Phẩm 5 Hoa Tạng Thế Giới

Monday, 16 May 201612:04 PM(View: 3842)
Phẩm 5 Hoa Tạng Thế Giới

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM HOA TẠNG THẾ GIỚI THỨ NĂM

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : 'Chư Phật-tử ! Hoa-tạng thế-giới-hải này, được trang-nghiêm tịnh là do đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ-Tát trải qua thế-giới-hải vi-trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi-trần số Phật, nơi mỗi Phật tu-tập vi-trần số đại nguyện thanh-tịnh.

Chư Phật-tử ! Hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm này, có tu-di-sơn vi-trần số phong-luân nhiếp-trì. Phong-luân dưới chót tên bình-đẳng-trụ có thể nhiếp-trì phong-luân trên, trang-nghiêm với vô-số ngọn lửa báu sáng rực rỡ. Phong-luân kế trên tên Xuất-sanh-chủng-chủng bửu-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng trên tràng ma-ni-vương sáng rỡ.

Phong-luân kế trên, tên bửu-oai-đức có thể nhiếp-trì từng trên vô-số bửu-linh. Phong-luân kế trên tên Bình-đẳng-diêm có thể nhiếp-trì từng trên ma-ni-vương sáng như mặt trời. Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng Phổ-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng vòng hoa sáng chói. Phong-luân kế trên tên Phổ-thanh-tịnh có thể nhiếp-trì từng trên tòa sư-tử hoa báu chiếu sáng. Phong-luân kế trên tên Thinh-biến-thập phương có thể nhiếp-trì từng trên tràng vô-số châu-vương. Phong-luân kế trên tên Nhứt-thiết-bửu-quang-minh có thể nhiếp-trì từng trên cây báu vô-số ma-ni-vương. Phong-luân kế trên tên Tốc-tật-phổ-trì có thể nhiếp-trì từng trên mây tu-di tất cả hương ma-ni. Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng-cung-điện-du-hành có thể nhiếp-trì từng trên mây hương-đài tất cả bửu-sắc. Chư Phật-tử ! Lần lượt đến tu-di-sơn vi-trần số phong-luân, trên hết tên Thù-thắng-oai-quang-tạng có thể nhiếp-trì biển hương-thủy phổ-quang ma-ni trang-nghiêm. Biển hương-thủy này có liên-hoa lớn tên Chủng-chủng-quang-minh-nhụy-hương-tràng. Hoa-tạng thế-giới-hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh-tịnh kiên cố, kim-cang-luân-sơn bao giáp vòng, những cây nơi đất biển đều có khu vực sai khác.

 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa oai-thần của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng :

Thế Tôn thuở xưa nơi các cõi

Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp

Nên được các thứ bửu quang minh

Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải.

Từ bi rộng lớn khắp tất cả

Xả thân vô lượng số vi trần

Do xưa nhiều kiếp sức tu hành

Nay thế giới nầy không cấu nhiễm.

Phóng đại quang minh trụ không gian

Phong luân nhiếp trì không dao động

Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức

Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh

Khắp rải hoa ma ni diệu tạng

Do đại nguyện lực trụ không gian

Các thứ biển kiên cố trang nghiêm

Mây sáng bủa giăng khắp mười phương.

Trong hoa ma ni chúng Bồ tát

Khắp đến mười phương sáng rực rỡ

Lửa sáng thành vòng hoa đẹp tốt

Pháp giới châu lưu khắp tất cả.

Trong tất cả báu phóng quang minh

Quang minh đó chiếu khắp chúng sanh

Cõi nước mười phương đều chiếu đến

Khiến chúng khỏi khổ, đến Bồ đề.

Trong báu, Phật số đồng chúng sanh

Từ chân lông Phật hiện hóa thân

Phạm Vương, Đế Thích, Chuyển Luân Vương

Tất cả chúng sanh và chư Phật.

Hóa hiện quang minh khắp pháp giới

Quang minh diễn nói tên chư Phật

Các thứ phương tiện hiện điều phục

Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót.

Những vi trần trong Hoa Tạng giới

Trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới

Bửu quang hiện Phật như mây nhóm

Chư Phật như vậy ngự tự tại.

Nguyện lực quảng đại khắp pháp giới

Trong tất cả kiếp độ chúng sanh

Hạnh nguyện Phổ Hiền trí đều thành

Tất cả trang nghiêm do đây có.

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:

Chư Phật tử! Trong Hoa Tạng Trang Nghiêm thế giới hải nầy, Đại Luân Vi Sơn ở trên liên hoa nhựt châu vương, chiên đàn ma ni làm thân, oai đức bửu vương làm chót, diệu hương ma ni làm luân, diệm tạng kim cang hiệp thành, tất cả hương thủy chảy trong đó, rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh châu xen trang nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu ma ni làm lưới giăng trùm... có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:


Thế giới đại hải vô lượng biên

Bửu luân thanh tịnh nhiều màu sắc

Những sự trang nghiêm đều đẹp lạ

Đây do thần lực của Như Lai.

