Triết Lý Tổng Hợp Tám Phẩm Kinh Hoa Nghiêm

Friday, 25 March 20221:50 PM(View: 905)
Triết Lý Tổng Hợp Tám Phẩm Kinh Hoa Nghiêm
Triết Lý Tổng Hợp Tám Phẩm Kinh Hoa Nghiêm
Thầy Hằng Trường 


1. Thế Chủ Diệu Nghiêm
2. Như Lai Hiện Tướng
3. Phổ Hiền Tam Muội
4. Thế Giới Thành Tựu
5. Hoa Tạng Thế Giới
6. Tỳ Lô Giá Na
7. Như Lai Danh Hiệu
8. Tứ Thánh Đế

Kinhhoanghiem-01Kinhhoanghiem-02Kinhhoanghiem-03Kinhhoanghiem-04Kinhhoanghiem-05Kinhhoanghiem-06