Khai Kinh

Monday, 09 May 20163:39 PM(View: 5071)
Khai Kinh
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM
Việt dịch: Thích Trí Quang

KHAI KINH

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH
Án lam (7 lần).


CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý
Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần).

Hương thơm giữ giới,

thiền định, tuệ giác,

hương thơm giải thoát,

cùng với hương thơm

giải thoát thấy biết,

làm thành đài mây

chói sáng rực rỡ,

bủa khắp pháp giới,

hiến cúng mười phương

các đấng vô thượng,

xứng với tự tánh

làm mọi việc Phật,

xông ướp chúng sinh

phát tâm bồ đề,

thoát bỏ vọng nghiệp,

thành vô thượng giác. (2)

Nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát.(3 lần)


Đại từ đại bi

thương xót chúng sinh,

đại hỷ đại xả

cứu vớt muôn loài,

hào quang diệu tướng

dùng tự trang nghiêm,

chúng con chí thành

qui y đảnh lễ.

Phật với chúng con

tánh vốn thanh tịnh,

nên sự cảm ứng

thật bất tư nghị;

như những viên ngọc

ảnh hiện với nhau,

thập phương chư Phật

ảnh hiện nơi con,

thân con hiện trước

thập phương chư Phật,

con đem đầu mặt

lạy sát chân Phật.


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương Chư phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng, thường trú Tam bảo (1 lạy).


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, Bổn sư Thích ca mâu ni phật, Đương lai Di lạc tôn phật, Đại trí Văn thù sư lợi bồ tát, Đại hạnh Phổ hiền bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát (1 lạy).


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A di đà phật, Đại bi Quan thế âm bồ tát, Đại lực Đại thế chí bồ tát, Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát (1 lạy).


Giọt nước trong sạch

đầu cành dương chi,

rưới thấm tất

toàn cõi tam thiên,

tự tánh chân không

đức dụng đủ tám,

lợi ích hết thảy

nhân loại chư thiên,

làm cho pháp giới

thanh tịnh liên miên,

diệt trừ tội nghiệp,

sạch hết oan khiên,

lửa ngọn đỏ rực

biến thành sen hồng.


Nam mô Đại bi Quan thế âm bồ tát (3 lần).

CHÚ ĐẠI BI


Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).
Thiên-thủ Thiên-nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô yết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá liể, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, ta bà ha.


Kính lạy đức Thế tôn,

qui y các Phật đà,

nay con phát đại nguyện,

trì tụng Lương hoàng sám,

trên trả bốn ân nặng,

dưới giúp ba đường khổ.

Những người thấy nghe được,

đều phát tâm bồ đề,

thực hành hạnh trí tuệ,

tập hợp mọi phước đức,

báo thân này kết thúc,

cùng sinh cõi Cực lạc.


(Nếu bái sám cho người, bái sám để cầu an hay cầu siêu, đều phải tác bạch rõ ràng ở đây, về tên mình, tên người mình cầu và cầu mục đích nào. Đại khái, đệ tử tên X X, nguyện bái sám theo Lương hoàng sám để cầu cho X X được thân tâm an lạc hay được vãng sinh tịnh độ).


Phật pháp tuyệt diệu,

cực kỳ cao xa,

trăm ngàn vạn kiếp,

khó mà gặp được;

nay con thấy nghe,

lại được thọ trì,

nguyện cầu thấu hiểu,

ý thật của Phật.

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni phật (3 lần).