DƯỢC SƯ KINH SÁM (Audio)

Sunday, 30 June 202410:09 PM(View: 84)
DƯỢC SƯ KINH SÁM (Audio)
  DƯỢC SƯ KINH SÁM
Hán dịch: Thời đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Thích Trí Quang

TIỂU DẪN
 KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
DƯỢC SƯ SÁM PHÁP