Cuốn 2 (Phần 4-6)

Monday, 09 May 20163:48 PM(View: 4463)
Cuốn 2 (Phần 4-6)
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM
Việt dịch: Thích Trí Quang

Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối của "đạo-tràng từ-bi", chúng con nhất tâm đem tánh mạng mà quy y và đảnh lễ chư Phật quá-khứ, hiện-tại và vị-lai:

Nam mô Quá Khứ Tì Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tì Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Phẩm 4: Phát Bồ Đề Tâm 

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau gột rửa mọi sự nhơ bẩn của tâm trí, những sự trở ngại nặng nề của mười thứ ác nghiệp đã sạch không còn, nghiệp và hệ lụy của nghiệp sạch rồi thì trong ngoài đều thanh khiết. Tiếp theo, bây giờ hãy ngước lên, học các vị Bồ tát mà thực tập cái đạo ngay thẳng. Vì lẽ mọi công đức và giác tuệ đều phát sinh từ đức tính ấy. Chính vì lý do này mà chư Phật thường ca tụng "sự phát tâm chính là đạo tràng, vì lẽ có năng lực làm thành công việc". Kính xin đại chúng ai nấy đều phải làm cho kiên cường tâm chí của mình. Đừng ỷ năm tháng, chờ thời giải thoát. Đừng để thì giờ qua đi một cách vô ích, sau này hối hận cũng vô bổ. Ngày nay cùng nhau đã gặp được dịp tốt. Không nên cả ngày lẫn đêm để cho phiền não che khuất tâm trí. Phải dũng mãnh và nỗ lực mà phát bồ đề tâm.

Bồ đề tâm là tâm của Phật. Công đức và tuệ giác của tâm ấy siêu việt mọi sự tư duy. Ấy là chỉ nói một ý tưởng phát bồ đề tâm, huống chi nhiều ý tưởng như vậy? Giả sử nhiều kiếp làm vô số phước, đến đời này làm đủ điều lành, cũng không bằng một trong vạn phần công đức của sự phát tâm. Dùng toán mà tính hay dùng thí dụ mà diễn đạt cũng không thể cùng tận. Nếu ai chỉ làm phước mà không phát bồ đề tâm, là tâm chí mong cầu tuệ giác vô thượng, thì chẳng khác gì cày ruộng mà không gieo giống, mầm mống còn không có, huống chi có thóc lúa? Vì lý do đó, chúng ta phải phát bồ đề tâm.

Lý do chứng minh sự phát bồ đề tâm là trên đáp ân chư Phật bằng cách dưới cứu khổ muôn loài. Nên chính Phật đã ca tụng chư thiên, lành thay, đúng như các ông trình bày, muốn ích lợi chúng sinh mà phát bồ đề tâm, thì đó là cách cúng dường Phật cao nhất.

Phát bồ đề tâm không phải chỉ một lần rồi thôi. Phải phát luôn luôn, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Vì vậy mà trong Kinh có nói, nơi các đức Phật nhiều như số cát của trăm triệu sông Hằng lập ra chí nguyện vĩ đại. Nói như thế đủ biết số lượng của sự phát tâm thật là vô lượng.

Bồ đề tâm là tâm chí mà gặp được bạn hiền là phát sinh. Không phải ai cũng cần gặp Phật xuất thế. Như ngài Văn thù khi mới phát tâm là nhân sự gợi ý của một nữ nhân. Lấy đó làm điển hình cho những người trí tuệ mới phát tâm, thì biết không nên nghĩ là kẻ tầm thường để rồi nêu tâm chí lên một cách hời hợt (15) . Mà phải đích thực khao khát ngưỡng mộ đại thừa, khẩn cầu Phật pháp, y theo kinh điển, đối chiếu sự việc, tạo cho mình ý thức coi thân thù đều bình đẳng, thấy lục đạo là đồng nhất, và nguyện nhờ ý thức này mà ai nấy đều thực hiện giải thoát. Nếu ai đồng một tin tưởng và thấu hiểu như vậy thì thấy không phải là bàn chơi.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, muốn phát bồ đề tâm thì trước tiên, hãy tưởng tượng mà nghĩ đến người thân. Tức là nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng, bà con. Rồi liên tưởng mà nghĩ đến địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh. Nghĩ đến chư thiên, chư tiên và hết thảy thiện thần. Nghĩ đến toàn thể loài người. Nghĩ rằng, trong tất cả và hết thảy trên đây, những kẻ đang chịu khổ, làm sao cứu họ được ? Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ tiếp, chỉ có tâm chí vĩ đại mới có năng lực bạt nhổ khổ não cho họ.

Nghĩ như vậy, hãy tưởng tượng đối với một người. Nghĩ một người rồi tưởng tượng đối với hai người. Rồi đối với ba người. Nghĩ ba người rồi tưởng tượng đối với số người đầy một cái nhà. Rồi đối với số người đầy một dặm vuông. Nghĩ số người đầy một dặm vuông rồi, tưởng tượng đối với số người đầy châu Diêm phù đề. Rồi đầy cả ba châu nữa của loài người. Dần dần rộng ra, cho đến khắp cả mười phương, tưởng tượng tất cả các loài ở phương đông đều là cha, các loài ở phương tây đều là mẹ, các loài ở phương nam đều là anh, các loài ở phương bắc đều là em, các loài ở phương dưới đều là chị em, các loài ở phương trên đều là sư trưởng, còn bốn góc đều là tu sĩ, đạo sĩ vân vân. Tưởng tượng như vậy rồi lại tưởng tượng thêm, họ đau khổ như chính mình đau khổ, mình đến với họ, xoa dịu, an ủi thề diệt cho được nỗi đau khổ ấy. Họ thoát đau khổ rồi, mình thuyết pháp, ca tụng Phật đà, ca tụng Phật pháp, ca tụng Bồ tát. Ca tụng như vậy rồi lòng rất hoan hỷ, vì thấy họ hưởng thụ vui vẻ là như chính mình hưởng thụ.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu phát bồ đề tâm là như thế này: không từ đau khổ mà cứu độ chúng sinh. Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm nghĩ, miệng nói, thề nguyền như sau: Đệ tử chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, trung gian, sinh ở đâu cũng gặp được bạn hiền, phát bồ đề tâm vô thượng. Đọa vào tam đồ bát nạn đi nữa, cũng luôn luôn nhớ mà phát bồ đề tâm, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Hôm nay, trong đạo tràng này, tất cả đại chúng cùng sám hối, phải nổi dậy cái chí dũng mãnh, cái lòng thiết tha, mà phát bồ đề tâm, rồi cùng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Dũng thí phật,

Nam mô Thanh tịnh phật,

Nam mô Thanh tịnh thí phật,

Nam mô Sa lưu na phật,

Nam mô Thủy thiên phật,

Nam mô Kiên đức phật,

Nam mô Chiên đàn công đức phật,

Nam mô Vô lượng cúc quang phật,

Nam mô Quang đức phật,

Nam mô Vô ưu đức phật,

Nam mô Na la diên phật,

Nam mô Công đức hoa phật,

Nam mô Kiên dũng tinh tiến bồ tát,

Nam mô Kim cang tuệ bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Đệ tử chúng con ngày nay đối trước hết thảy mười phương Tam bảo phát bồ đề tâm: Từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, chúng con nguyện thực hành bồ tát hạnh, thề không lùi bước. Luôn luôn phát tâm độ thoát chúng sinh, tâm xây dựng chúng sinh, tâm che chở chúng sinh. Chúng sinh chưa thành Phật đà thì chúng con thề không nhận trước địa vị ấy. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, hãy chứng giám cho chúng con, làm cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu.


Hôm nay, hết thảy đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, giả sử nhiều kiếp làm nhiều điều lành, thì cũng chỉ được cái quả báo không thật của nhân thiên, chưa được cái quả báo chân thật của xuất thế. Nên sự sống kết thúc là phước báo chấm dứt, lại sa ác đạo, thân thể hư hoại là khổ não bức bách, không thể tự thoát. Như vậy, phi lập thệ nguyện rông lớn, phát tâm quảng đại, thì không làm sao được thân thể trang sức bằng trăm phước, rủ hết mọi sự suy biến và khổ não.


