Văn Phát Nguyện Tu Tập Thập Thiện

Sunday, 17 July 202212:18 PM(View: 1664)
Văn Phát Nguyện Tu Tập Thập Thiện
VĂN PHÁT NGUYỆN TU THẬP THIỆN
(Sám phát nguyện 19)
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 
Đệ tử khắp vì,
Tứ ân tam hữu,
Pháp giới chúng sanh,
Phát nguyện tu trì,
Thập thiện nghiệp đạo.
Hồi hướng Cực lạc,
Cầu thành Phật đạo.
 
Đệ tử chúng con,
Nhờ lời Phật dạy.
Rõ biết nghiệp quả,
Họa phước do mình,
Vui khổ tự gây,
Nguồn gốc nơi tâm,
Tánh vốn như huyễn.
Không chủ không ngã,
Vọng chấp điên đảo,
Khởi lòng tham sân,
Ngu si mê muội.
Phát thân ngữ ý,
Sanh nghiệp hữu lậu.
Thế nên từ lâu,
Trôi lăn lục đạo,
Sanh tử luân hồi.
Ngày nay phát nguyền,
Tu trì Thánh hạnh:
Thân không sát sanh,
Trộm cướp dâm dật,
Tinh tấn làm lành,
Phóng sanh hộ mạng,
Bố thí cúng dường,
Thiểu dục tri túc.
Miệng không dối láo,
Ác khẩu mắng rủa,
Gièm pha đâm thọc,
Thêu dệt phỉnh phờ.
Cố gắng giữ lời,
Chắc thật dịu hiền,
Hòa giải thuận thảo,
Chân thật đúng nghĩa.
Tâm ý không hề,
Tham lam bỏn sẻn,
Giận hờn ganh ghét,
Mê si tà kiến.
Siêng năng quán xét,
Thêm lòng hỉ xả,
Tùy hỉ nhẫn nhục,
Chánh kiến sáng suốt.
Mười nghiệp đạo lành,
Chỉ thiện tác thiện,
Rành rẽ như trên.
Con nguyền tu tập,
Suốt đời không dám,
Sai sót phân ly.
Lại thêm hằng ngày,
Niệm Phật tụng kinh,
Trau giồi định, huệ.
Nguyện con và khắp,
Pháp giới chúng sanh,
Tội diệt phước sanh,
Căn lành thêm lớn.
Phật chủng sâu dày,
Bồ đề kiên cố,
Sớm sanh Cực lạc.
Mau tròn hạnh nguyện,
Đầy đủ ba minh,
Sáu thông, bốn trí,
Mười lực, ba thân,
Độ khắp chúng sanh,
Đồng sanh Tịnh độ.
Đồng thành Phật đạo.
Chư Phật chứng minh,
Xót thương nhiếp thọ.
 
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.