Nghi Thức Trì Tụng Đại Bi Sám Pháp

Friday, 06 May 201610:03 PM(View: 23383)
Nghi Thức Trì Tụng Đại Bi Sám Pháp
NGHI THỨC TRÌ TỤNG ĐẠI BI SÁM PHÁP

NIỆM HƯƠNG

(thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án lam xóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)


(chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương)

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Lò báu đốt danh hương

Khói trầm quyện tỏa khắp mười phương

Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường

Tiếp xúc đâu cũng phóng hào quang

Khắp chốn an định tỏ tường

Kính thành phụng hiến đức Từ Tôn

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 

KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng con, phụng trì di giáo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng sám pháp Đại Bi, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con, phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi chứng giám.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

(Chủ lễ cắm hương vào lư hương đại chúng đứng ngay ngắn chắp tay đồng tụng)

 

ĐẢNH LỄ

Nhất tâm kính lễ chư Phật thường trụ trong mười phương.

Nhất tâm kính lễ tôn Pháp thường trụ trong mười phương.

Nhất tâm kính lễ Thánh Tăng thường trụ trong mười phương.

(Khai chuông mõ và trì tụng)

 

TÁN PHẬT

Kính lạy đời quá khứ

Chánh Pháp Minh Như Lai

Chính là đời hiện nay

Quán Thế Âm Bồ Tát

Bậc thành công đức diệu

Dũ lòng đại từ bi

Nơi trong một thân tâm

Hiện ra ngàn tay, mắt

Soi thấy khắp pháp giới

Hộ trì các chúng sanh

Khiến phát lòng đạo sâu

Dạy trì chú viên mãn

Cho xa lìa đường ác

Được sanh trước Như Lai

Những tội nặng vô gián

Cùng bệnh ác lâm thân

Khó nỗi cứu vớt được

Cũng đều khiến tiêu trừ

Các tam muội biện tài

Sự mong cầu hiện tại

Đều cho được thành tựu

Quyết định chẳng nghi sai

Khiến mau được ba thừa

Và sớm lên quả Phật

Sức oai thần công đức

Khen ngợi chẳng hay cùng

Cho nên con một lòng

Qui mạng và đảnh lễ.

 

(Vị chủ lễ xướng trước, đại chúng lập lại sau. Mỗi câu một lạy)

1. Nhất tâm đảnh lễ: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

2. Nhất tâm đảnh lễ:Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Thế Tôn

3. Nhất tâm đảnh lễ:Quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Thế Tôn

4. Nhất tâm đảnh lễ:Quá khứ cửu thập cửu ức Căn Già Sa chư Phật Thế Tôn

5. Nhất tâm đảnh lễ:Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế Tôn

6. Nhất tâm đảnh lễ:Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

7. Nhất tâm đảnh lễ:Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

8. Nhất tâm đảnh lễ:Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần diệu chương cú

9. Nhất tâm đảnh lễ:Quán Âm sở thuyết chư đà ra ni cập thập phương tam thế nhứt thiết tôn Pháp

10. Nhất tâm đảnh lễ:Thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

11. Nhất tâm đảnh lễ:Đại Thế Chí Bồ Tát Ma ha tát

12. Nhất tâm đảnh lễ:Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma ha tát

13. Nhất tâm đảnh lễ:Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát ma ha tát

14. Nhất tâm đảnh lễ:Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát

15. Nhất tâm đảnh lễ:Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha Tát

16. Nhất tâm đảnh lễ:Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát ma ha tát

17. Nhất tâm đảnh lễ:Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha tát

18. Nhất tâm đảnh lễ:Thập phương tam thế nhứt thiết Bồ tát ma ha tát

19. Nhất tâm đảnh lễ:Ma ha Ca Diếp tôn giả vô lượng vô số đại thanh văn tăng

20. Nhất tâm đảnh lễ:Xiển Thiên Thai giáo quán Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư

21. Nhứt tâm đại vị Thiện Tra Phạm Ma, Cù Bà Già thiên tử, Hộ thế tứ vương, thiên long bát bộ, Đồng Mục thiên nữ, Hư không thần, giang hải thần, tuyền nguyên thần, hà chiểu thần, dược thảo thọ lâm thần, xá trạch thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thổ thần, sơn thần, thạch thần, cung điện thần, tịnh thủ hộ trì chú nhứt thiết thiên, long, quỉ thần cập các quyến thuộc đảnh lễ Tam Bảo (1 lạy)

 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con mau rõ hết các pháp.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con sớm được mắt trí huệ.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con mau độ hết các chúng sanh.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con sớm được phương tiện khéo.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm, ,

nguyện cho con mau lên thuyền bát nhã.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con sớm vượt qua biển khổ.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con mau được giới, định, đạo.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện cho con sớm lên cõi Niết-Bàn.

Kính lạy đức Đại Bi Quán Thế Âm,

nguyện cho con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con đến núi đao, núi đao liền sụp đổ.

Nếu con đến nước, lửa, nước lửa liền khô tắt.

Nếu con đến địa ngục, địa ngục liền trống không.

Nếu con đến ngạ quỷ, ngạ quỷ đều no đủ.

Nếu con đến tu-la, ác tâm liền trừ dẹp.

Nếu con đến súc sanh, họ liền đủ trí huệ.

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài

Đứng yên trên sóng sạch trần ai

Cam lồ chửa lành cơn khổ bệnh

Hào quang quét sạch buổi nguy tai

Liễu biếc phất bày muôn thế giới

Sen hồng nở hé vạn lâu đài

Chí đầu ca ngợi dâng hương thỉnh

Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

 (tụng tiếp)


Đức Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn!