Ngày nay đại chúng chỉ có một việc, là nhất tâm nhất ý tưởng niệm chư Phật và lập chí kiên cố mà phát bồ đề tâm. Công đức của sự phát tâm ấy siêu việt mọi sự xưng tụng và ước lượng. Chư Phật Bồ tát nói cũng không cùng. Năng lực của công đức ấy lại càng bất tư nghị. Như vậy há lại không hết lòng chuyên chú vào sự nhất tâm nhất ý nói trên ? Nên kinh Đại tập đã huấn thị như sau, ngôi nhà dầu tối cả trăm năm, nhưng một khi đốt đèn lên là phá tan hết bóng tối ấy: đừng cho một niệm là nhẹ mà không nỗ lực. Đại chúng hãy cùng nhau quì xuống, chấp tay, nhất tâm tưởng niệm mười phương Tam bảo, rồi tâm thì nghĩ, miệng thì tác bạch, như sau : Đệ tử chúng con ngày nay đối trước mười phương Phật đà, trước mười phương Phật pháp, trước mười phương Bồ tát và trước mười phương Thánh hiền, tâm thẳng, niệm chính, đem tâm thiết tha, tâm trịnh trọng, tâm không phóng dật, tâm không động chuyển, tâm thích điều thiện, tâm độ tất cả, tâm giúp tất cả, tâm bằng tâm Phật, mà phát bồ đề tâm như sau : Đệ tử chúng con từ nay cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, nguyện không có tâm chí thích quả báo loài người loài trời, tâm chí thích tuệ giác Thanh văn Duyên giác, mà chỉ y theo Đại thừa, lập chí nguyện mong cầu Nhất thế chủng trí, để hoàn thành tuệ giác Vô thượng bồ đề.


Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, đem năng lực bản nguyện mà chứng giám cho chúng con, đem năng lực từ bi mà nhiếp thọ cho chúng con. Làm cho sự phát tâm ngày nay của chúng con, hiện tại sống trong cảnh ngộ nào, sau này sinh ở thế giới nào, tâm chí ấy cũng kiên cố, không lùi bước, lay chuyển. Dẫu đọa vào tam đồ, dẫu sa vào bát nạn, trong tam giới chịu đủ thân hình, lãnh đủ khổ sở, khó chịu khó nhẫn đến đâu, chúng con cũng thề không vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm chí vĩ đại ngày nay. Thà là vào trong vùng lửa dữ dội của địa ngục vô gián mà chịu đủ cực hình, chúng con cũng nguyện không vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm chí vĩ đại ngày nay. Tâm này nguyện này đồng đẳng với tâm của chư Phật, đồng đẳng với nguyện của chư Phật, nên chúng con lại khuynh tận lòng thành mà đảnh lễ Tam bảo. Đệ tử chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, nguyện không bao giờ rời bỏ hai mặt, là tuệ giác thì thể nghiệm thực thể siêu việt mà thệ nguyện thì độ thoát hết thảy chúng sinh. Hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết mà gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm lại niệm, miệng lại tác bạch, như sau: Đệ tử chúng con không vì bản thân cầu tuệ giác vô thượng, mà là vì cứu độ hết thảy chúng sinh nên cầu tuệ giác vô thượng ấy. Nên từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, chúng con nguyện đảm nhận tất cả chúng sinh, phát khởi lòng đại từ bi để, cùng tận biên cương của thì gian vị lai, ai bị khổ lớn trong tam đồ, ai bị nạn to trong lục đạo, chúng con nguyện không tránh mọi khổ nạn ấy, đem thân mình ra mà cứu giúp, mà che chở, làm cho những kẻ ấy được cái "đất yên ổn." Chúng con nguyện cầu chư Phật khắp cả mười phương, cùng tận không giới:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông phật,

Nam mô Tài công đức phật,

Nam mô Đức niệm phật,

Nam mô Thiện danh xưng công đức phật,

Nam mô Hồng diệm đế tràng vương phật,

Nam mô thiện du bộ công đức phật,

Nam mô Bảo hoa du bộ phật,

Nam mô Bảo liên hoa thiện trú sa la thọ vương phật,

Nam mô Đấu chiến thắng phật,

Nam mô Thiện du bộ phật,

Nam mô Châu tráp trang nghiêm công đức phật,

Nam mô Khí ấm cái bồ tát,

Nam mô Tịch căn bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Nguyện xin các ngài đem năng lực đại từ đại bi mà chứng giám cho chúng con, làm cho cái việc phát bồ đề tâm làm bồ tát hạnh ngày nay của chúng con, sinh ra ở đâu cũng hoàn thành đầy đủ, những chỗ chúng con đến đều được giải thoát.


Chúng con lại khuynh tận lòng thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, đảnh lễ mười phương Tam bảo mà cầu nguyện chứng minh: Chúng con không vì bản thân cầu tuệ giác vô thượng, mà vì cứu độ tất cả nên cầu tuệ giác vô thượng ấy. Nên từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác,nếu ai ngu tối, không biết chánh pháp, chủ trương những thuyết khác với chánh pháp ấy, nếu ai tuy nỗ lực tu hành chánh pháp nhưng không thấu triệt mọi sắc thái của chánh pháp ấy, đối với những người như vậy, cho đến cùng tận vị lai, chúng con nguyện nhờ năng lực của Phật, năng lực của Pháp và năng lực của Tăng mà áp dụng mọi phương tiện, đưa họ vào cả trong tuệ giác của Phật đà, hoàn thành Nhất thế trí một cách đầy đủ. Đại chúng hãy cùng nhau gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ khắp cả mười phương cùng tận không giới, các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian :


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Phổ quang phật,

Nam mô Phổ minh phật,

Nam mô Phổ tịnh phật,

Nam mô Đa ma la bạt chiên đàn hương phật,

Nam mô Chiên đàn quang phật,

Nam mô Ma ni tràng phật,

Nam mô Hoan hỷ tạng ma ni bảo tích Phật,

Nam mô Nhất thế thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật,

Nam mô Ma ni tràng đăng quang phật,

Nam mô Tuệ cự chiếu phật,

Nam mô Hải đức quang minh phật,

Nam mô Kim cang lao cường phổ tán kim quang phật,

Nam mô Đại cường tinh tiến dũng mãnh phật,

Nam mô Đại bị quang phật,

Nam mô Từ lực vương phật,

Nam mô Từ tạng phật,

Nam mô Tuệ thượng bồ tát,

Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem năng lực đại từ bi, năng lực đại trí tuệ, nặng lực bất tư nghị, năng lực vô lượng tự tại, nặng lực hàng phục bốn loại ma quân, năng lực đoạn trừ năm thứ ngăn che, năng lực diệt sạch hết thảy phiền não, năng lực vô lượng diệt sạch vọng nghiệp, năng lực vô lượng khai phát quán trí, năng lực vô lượng khai phát tịnh tuệ, năng lực vô lượng diệu dụng thần thông, năng lực vô lượng độ thoát chúng sinh, năng lực vô lượng che chở chúng sinh, năng lực vô lượng an ủi chúng sinh, năng lực vô lượng giải trừ khổ não, năng lực vô lượng giải thoát địa ngục, năng lực vô lượng tế độ ngạ quỉ, năng lực vô lượng cứu vớt súc sinh, năng lực vô lượng nhiếp hóa tu la, năng lực vô lượng nhiếp hóa loài người, năng lực vô lượng diệt sạch phiền não loài trời loài tiên, năng lực hoàn toàn trang nghiêm thập địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm tịnh độ, năng lực hoàn toàn trang nghiêm đạo tràng, năng lực hoàn toàn trang nghiêm công đức Phật địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm tuệ giác Phật địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm pháp thân vi diệu, năng lực hoàn toàn trang nghiêm vô thượng bồ đề, năng lực hoàn toàn trang nghiêm vô thượng niết bàn, năng lực công đức vô lượng vô tận, năng lực tuệ giác vô lượng vô tận, nguyện xin mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem những năng lực vô lượng, vô biên, tự tại và siêu việt nghĩ bàn như vậy, thể theo bản thệ, thể theo bản nguyện, mà ban cho tất cả mười phương lục đạo chúng sinh, cũng như ban cho những người cùng phát bồ đề tâm hôm nay, quyết làm cho hết thảy đầy đủ năng lực hoàn thành đại công đức, đầy đủ năng lực hoàn thành bồ đề nguyện, đầy đủ năng lực hoàn thành bồ đề hạnh. Ngày nay, mười phương chúng sinh, bất luận có mặt hay khuất mặt, thân thù hay trung tính, tứ sinh hay lục đạo, liên hệ hay không liên hệ, đời này cũng như cùng tận vị lai, hết thảy đều nhờ phương pháp sám hối như thế này mà vĩnh viễn thanh tịnh, sinh ra ở đâu cũng được thỏa mãn nguyện vọng, nghĩa là một chiều kiên cố, tâm chí không thoái chuyển, thành Phật như Phật. Hết thảy chúng sinh sau này, ai khác đại nguyện ấy thì cũng làm cho họ được vào cả trong bể cả đại nguyện, hoàn thành đầy đủ công đức trí tuệ, đồng đẳng Bồ tát mà đầy đủ mười địa vị cao và đầy đủ Nhất thế chủng trí, trang nghiêm tuệ giác vô thượng và trang nghiêm giải thoát cứu cánh.


Phẩm 5: Phát Khởi Đại Nguyện

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau phát khởi tâm chí vĩ đại, hoan hỷ vô tận rồi, bây giờ hãy phát khởi thệ nguyện vĩ đại sau đây. Trước khi phát khởi đại nguyện, đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phân của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng phật,

Nam mô Hiền thiện thủ phật,

Nam mô Thiện ý phật,

Nam mô Quảng trang nghiêm vương phật,

Nam mô Kim hoa quang phật,

Nam mô Bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật,

Nam mô Hư không bảo hoa quang phật,

Nam mô Lưu ly trang nghiêm vương phật,

Nam mô Phổ hiện sắc thân quang phật,

Nam mô Bất động trí quang phật,

Nam mô Hàng phục chúng ma vương phật,

Nam mô Tài quang minh phật,

Nam mô Trí tuệ thắng phật,

Nam mô Di lạc tiên quang phật,

Nam mô Dược vương bồ tát,

Nam mô Dược thượng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ đem năng lực siêu việt hết thảy tư duy mô tả mà che chở và nâng đỡ cho chúng con, làm cho bao nhiêu đại nguyện mà chúng con sẽ phát khởi đều hoàn toàn thành tựu, sinh ra ở đâu cũng không bao giờ quên mất đại nguyện ấy, thực hiện tuệ giác vô thượng, thành tựu địa vị Chánh biến giác.


Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường nhớ được mà phát bồ đề tâm, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được phụng sự vô lượng chư Phật, thường được cúng dường, và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được hộ trì kinh điển đại thừa, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được vô lượng bồ tát, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được vô lượng thánh hiền, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được báo đáp từ ân của cha mẹ, được phụng dưỡng và đồ phụng dưỡng thường đầy đủ như ý. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được liệt vị hòa thượng, qụ phạm sư, được cúng dường và nên cúng dường gì thì có đủ như ý. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được những vị nguyên thủ có năng lực, để chung sức chấn hưng Tam bảo, không để lu mờ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được trang nghiêm quốc độ, làm cho cái tên tam đồ bát nạn cũng không có. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, bốn thứ vô ngại trí và sáu thứ thần thông lực được biểu hiện thường trực, không bao giờ quên mất, và dùng những thứ ấy mà giáo hóa muôn loài.


Phát đại nguyện như vậy rồi,đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Thế tịnh quang phật

Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật,

Nam mô Long chủng thượng tôn vương phật,

Nam mô Nhật nguyệt quang phật,

Nam mô Nhật nguyệt châu quang phật,

Nam mô Tuệ tràng thắng vương phật,

Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương phật,

Nam mô Diệu âm thắng phật,

Nam mô Thường quang tràng phật,

Nam mô Quán thế đăng phật,

Nam mô Tuệ oai đăng vương phật,

Nam mô Pháp thắng vương phật,

Nam mô Tu di quang phật,

Nam mô Tu mạn na hoa quang phật,

Nam mô Ưu đàm bát la hoa thù thắng vương phật,

Nam mô Đại tuệ lực vương phật,

Nam mô A súc tì hoan hỉ quang phật,

Nam mô Vô lượng âm thanh vương phật,

Nam mô Sơn hải tuệ tự tại thông vương phật,

Nam mô Đại thông quang phật,

Nam mô Tài quang phật,

Nam mô Kim hải quang phật,

Nam mô Nhất thế pháp tràng mãn vương phật,

Nam mô Đại thế chí bồ tát,

Nam mô Phổ hiền bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyên nhờ năng lực đại từ bi của chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, và tất cả Thánh hiền, mà làm cho chúng con sinh ra bất cứ ở đâu, những thệ nguyện chúng con phát khởi đều tùy tâm tự tại.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai thấy sắc tướng chúng con cũng được giải thoát. Chúng con vào địa ngục thì địa ngục biến thành tịnh độ, tất cả hình cụ biến thành dụng cụ yên vui ; làm cho mọi người sáu giác quan đều thanh tịnh, thân và tâm đều yên vui như cõi Thiền thứ ba vậy, triệt hết màng lưới nghi hoặc, phát ra tuệ giác thuần túy lần đầu tiên.


Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai nghe âm thanh chúng con tâm cũng ổn định, lọc sạch tội lỗi nhơ bẩn; thực hiện tổng trì môn, giải thoát môn và tam muội môn; hoàn thành đại nhẫn, biện tài bất tận; đồng lên Pháp vân địa mà đồng thành Chánh biến giác.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai nghe tên hiệu chúng con cũng đều hoan hỷ, cảm thấy được sự chưa từng có. Chúng con vào tam đồ thì cái khổ tam đồ triệt hạ. Chúng con vào loài người loài trời thì phiền não loài người loài trời hết còn. Chúng con đến đâu cũng tự tại và ai cũng giải thoát.


Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, đối với hết thảy chúng sinh không có ý tưởng phóng xả hay cưỡng đoạt, không có ý tưởng oán thù hay thân thiết. Triệt hẳn cái gốc tam độc, siêu thoát ý niệm bản ngã và sở hữu của bản ngã. Tin và thích chánh pháp vĩ đại, thi hành đức tính từ bi một cách bình đẳng và phổ biến, làm cho toàn thể hòa hợp với nhau như sự hòa hợp của thánh chúng vậy.


Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, đối với mọi người tâm thường bình đẳng, in như hư không, khen chê chẳng động, thân thù đồng nhất. Đi sâu vào cái tâm sâu rộng, học tập tuệ giác của Phật, là một cách bình đẳng tuyệt đối mà nhìn tất cả chúng sinh như nhìn tôn giả La hầu la. Đầy đủ công hạnh thập trú, thực hiện cái địa vị "coi chúng sinh như con một". Siêu việt ý niệm có không, thể hiện tuệ giác trung đạo.

Phát nguyện như vậy, đại chúng hãy cùng nhau chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, đồng một nỗi thống thiết mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Bảo hải phật,

Nam mô Bảo anh phật,

Nam mô Bảo thành phật,

Nam mô Bảo quang phật,

Nam mô Bảo tràng phan phật,

Nam mô Bảo quang minh phật,

Nam mô A súc phật,

Nam mô Đại quang minh phật,

Nam mô Vô lượng âm phật,

Nam mô Đại danh xưngphật,

Nam mô Đắc đại an ổn phật,

Nam mô Chính âm thanh phật,

Nam mô Vô hạn tịnh phật,

Nam mô Nguyệt âm phật,

Nam mô Vô hạn danh xưng phật,

Nam mô Nhật nguyệt quang minh phật,

Nam mô Vô cấu quang phật,

Nam mô Tịnh quang phật,

Nam mô Kim cang tạng bồ tát,

Nam mô Hư không tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện nhờ công đức sám hối và phát nguyện hôm nay mà chúng con và tứ sinh lục đạo, từ nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, thực hành bồ tát hạnh một cách không chán không mệt, sự bố thí tài sản cũng như sự bố thí chánh pháp không bao giờ cùng tận, tuệ giác phối hợp phương tiện nên làm gì cũng hiệuquả, tùy trình độ và theo bịnh tật của mỗi người mà trao cho họ dược phẩm chánh pháp, kẻ thấy người nghe đồng được giải thoát.


Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, không bị một sự trở ngại nào trong việc thực hành bồ tát hạnh; đến đâu cũng làm những việc Phật lớn lao, trong đó có sự thiết lập đạo tràng; thực hiện sự tự tại của tâm trí và sự tự tại đối với vạn hữu; nhập được các cửa tam muội và mở được các cửa tổng trì, nên phát hiện quả vị Phật đà; ở Pháp vân địa, mưa xuống nước mưa cam lộ, diệt sạch bốn loại ma quân cho muôn loài, làm cho họ thực hiện được diệu dụng của pháp thân.


Bao nhiêu đại nguyện mà ngày nay chúng con phát ra, nguyện được như đại nguyện của mười phương chư vị Bồ tát ở địa vị cao, nguyện được như đại nguyện của mười phương chư Phật đã phát ra khi còn ở trong thì gian tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Nguyện cho chúng con được như đại nguyện, nghĩa là viên mãn bồ đề nguyện, và hết thảy muôn loài cũng đều tiếp theo mà được như sở nguyện của họ.

Ngưỡng nguyện mười phương hết thảy Phật đà, hết thảy Phật pháp, hết thảy Bồ tát, hết thảy Thánh hiền, đều đem năng lực đại từ bi mà chứng giám cho chúng con. Chúng con lại nguyện hết thảy các vị chúa tể loài trời, các vị chúa tể loài tiên, hết thảy thiện thần và long thần, đều đem năng lực hộ vệ Tam bảo, một năng lực thuộc từ tâm đối với chúng sinh, mà chứng giám cho chúng con, làm cho hạnh nguyện của chúng con đều tùy tâm tự tại.


