Nghi Thức Khai Kinh

Saturday, 07 May 201611:50 PM(View: 3745)
Nghi Thức Khai Kinh
DƯỢC SƯ KINH SÁM
Thời đại nhà Đường, Tam tạng pháp sư Huyền Trang Hán dịch
Thích Trí Quang Việt dịch


TÁN LỄ PHẬT

Đại từ đại bi

thương xót chúng sanh,

đại hỷ đại xả

cứu vớt muôn loài,

hào quang diệu tướng

dùng tự trang nghiêm,

chúng con chí thành

qui y đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích ca mâu ni phật.

Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang như lai.

Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.

Nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ tát trong pháp hội Dược sư.

CÚNG HƯƠNG

Hương thơm tâm tánh

đủ cả năm phần,

vừa được đốt lên

bởi lửa bản thể,

thì cả pháp giới

đều được chan hòa,

phàm cùng với thánh

xông ướp tất cả;

chính trong hương thơm

quyện lên như vậy,

mà các đức Phật

hiển lộ toàn thân.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

Án lam sa ha (21 lần).

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý

Án sa phạ bà phạ thuật đà, sa phạ đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 lần).

PHÁT NGUUỆN

Kính lạy chư Thế tôn,

qui y các Phật đà,

nay con phát đại nguyện,

trì tụng kinh Dược sư,

trên trả bốn ơn nặng,

dưới giúp ba đường khổ,

những người thấy nghe được,

đều phát tâm bồ đề,

báo thân này kết thúc,

cùng sanh các tịnh độ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH


Phật pháp tuyệt diệu,

cực kỳ cao xa,

trăm ngàn vạn kiếp,

khó mà gặp được ;

nay con thấy nghe,

lại được thọ trì,

nguyện cầu thấu hiểu,

ý thật của Phật.

Nam mô Dược sư hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).