Nếu có chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi thần chú nầy, mà còn sa đọa trong ba đường dữ, con thề không thành chánh giác.


Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, mà chẳng sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác.


Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, mà không được vô lượng biện tài tam muội, con thề không thành chánh giác.


Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, ngay trong đời hiện tại, tất cả sự mong cầu mà không kết quả thì bài chú nầy, không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà-la-ni vậy. Trừ chăng là trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành.


Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, đối trước trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh, hớn hở mĩm cười, nói ngay bài chú mầu nhiệm: “Quảng đại viên mãn Đại Bi Tâm Đại đà-la-ni” như vầy:


Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bác ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt ra phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra da, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.  Nam-mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.


(tụng Chú Đại Bi, 7 biến, 21 biến hoặc nhiều hơn tuỳ ý)


Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói bài chú xong, sáu thứ biến động, trên trời rải các hoa báu,tung bay rơi xuống, các đức Phật mười phương đều tỏ lòng hoan hỷ. Thiên-ma, ngoại đạo sợ hãi rùng mình, hết thảy chúng hội đều được chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, cũng có vị chứng lên thất-địa, nhị-địa, tam-địa, tứ-địa, ngũ-địa cho đến thập-địa, không lường chúng sanh phát tâm Bồ-đề.


Đệ tử chúng con sám hối cho pháp giới chúng sanh, hiện tiền một tâm, đủ cả ngàn pháp, đều có sức thần thông và có trí tuệ sáng suốt, trên sánh tâm Phật, dưới đồng muôn loài, bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, rồi khởi lòng chấp nhiễm, trong pháp bình đẳng, sanh tưởng ngã nhơn.  Lại do ái kiến làm gốc, thêm thân khẩu làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên tội lỗi: thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, buôn nhân, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người phạm hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời, cũng khó bề sám hối. Những tội như thế không thể lường được, khi bỏ thân nầy, đọa vào đường ác, chịu khổ vô cùng.


Lại trong đời nầy, do túc, hiện chướng hoặc bị các nghiệp: lửa phiền thiêu đốt, bệnh tật quanh vây, duyên ngoài lôi cuống, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nổi tiến tu, may gặp thần chú viên mãn Đại-Bi, có thể mau dứt trừ các tội lỗi như thế, cho nên hôm nay chúng con chí tâm tụng và nguyện quay về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương các đức Phật, phát lòng Bồ-đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu sạch, cúi mong Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch, chúng con cũng như chúng sanh, hạnh nguyện đều được viên thành, mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp chuyên cần, tu nhân tịnh độ.


Nguyện cho chúng con cũng như các chúng sanh, khi bỏ thân nầy, không qua đường khác, quyết định sanh về thế giới Cực Lạc, cõi Phật A Di Đà, rồi được thân cận cúng dường, Đại Bi Quán Thế Âm, đủ các tổng trì, độ khắp quần phẩm, thoát khỏi luân hồi, cùng lên cõi Phật. Đệ tử sám hối, phát nguyện rồi xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo.

(tụng xong quì xuống sám hối)

- Nam Mô Thập Phương Phật

- Nam Mô Thập Phương Pháp

- Nam Mô Thập Phương Tăng

- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Nam Mô A Di Đà Phật

- Nam Mô Thiên Quang Vương Tịnh Trị Phật

- Nam Mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát

- Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

- Nam Mô Tổng Trì Vương Bồ Tát.


MA-HA-BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH


Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.


Tam-thế, chư Phật y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát bà ha.

Ma-ha Bát-nhã Ba la-mật-đa. (3 lần)


THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chân lăng càng đế, ta bà ha.


TAM TỰ QUY

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh-tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống-lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) 


VĂN SÁM HỐI

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn
Đã bao phen sanh tử dập dồn
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo
Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo
Mà con còn đắm đuối mê say
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go
Thân ham dùng gấm vóc se sua
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ
Bởi lục dục lòng tham không đủ
Lấp che dần trí tuệ từ lâu
Hôm nay con phát nguyện quay đầu
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ
Nguyện tật xấu từ nay chừa bỏ
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê
Trước đài sen thành kính hướng về
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo
Phật cấm giới chuyên trì chu đáo
Dứt tận cùng cội rễ vô minh
Chí phàm phu tự lực khó thành
Cầu đại giác Từ Bi gia hộ
Dầu phải gặp muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh
Nương Từ Quang lần đến bảo thành
Đặng tự giác, giác tha viên mãn.


KỆ HỘ PHÁP

Trời, A-tu-la và Dược-xoa
Đến đây nghe Pháp hãy hết lòng
Ủng hộ đạo Phật cho bền lâu
Tất cả làm theo lời Phật dạy
Những ai đã đến đây nghe Pháp
Hoặc ở dưới đất hoặc trên không
Hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương
Ngày đêm an trú trong chánh pháp.
Nguyện cho thế giới thường an ổn
Thấm nhuần phước trí và từ bi
Tất cả tội chướng đều tiêu trừ
Lìa xa khổ não thường an lạc
Đại chúng nhất tâm trì giới luật
Công phu thiền định phải tinh chuyên
Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm
Khắp nơi mọi miền đều hạnh phúc.

Nam Mô Hộ Pháp ChưTôn BồTát Ma Ha Tát (3 lần)


PHỤC NGUYỆN


Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tát đại chứng minh.


Đệ tử chúng con một dạ chí thành, trì tụng Đại Bi Sám Pháp, niệm Phật công đức hồi hướng cầu nguyện tất cả chúng con, đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn. Cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh, đều được nghe kinh, sinh về Tịnh Độ.  Khắp nguyện: Thuyền Từ phổ độ, cảm ứng vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo.


Đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật.