Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Diễn đọc)

Saturday, 27 August 20228:57 PM(View: 907)
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Diễn đọc)
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni
Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ
Việt dịch: HT. Thích Thiện Tâm

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US
CONTACT US