Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh

Saturday, 13 August 20228:55 AM(View: 918)
Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh
PHẬT THUYẾT CỨU BẠT DIỆM KHẨU NGẠ QUỈ ĐÀ LA NI KINH
Đường Tam Tạng Pháp sư Đại Quảng Trí Bất Không 
dịch sang chữ Hán
Thích Thiện Phước dịch Việt ngữ


Nhĩ thời Thế Tôn tại Ca Tỳ La thành, Ni Câu Luật Na tăng già lam sở, dữ chư tỳ kheo tinh chư Bồ Tát vô số chúng hội, tiền hậu vi nhiễu, nhi vị thuyết pháp.

Nhĩ thời A Nan độc cư tĩnh xứ, niệm sở thọ pháp, tức ư kỳ dạ tam canh dĩ hậu, kiến nhất ngạ quỉ danh viết Diệm Khẩu. Kỳ hình xú lậu, thân thể khô sấu, khẩu trung hỏa nhiên, yết hầu như châm phong, đầu phát bồng loạn, trảo nha trường lợi, thậm khả bố úy, trụ A Nan tiền, bạch A Nan ngôn:

– Khước hậu tam nhật, nhữ mệnh tương tận, tức tiện sanh thử ngạ quỉ chi trung. Thị thời A Nan văn thử ngữ dĩ, tâm sanh hoàng bố, vấn ngạ quỉ ngôn: – Nhược ngã tử hậu sanh ngạ quỉ giả, hành hà phương tiện, đắc miễn tư khổ. Nhĩ thời ngạ quỉ bạch A Nan viết:

– Nhữ ư minh nhật, nhược năng bố thí, bá thiên na do tha hằng hà sa số ngạ quỉ tinh bá thiên Bà La Môn tiên đẳng. Dĩ Ma Già Đà quốc sở dụng chi hộc, các thí nhất hộc ẩm thực, tinh cập vị ngã cúng dường Tam Bảo. Nhữ đắc tăng thọ, linh ngã ly ư ngạ quỉ chi khổ, đắc sanh thiên thượng.

A Nan kiến thử Diệm Khẩu ngạ quỉ, thân hình luy sấu, khô tiêu cực xú, khẩu trung hỏa nhiên, yết như châm phong, đầu phát bồng loạn, trảo nha trường lợi. Hựu văn như thị bất thuận chi ngữ, thậm đại kinh bố, thân mao giai thụ, tức tùng tòa khởi, tật chí Phật sở, ngũ thể đầu địa, đảnh lễ Phật túc, thân thể chiến lật, nhi bạch Phật ngôn:

– Nguyện cứu ngã khổ, sở dĩ giả hà? Ngã trụ tịnh xứ, niệm sở thọ pháp, kiến Diệm Khẩu ngạ quỉ, nhi ngứ ngã ngôn: “Nhữ quá tam nhật, tất đương mạng tận, sanh ngạ quỉ trung”.

Ngã tức vấn ngôn: “Vân hà linh ngã đắc miễn tư khổ”. Ngã quỉ đáp ngôn: “Nhữ kim nhược năng thí ư bá thiên na do tha hằng hà sa số ngạ quỉ, cập bá thiên Bà La Môn tiên đẳng. Thực thực ẩm thực nhữ đắc tăng thọ”. Thế tôn, ngã kim vân hà năng biện nhược can ngạ quỉ tiên nhơn đẳng thực. Nhĩ thời Thế tôn cáo A nan ngôn:

– Nhữ kim vật bố, ngã hữu phương tiện, linh nhữ năng thí, nhược can bá thiên hằng hà sa ngạ quỉ, cập chư bà la môn tiên đẳng, thực thực ẩm thực, vật sanh ưu não. Phật cáo A Nan: – Hữu Đà La Ni danh viết: Vô lượng Oai Đức Tự Tại Minh Thắng Diệu Lực, nhược hữu tụng thử Đà La Ni giả, tức năng sung túc câu chi, na do tha bá thiên hằng hà sa số ngạ quỉ, cập Bà La Môn tiên đẳng, thượng diệu ẩm thực, như thị đẳng chúng, cập chí nhất nhất giai đắc Ma Già Đà Quốc. Sở dụng chi hộc, thất thất hộc thực.

