Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)

Thursday, 06 July 20238:22 PM(View: 1006)
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI KINH
(Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
Tam Tạng Đàm Vô Sấm dịch sang Hán văn
Thích Pháp Chánh dịch sang Việt văn

MỤC LỤC

1. Tập Hội
2. Phát Tâm Bồ Đề
3. Tâm Đại Bi
4. Giải Thoát
5. Ba Loại Bồ Đề
6. Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng
7. Phát Nguyện
8. Bồ Tát Giả Danh và Bồ Tát Thật Nghĩa
9. Tâm Kiên Cố của Bồ Tát Thật Nghĩa
10. Lợi Mình Lợi Người
11. Trang Nghiêm Mình và Người
12. Trang Nghiêm Phước Đức Trí Tuệ
13. Thâu Nhiếp Đệ Tử
14. Thọ Giới
15. Tịnh Giới
16. Trừ Ác
17. Cúng Dường Tam Bảo
18. Sáu Ba La Mật
19. Bố Thí Ba La Mật
20. Tam Quy Y Thanh Tịnh
21. Bát Quan Trai Giới
22. Ngũ Giới
23. Thi La Ba La Mật
24. Nghiệp
25. Nhẫn Nhục Ba La Mật
26. Tinh Tiến Ba La Mật
27. Thiền Ba La Mật
28. Bát Nhã Ba La Mật