Phẩm 6: Phát Tâm Hồi Hướng

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã phát bồ đề tâm và đã phát đại thệ nguyện rồi, bây giờ tiếp theo, nên phát hồi hướng tâm. Trước hết, hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Nhật quang phật,

Nam mô Vô lượng bảo phật,

Nam mô Liên hoa tối tôn phật,

Nam mô Thân tôn phật,

Nam mô Kim quang phật,

Nam mô Phạn tự tại vương phật,

Nam mô Kim quang minh phật,

Nam mô Kim hải phật,

Nam mô Long tự tại vương phật,

Nam mô Thọ vương phật,

Nam mô Nhất thế hoa hương tự tại vương phật,

Nam mô Dũng mãnh chấp trì lao trượng khí xả chiến đấu phật,
Nam mô Nội phong châu quang phật,

Nam mô Vô lượng hương quang minh phật,

Nam mô Văn thù sự lợi bồ tát,

Nam mô Diệu âm bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin các ngài đem năng lực đại từ bi mà chứng giám cho chúng con: Chúng con nguyện đem tất cả thiện nghiệp đã làm trong quá khứ, đã và đang làm trong hiện tại, sẽ làm trong vị lai, bất kể nhiều ít, nặng nhẹ, đều xoay lại mà hiến cho hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, làm cho họ có được cái tâm chí thể hiện tuệ giác vô thượng, nghĩa là không hướng về nhị thừa, không quay lại tam giới, mà tất cả đều hướng đến tuệ giác vô thượng ấy. Lại cầu nguyện hết thảy chúng sinh làm được bao nhiêu thiện nghiệp, thuộc quá khứ, thuộc hiện tại hay thuộc vị lai, đều đem quay lại mà hiến cho toàn thể, nghĩa là không hướng về nhị thừa, không quay lại tam giới, mà tất cả đều hướng đến tuệ giác vô thượng bồ đề. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã cùng nhau phát bồ đề tâm, phát đại thệ nguyện và phát hồi hướng tâm rồi, tâm ấy nguyện ấy, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không, hết thảy chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền trong quá khứ, trong hiên tại cũng như trong vị lai, đều chứng giám cho.


Đại chúng hãy khuynh tận lòng thành mà đảnh lễ Tam bảo: Đệ tử chúng con phát tâm phát nguyện, công việc đã hoàn tất, vui mừng vô hạn, nên hết lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phân của cơ thể, phụng vì nguyên thủ, cha mẹ, sư trưởng, thân thích nhiều đời, bà con nhiều kiếp, phụng vì bạn hiền bạn ác, chư thiên chư tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, liệt vị thiện thần long thần hộ vệ những kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác và hộ vệ những người thọ trì kinh chú, phụng vì quá khứ, hiện tại, cũng như cùng tận vị lai, mọi người thân hay thù, hay không thân thù, hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, chúng con đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian :


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Sư tử hưởng phật,

Nam mô Đại cường tinh tiến dũng lực phật,

Nam mô Quá khứ kiên trú phật,

Nam mô Cổ âm vương phật,

Nam mô Nhật nguyệt anh phật,

Nam mô Siêu xuất chúng hoa phật,

Nam mô Thế đăng minh phật,

Nam mô Hưu đa dị ninh phật,

Nam mô Bảo luân phật,

Nam mô Thường diệt độ phật,

Nam mô Tịnh giác phật,

Nam mô Vô lượng bảo hoa minh phật,

Nam mô Tu di bộ phật,

Nam mô Bảo liên hoa phật,

Nam mô Nhất thế chúng bảo phổ tập phật,

Nam mô Pháp luân chúng bảo phổ tập phong dinh Phật,

Nam mô Thọ vương phong trưởng phật,

Nam mô Vi nhiễu đặc tôn đức tịnh phật,

Nam mô Vô cấu quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt phật,


Chúng con lại xin kính lạy Hải đức như lai, vị đại sư của chư Phật thuộc vô số kiếp quá khứ (16) .


Kính lạy các vị Bồ tát đã chứng pháp thân vô sinh, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.

Kính lạy các vị Bồ tát đã được sắc thân vô lậu, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.

Kính lạy các vị Bồ tát phát tâm, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.

Kính lạy Mã minh bồ tát, vị đại sư làm hưng thịnh Phật pháp nguyên chất.

Kính lạy Long thọ bồ tát, vị đại sư làm hưng thịnh Phật pháp tương tự.

Kính lạy Vô biên thân bồ tát khắp cả mười phương, cùng tận không giới.

Kính lạy Quan thế âm bồ tát, vị bồ tát cứu khổ, khắp cả mười phương, cùng tận không giới.


Đại chúng hãy cùng nhau tán dương Phật đà mà chú nguyện:


Phật là đại thánh,

cao nhất thế gian,

hào quang rực rỡ,

tướng hảo uy nghiêm;

thần thông mầu nhiệm,

tuệ giác quán triệt,

làm vị chúa tể

trong các vì Thánh.

Hóa thân của Phật

hiện đủ lục đạo,

pháp thân của Phật

khắp cả mười phương;

đỉnh đầu nổi lên

vô kiến đảnh tướng,

cổ phóng hào quang

sáng như mặt nhật.