A Nan! Ngã ư tiền thế, tác Bà La Môn. Ư quán Tự Tại Bồ Tát sở, cập Thế Gian Tự Tại Oai Đức Như Lai sở, thọ thử Đà La Ni cố, năng tán thí dữ vô lượng ngạ quỉ, cập chư tiên đẳng, chủng chủng ẩm thực, linh chư ngạ quỉ giải thoát khổ thân đắc sanh thiên thượng. A Nan! Nhữ kim thọ trì phước đức thọ mạng giai đắc tăng trưởng.

Nhĩ thời Thế Tôn, tức vị A Nan thuyết Đà La Ni viết:

- Nẵng mồ bà phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Phật cáo A Nan, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, dục cầu trường thọ, phước đức tăng vinh, tốc năng mãn túc đàn ba la mật. Mỗi ư thần triêu cập nhất thiết thời tất vô chướng ngại, thủ nhất tịnh khí, thạnh dĩ tịnh thủ, trí thiểu phạn sao, cập chư bỉnh thực đẳng, dĩ hữu thủ gia khí, tụng tiền Đà La Ni mãn thất biến, nhiên hậu xưng tứ Như Lai danh hiệu.

Nam mô Đa Bảo Như Lai.

“Nẳng mồ bà nga phạ đế bát ra bộ sỉ ra đát nẵng dã đát tha bệ đá dã”.

Do xưng Đa Bảo Như Lai danh hiệu gia trì cố, năng phá nhất thiết chư quỉ, đa sanh dĩ lai xan lận ác nghiệp, tội chướng tiêu diệt, tức đắc phước đức viên mãn.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

“Nẵng mồ bà nga ra phạ đế tố rô bát dã đát tha nga đa dã”.

Do xưng Diệu Sắc Thân Như Lai danh hiệu gia trì cố, năng phá chư quỉ xú lậu ố hình, tức đắc sắc tướng cụ túc.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

“Nẳng mồ bà nga phạ đế vĩ bổ la nga đát ra dã đát tha bệ sỉ dã”.

Do xưng Quảng Bác Thân Như Lai danh hiệu gia trì cố, năng linh chư quỉ yết hầu khoáng đại, sở thí chi thực tứ ý sung bảo.

Nam Mô Ly Bố Uy Như Lai.

“Nẳng mồ bà nga phạ đế a bà dựng ca ra đát tha bệ sỉ dã”.

Do xưng Ly Bố Uý Như Lai danh hiệu gia trì cố, năng lệnh chư quỉ nhất thiết khủng bố tất giai trừ diệt, ly ngạ quỉ thú.

Phật cáo A Nan:

Nhược tộc tánh tử đẳng, xưng tứ Như Lai danh hiệu gia trì dĩ, đàn chỉ thất biến, thủ ư thực khí ư tịnh địa thượng, triển tý tả chi, tác thử thí dĩ, ư kỳ tứ phương hữu bá thiên na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ, tiền các hữu ma Già Đà Quốc thất thất hộc thực, thọ thử thực dĩ, tất giai bảo mãn. Thị chư ngạ quỉ đẳng tất xả quỉ thân, sanh ư thiên thượng.

A Nan! Nhược hữu Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thường dĩ thử chơn ngôn cập tứ Như Lai danh hiệu, gia trì thực thí ngạ quỉ, tiện năng cụ túc vô lượng phước đức, tắc đồng cúng dường bá thiên câu chi Như Lai công đức, đẳng vô sai biệt, thọ mạng diên trường, tăng ích sắc lực, thiện căn cụ túc. Nhất thiết phi nhơn Dạ Xoa La Sát, chư ác quỉ thần bất cảm xâm hại. Hựu năng thành tựu vô lượng phước đức thọ mạng. Nhược dục thí chư Bà La Môn tiên đẳng, dĩ tịnh ẩm thực mãn thạnh nhất khí, tức dĩ tiền chơn ngôn gia trì nhị thất biến, đầu ư tịnh lưu thủy trung. Như thị tác dĩ, tức vi dĩ thiên chư mỹ diệu ẩm thực, cúng dường bá thiên câu chi hằng hà sa số Bà La Môn tiên, bỉ chư thiên nhơn, đắc gia trì thực cố. Dĩ chú oai đức các các thành tựu căn bổn sở nguyện chư thiện công đức, các các đồng thời phát thệ nguyện ngôn: “Nguyện thí thực nhơn, thọ mạng diên trường, sắc lực an lạc”. Hựu linh kỳ nhơn, tâm sở kiến văn chánh giải thanh tịnh, cụ túc thành tựu Phạm Thiên oai đức, hành phạm thiên hạnh. Hựu đồng cúng dường bá thiên hằng hà sa Như Lai công đức, nhất thiết oán thù bất năng xâm hại, nhược tỳ kheo Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Nhược dục cúng dường Phật Pháp tăng bảo, ứng dĩ hương hoa cập tịnh ẩm thực. Dĩ tiền chơn ngôn, gia trì nhị thập nhất biến phụng hiến Tam Bảo. Thị thiện nam tử cập thiện nữ nhơn, tắc thành dĩ thiên hào thiện thượng vị, phụng hiến cúng dường mãn thập phương thế giới, Phật Pháp tăng bảo, diệc vi tán thán khuyến thỉnh tùy hỉ công đức, hằng vi chư Phật ức niệm xưng tán, chư thiên thiện thần hằng lai ủng hộ, tức vi mãn túc đàn ba la mật.

A Nan! Nhữ tùy ngã ngứ, như pháp tu hành quảng tuyên lưu bố. linh chư chúng sanh, phổ đắc kiến văn hoạch vô lượng phước. Thị danh Cứu Diệm Khẩu Ngạ Quỉ, cập khổ chúng sanh Đà La Ni kinh. Dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì, nhất thiết đại chúng, cập A Nan đẳng, văn Phật thuyết dĩ, nhất tâm tín thọ, hoan hỷ phụng hành.

Phật thuyết cứu bạt Diệm Khẩu ngạ quỉ Đà La Ni kinh.

---000---

PHẬT NÓI CỨU BẠT DIỆM KHẨU NGẠ QUỈ ĐÀ LA NI KINH
Thích Thiện Phước dịch Việt ngữ


Bấy giờ Thế Tôn, ở ngôi tăng Già Lam Câu Luật Na tại thành Ca Tỳ La cùng với các Tỳ Kheo và Bồ Tát, vô số chúng hội vây quanh trước sau, đức Phật nói pháp cho đại chúng nghe.

Khi ấy, Tôn giả A Nan ở một mình nơi thanh vắng, quán niệm những pháp đã thọ. Sau canh ba đêm ấy, ngài thấy một ngạ quỉ tên là Diệm Khẩu. Hình thù xấu xa, thân thể khô gầy, trong miệng bốc lửa, cổ nhỏ như mũi kim, đầu tóc rối bời, nanh vuốt dài nhọn, trông thật đáng sợ, ở trước mặt A Nan nói rằng: Ba hôm sau, ông mạng chung và sẽ đọa ngay vào trong loài ngạ quỉ này.

Khi Tôn giả A Nan nghe nói điều ấy xong, trong lòng sanh ra sợ hãi hỏi ngạ quỉ rằng: Giả như ta sau khi ta chết thác sanh vào loài ngạ quỉ thì làm cách nào để được thoát khỏi nỗi khổ ấy?.

Bấy giờ ngạ quỉ bạch A Nan: Sáng ngày mai, nếu ông bố thí được trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ quỉ và trăm ngàn Bà La Môn tiên, dùng các hộc (lớn) như nước Ma Kiệt Đà, mỗi hộc đều đựng thức ăn mà bố thí, lại vì ta mà cúng dường tam bảo, thì ông sẽ được tăng trưởng tuổi thọ và khiến tôi cũng thoát khỏi nạn khổ của loài ngạ quỉ, được sanh về cõi trời.

A Nan trông thấy ngạ quỉ Diệm Khẩu nầy, thân hình ốm o tiều tụy rất xấu xa, trong miệng bốc lửa, cổ như mũi kim, đầu tóc rối loạn, nanh vuốt dài nhọn, lại nghe những lời nói không thuận như thế, ngài vô cùng sợ hãi, lông trên thân dựng ngược (khắp thân đều nổi ốc), liền đứng dậy đi mau đến chỗ Phật, năm vóc sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, thân thể run rẩy bạch Phật rằng:

Kinh xin Thế tôn cứu khổ cho con, vì cớ sao? Con ở nơi thanh vắng, quán niệm những pháp đã thọ, trông thấy ngạ quỉ Diệm Khẩu nói với con rằng: “Qua ba hôm nữa, con sẽ mạng chung và đọa trong loài ngạ quỉ đó.

Con liền hỏi: Làm thế nào để cho con thoát khỏi được nỗi khổ nầy.

Ngạ quỉ đáp: Nếu con có thể cúng thí trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ quỉ và trăm ngàn bà la môn tiên, sửa soạn các món ăn uống thì con sẽ tăng thêm tuổi thọ.

Bạch đức Thế tôn: Bây giờ con phải làm sao để sắm sửa được những loại thức ăn để cúng các loài ngạ quỉ tiên nhơn như thế?. Bấy giờ Thế tôn bảo: Nầy A Nan! chớ nên sanh lòng sầu lo sợ hãi, ta đã có cách khiến cho ngươi có thể sắm sửa đồ ăn uống để cúng thí bao nhiêu trăm ngàn hằng hà sa số loài ngạ quỉ và Bà la môn tiên.

Phật bảo A Nan, có thần chú tên là Vô Lượng Oai Đức Tự Tại Quang Minh Thắng Diệu Lực, nếu có ai trì tụng thần chú nầy thì liền được đầy đủ những đồ ăn uống thượng diệu, cúng cho vô số na do tha trăm ngàn hằng hà sa số ngạ quỉ Bà la môn tiên. Cho đến tất cả đều được biến thành 49 hộc đựng thức ăn, mỗi hộc lớn bằng nuớc Ma Kiệt Đà.

A Nan ta vào đời trước, lúc còn làm Bà la môn, ở trú xứ của Bồ Tát Quán Tự Tại và đức Thế Gian Tự Tại Oai Đức Như Lai đã thọ trì thần chú nầy. Thế nên có thể sắm sửa các món ăn uống cúng cho vô lượng loài ngạ quỉ và các tiên nhơn, đồng thời khiến cho chúng thoát khỏi nỗi khổ thân ngạ quỉ và được sanh lên cõi trời.

A Nan! Ngươi nay nên thọ trì khiến phước đức, thọ mạng đều được tăng trưởng. Bấy giờ thế tôn vì Tôn giả A Nan mà nói thần chú rằng: – Nẳng mồ tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng.

Phật bảo A Nan:

– Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu phước đức sống lâu, thêm lớn điều tốt lành, bố thí mau được đầy đủ, thì vào mỗi buổi sáng sớm hay trong mọi lúc tất cả đều không bị trở ngại. Người ấy nên lấy một tịnh bình đựng nước sạch để vào chút ít thức ăn, bún và các thứ bánh v.v… rồi để bình tựa lên trên tay phải, tụng thần chú này đủ bảy lần, sau đó xưng danh hiệu 4 đức Như Lai:

Nam mô Đa Bảo Như Lai.

– Nẳng mồ bà nga phạ đế bát ra bộ sỉ ra đát nẳng đa tha bệ đá dạ.

Do xưng tụng gia trì danh hiệu của Đức Đa Bảo Như Lai nên phá tan được tất cả loài qủy, những ác nghiệp bỏn xẻn, tội chứng từ nhiều đời trước đến nay thảy đều tiêu diệt, liền được phước đức trọn vẹn.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

– Nẳng mồ bà nga phạ đế tố rô bá dã đát tha nga sỉ dã.

Do gia trì xướng tụng danh hiệu Đức Diệu Sắc Thâm Như Lai, nên phá tan được hết các thân hình xấu xa liền được sắc tướng đầy đủ.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

– Nẳng mồ bà nga phạ đế vĩ bổ la nga đát ra dã đát tha bệ sĩ dã.