Ma ni bửu luân, diệu hương luân

Nhẫn đến chơn châu như đèn sáng

Các thứ diệu bửu dùng trang nghiêm

Thanh tịnh bửu luân chỗ an trụ.

Ma ni kiên cố dùng làm tạng

Diêm phù đàn kim dùng trang sức

Phóng quang phát sáng khắp mười phương

Trong ngoài chói suốt đều thanh tịnh.

Kim cang ma ni hợp lại thành

Lại rưới ma ni các diệu bửu

Bửu đó đẹp lạ đều khác nhau

Phóng quang thanh tịnh khắp tráng lệ.

Hương thủy chảy xen vô lượng sắc

Rưới những bửu hoa và chiên đàn

Hoa sen đua nở khắp mọi nơi

Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt.

Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm

Hoa nở nhị đơm màu sáng rỡ

Y phục xinh đẹp ở trong đó

Mây sáng bốn phương thường viên mãn.

Vô lượng vô biên đại Bồ tát

Cầm lọng, thắp hương đầy pháp giới

Đều phát tất cả diệu thanh âm

Chuyển chánh pháp luân của chư Phật.

Những cây ma ni bằng chất báu

Mỗi chất báu đều phóng quang minh

Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh thân

Hiện vào trong đó đều khiến thấy.

Trong những trang nghiêm hiện thân Phật.

Sắc tướng vô biên vô lượng số

Qua đến mười phương khắp mọi nơi

Hóa độ chúng sanh cũng vô lượng.

Tất cả trang nghiêm vang tiếng diệu

Diễn nói bổn nguyện của Như Lai

Sát hải thanh tịnh khắp mười phương

Thần lực của Phật khiến đầy khắp.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:

Chư Phật tử! Trong Đại Luân Vi Sơn nơi thế giới hải nầy, tất cả đại địa đều do kim cang hiệp thành, kiên cố trang nghiêm chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh tịnh, ma ni làm luân, các thứ báu làm tạng, những ma ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng ma ni xen trong hoa. Những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật đều hợp lại để nghiêm sức, ma ni diệu bửu làm lưới hiện tất cả cảnh giới của Như Lai như lưới Thiên Đế giăng hàng trong đó.


Chư Phật tử! Đại địa của thế giới hải nầy có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm như vậy.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy thừa thần lực của Phật quan sát mười phương mà nói kệ rằng:


Đại địa bằng phẳng rất thanh tịnh

An trụ kiên cố không hư hoại

Khắp chốn, ma ni dùng trang nghiêm

Trong đó các báu cùng xen lẫn.

Kim cang làm đất rất đáng thích

Bửu luân, bửu võng trang nghiêm đủ

Hoa sen trải trên đều viên mãn

Diệu y giăng trùm đều cùng khắp.

Thiên quan anh lạc chuỗi ngọc báu

Trải giăng đầy đất trang nghiêm đẹp

Chiên đàn ma ni rải khắp nơi

Đều phóng quang minh đẹp thanh tịnh.

Bửu hoa sáng chói phóng quang minh

Tia sáng như mây chiếu tất cả

Rải hoa đẹp nầy và các báu

Trùm khắp mặt đất để nghiêm sức.

Mây dầy giăng bủa khắp mười phương

Quang minh quảng đại vô cùng tận

Khắp đến mười phương tất cả cõi

Diễn pháp cam lồ của Như Lai.

Trong châu ma ni đều khắp hiện

Đại nguyện của Phật vô biên kiếp

Công hạnh thuở xưa của Như Lai

Trong châu báu nầy đều hiện đủ.

Những báu ma ni nơi đại địa

Tất cả quốc độ đều đến nhập

Những quốc độ kia mỗi vi trần

Tất cả quốc độ nhập trong đó.

Diệu bửu trang nghiêm Hoa Tạng giới

Bồ tát du hành khắp mười phương

Diễn nói hoằng thệ của Đại sĩ

Đây là thần lực của đạo tràng.

Ma ni diệu bửu khắp trang nghiêm

Phóng tịnh quang minh đủ sự đẹp

Đầy khắp pháp giới khắp hư không

Phật lực tự nhiên hiện như vậy.

Những ai tu tập nguyện Phổ Hiền

Vào cảnh giới Phật bực Đại trí

Biết được trong thế giới hải nầy

Như vậy tất cả sự thần biến.

