoái lạc vui mừng, 
Chỉ trong khoảnh khắc có chừng,
Tức thời thoát được khỏi vòng trầm luân,
Sanh về cõi muôn phần sung sướng, 
Về đến nơi tự tướng thấy liền, 
Mình sanh ngồi ở hoa sen, 
Hoa khai mong được Phật truyền thọ cho, 
Được thọ ký rồi lo nguyện cũ.
Đem thân nầy tự tại hóa phân, 
Khắp trong cõi Phật vi trần, 
Thuận cơ các giống, tùy căn mỗi loài.
Mở phương tiện làm hoài lợi lạc, 
Ích nhiêu nhiêu, Phật sát vô biên, 
Chúng sanh nhiều đến ức thiên,
Thảy đều mở rộng tâm nguyên Bồ đề, 
Rồi rảnh khổ trọn bề thư thả,
Chốn bể trần thảy cả bước qua, 
Đi về cõi Phật Di Đà, 
Là nơi Cực lạc vô ra thanh nhàn, 
Giữ một hạnh nguyện hằng như vậy, 
Niệm niệm hoài, giải đãi được đâu, 
Ngày nay mãi đến đời sau, 
Luôn luôn một niệm trước sau không ngừng, 
Con thề quyết đem thân trải khắp, 
Dứt nghiệp duyên tu tập tinh cần, 
Lại đem lòng miệng kính dâng, 
Chuyên làm Phật sự để hằng độ sanh.
 

Trích "Kinh Di Đà Nghĩa và 36 bài sám hay" Thích Thiện Tâm- Sađéc 1961.