Do gia trì danh hiệu đức Quảng Bác Thân Như Lai nên khiến cho cổ họng của các loài qủy rộng lớn. Những món ăn đã đã cúng thí đều được đầy đủ như ý.

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

– Nẳng mồ bà nga phạ đế a bà dựng ca ra đát tha bệ sỉ dã.

Do gia trì xưng tụng danh hiệu đức Ly Bố Uý Như Lai, nên khiến tất cả sự sợ hãi của loài qủy thảy đều tiêu diệt lìa nẻo ngạ qủy.

Phật bảo A Nan:

Nếu dòng họ con cái xưng tụng gia trì danh hiệu bốn đức Như Lai này, khải tay bảy lần rồi lấy đồ đựng thức ăn nghiêng đổ ở trên đất sạch. Khi làm việc cúng thí ấy xong, thì tất cả biến thành 49 hộc thức ăn lớn như nước Ma Kiệt Đà, ở nơi bốn phương có trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ qủy, thảy đều thọ thức ăn này một cách no đủ, đồng thời các loài ngạ quỷ đó đều xả bỏ thân quỷ sanh lên cõi trời.

Này A Nan! Nếu có Tỳ kheo, Tỳ Kheo ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di, cúng thí cho các loài quỷ thì liền được đầy đủ vô lượng phước đức, bằng công đức cúng dường trăm ngàn các đức Như Lai, thật không sai khác. Thọ mạng dài lâu, thêm nhiều sắc đẹp sức khỏe, đầy đủ căn lành, tất cả phi nhơn, dạ xoa la sát, các loài qủi thần ác, không dám làm tổn hại, lại có thể thành tựu được vô lượng phước đức thọ mạng. Nếu muốn cúng thí các Bà La Môn tiên… thì dùng một cái bát đựng đầy thức ăn uống, trì tụng 21 lần chơn ngôn đã nói trên, rồi thả vào trong dòng nước sạch, làm như thế xong, liền được các món ăn uống ngon ở cõi trời, cúng dường trăm ngàn vô số hằng hà sa các bà La Môn tiên nhơn. Các tiên nhơn ấy, do oai đức của thần chú được gia trì trong thức ăn nên tất cả đều thành tựu những mong cầu căn bổn và các công đức lành, cùng một lúc phát thệ nguyện rằng: “Nguyện người thí thức ăn, mạng sống được dài lâu, khoẻ đẹp và an lạc. Lại khiến người ấy, những điều ở trong lòng dù thấy hay nghe đều hiểu biết chơn chánh, trong sạch đầy đủ, thành tựu oai đức của Phạm Thiên, thực hành hạnh của trời Phạm Thiên, lại bằng công đức cúng dường cho trăm ngàn hằng hà sa số đức Như Lai, tất cả oán thù đều không thể làm tổn hại”. Hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nếu muốn cúng dường Phật Pháp Tăng nên đem hoa hương và thức ăn sạch các món ăn uống, gia trì 21 lần thần chú đã nói trên, hiến dâng Tam bảo, thì các người nam người nữ ấy, thành tựu được những hương vị ngon lạ ở cõi trời, hiến dâng cúng dường Phật pháp tăng bảo đầy khắp mười phương thế giới. Họ cũng được khen ngợi khuyến thỉnh tùy hỉ công đức, thường được chư Phật hộ niệm khen ngợi, Thiên thần thường đến ủng hộ, thành tựu đầy đủ sự bố thí.

Nầy A Nan, ngươi phải nghe theo lời ta bảo như pháp mà tu hành lưu thông rộng rãi, khiến cho các chúng sanh khắp nơi thấy nghe mà được vô lượng công đức. Đó mới gọi là Cứu Diệm Khẩu Ngạ Qủy và những nỗi khổ của chúng sanh. Do đây mà đặt tên là Đà La Ni kinh, ngươi nên phụng trì. Tất cả đại chúng và A Nan… nghe Phật nói xong một lòng tin nhận, vui vẻ vâng làm.

Phật nói Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh.

---000---