Gương mặt của Phật

như ánh trăng rằm,

thân ngài ánh vàng,

đủ mọi tướng hảo;

hình dung của Phật

vô cùng uy nghiêm,

cử động của Phật

vô cùng siêu thoát,

uy đức của Phật

chấn động đại thiên,

làm cho ma quân

kinh hoàng khiếp phục;

minh trí của Phật

chiếu soi thấu suốt,

nên các tà thuyết

bặt dấu tất cả.

Thấy người ác độc

hết lòng giáo hóa,

lấy sự cứu khổ

mà làm lẽ sống,

đưa người vượt khỏi

bờ bến sinh tử,

cho nên chính Phật

là thuyền là tàu,

cho người vượt qua

bờ bến niết bàn.


Vì thế mà được loài người cũng như loài trời đều tôn xưng là đấng Thế tôn, đủ mười đức hiệu là Như lai, Ưng Cúng, Chính biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, hóa độ vô lượng chúng sinh, bạt nhổ gốc rễ sinh tử. Chúng con nguyện nhờ công đức phát tâm phát nguyện trên đây, mà những vị nguyên thủ, cùng những kẻ kế vị và cọng sự của họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, trở thành những người vì chánh pháp mà bỏ thân mình như ngài Tát ba luân, dùng đại bi mà diệt tội lỗi như ngài Hư không tạng, có thể xa nghe chánh pháp như ngài Lưu ly quang, thấu triệt chánh pháp rất khó như ngài Vô cấu tạng.


Lại nguyện nhờ công đức ấy mà cha mẹ và thân thích hiện tại cũng như nhiều kiếp, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, hóa thân cùng khắp không giới như ngài Vô biên thân, đầy đủ mười thứ công đức như ngài Cao đức vương, nghe chánh pháp là hoan hỷ như ngài Vô úy, thần lực vô cùng dũng mãnh như ngài Đại thế chí.


Lại nguyện nhờ công đức ấy mà hòa thượng, qụ phạm sư, các vị đồng học, thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, hết thảy thiện hữu, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, được năng lực vô úy như ngài Sư tử vương, ảnh hưởng giáo hóa vĩ đại như ngài Bảo tích, nghe tiếng là cứu khổ như ngài Quan thế âm, khéo hỏi chánh pháp như ngài Đại ca diếp.


Lại nguyện nhờ công đức ấy mà tại gia, xuất gia, thí chủ, bạn hiền, bạn ác, cùng những người liên hệ với họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, giải thoát ách nạn như ngài Cứu thoát, tướng mạo đoan nghiêm như ngài Văn thù, xả bỏ nghiệp chướng như ngài Khí ấm cái, thiết tối hậu cúng dường như ông Thuần đà.


Lại nguyện nhờ công đức ấy mà chư thiên, chư tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, liệt vị thiện thần và long thần thuộc tám bộ loại, thông minh chính trực, ở trên trời, dưới đất hay trong không, hộ vệ những kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác và hộ vệ những người thọ trì kinh chú, cùng những kẻ liên hệ với họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, đem lòng đại từ mà che chở tất cả như ngài A dật đa, tinh tiến mà hộ trì chánh pháp như ngài Bất hưu tức, từ xa mà chứng giám cho sự trì tụng như ngài Phổ hiền, vị pháp thiêu thân như ngài Dược vương.


Lại nguyện nhờ công đức ấy mà mười phương hết thảy những kẻ thân hay thù, hay không phải thân thù, hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, cùng những kẻ liên hệ của họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, tâm không ái nhiễm như thiếu nữ Ly ý, trình bày chánh pháp một cách tuyệt diệu như phu nhân Thắng man, thực hành tinh tiến như đức Thích ca, có đủ đại nguyện như đức Di đà, uy thần như các Thiên vương, không thể nghĩ và bàn như ngài Duy ma, vô lượng công đức đều thành tựu, vô biên quốc độ đều trang nghiêm. Ngữa mong mười phương thế giới, vô biên chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, điều đem tâm đại từ bi mà nhiếp thọ, che chở, giúp đỡ, làm cho chúng con chí nguyện viên mãn, tín tâm kiên cường, đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiến rất xa. Lòng từ vỗ về muôn loài như vỗ về con một, làm cho họ thực hiện bốn thứ vô lượng tâm và sáu thứ ba la mật, dùng mười thọ mà thực tập thiền định, đem ba nguyện mà bao trùm tất cả, tưởng niệm là thấy Phật như phu nhân Thắng man, hết thảy hạnh nguyện cứu cánh thành tựu, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.