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:


Chư Phật tử! Trong đại địa của thế giới hải nầy có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số Hương Thủy hải. Tất cả diệu bửu trang nghiêm đáy biển. Diệu hương ma ni trang nghiêm bờ biển. Tỳ lô giá na ma ni bửu vương dùng làm lưới. Trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt, nhiều thứ hoa báu xoay giăng trên mặt nước, bột mịn chiên đàn lóng đọng dưới nước, diễn ngôn âm của Phật, phóng quang minh báu. Vô biên Bồ tát cầm các thứ lọng, hiện thần thông. Bao nhiêu sự trang nghiêm của tất cả thế giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng mười chất báu liệt hàng khắp nơi. Bao quanh bằng lan can mười báu. Tứ thiên hạ vi trần số châu báu trang nghiêm. Bạch liên hoa đua nở trong nước. Bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha số tràng thi la mười báu. Hằng hà sa số tràng y linh lưới báu. Hằng hà sa số lâu các báu đẹp vô biên sắc tướng. Trăm ngàn ức na do tha thành liên hoa mười báu. Tứ thiên hạ vi trần rừng cây báu. Bửu diệm ma ni dùng làm lưới. Có hằng hà sa số hương chiên đàn, ngọc ma ni sáng chói vang ngôn âm chư Phật. Bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha rào tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang nghiêm.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:


Đại địa ở trong thế giới nầy

Có Hương Thủy hải ma ni đẹp

Diệu bửu thanh tịnh trải đáy biển

Ở trên kim cang chẳng hư hoại.

Hương tạng ma ni xây thành bờ

Châu luân nhựt diệm như mây bủa

Diệu bửu liên hoa làm anh lạc

Nơi nơi trang nghiêm rất thanh tịnh;

Nước thơm đứng trong đủ các màu

Hoa báu xoay giăng phóng ánh sáng

Tiếng vang chấn động khắp gần xa

Do Phật oai thần nên diễn pháp.

Thềm bực trang nghiêm đủ chất báu

Lại dùng ma ni để trang sức

Lan can bao quanh bằng châu báu

Lưới báu liên hoa như mây bủa.

Cây báu ma ni liệt thành hàng

Hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ

Các thứ tiếng nhạc luôn hòa tấu

Thần thông của Phật khiến như vậy.

Hương diệm chói ngời không tạm dừng

Những bạch liên hoa đơm báu đẹp

Giăng bủa trang nghiêm biển nước thơm

Quảng đại viên mãn đều đầy khắp.

Tràng báu minh châu thường sáng rực

Y đẹp rủ thòng để nghiêm sức

Lưới linh như ý diễn pháp âm

Khiến người nghe tiếng, hướng Phật trí.

Liên hoa diệu bửu làm thành quách

Những ma ni màu trang nghiêm đẹp

Chơn châu như mây giăng bốn phương

Như vậy trang nghiêm biển Hương Thủy.

Rào tường bao quanh đều khắp vòng

Lâu các vọng nhau giăng trên đó

Vô lượng tia sáng thường chói rực

Nhiều thứ trang nghiêm biển thanh tịnh.

Tỳ Lô Như Lai thuở xa xưa

Tất cả sát hải đều nghiêm tịnh

Như vậy rộng lớn vô lượng biên

Đều là Như Lai tự tại lực.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:

Chư Phật tử! Mỗi biển Hương Thủy đều có tứ thiên hạ vi trần số sông Hương Thủy chảy vòng bên hữu. Tất cả con sông nầy đều dùng kim cang làm bờ, tịnh quang ma ni dùng để trang nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp của chư Phật và những ngôn âm của các chúng sanh. Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất cả công hạnh của chư Phật đã tu tập. Lưới giăng bằng ma ni treo linh và lạc báu, những sự trang nghiêm của các thế giới hải đều hiện trong lưới đó. Mây báu ma ni trùm trên đó. Mây nầy khắp hiện sự thần thông của đức Tỳ Lô Giá Na, thập phương hóa Phật và tất cả chư Phật. Lại vang ra tiếng vi diệu xưng dương danh hiệu của tam thế chư Phật và Bồ tát.


Trong Hương Thủy đó thường xuất sanh tất cả bửu diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy, thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:


Dòng nước thơm trong đầy cả sông

Kim cang diệu bửu làm bờ bực

Mạt báu làm luân trải đáy sông

Những thứ nghiêm sức đều báu đẹp.

Thềm báu liệt hàng đẹp trang nghiêm

Lan can bao vòng rất tráng lệ

Chơn châu làm tạng những hoa đẹp

Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống.

Nước thơm sáng báu màu thanh tịnh

Thường tuôn ma ni dòng chảy xiết

Các hoa theo sóng đều động dao

Đồng tấu nhạc âm tuyên diệu pháp.

Bột mịn chiên đàn làm bùn đọng

Tất cả diệu bửu đồng xoáy khoắn

Hương tạng ngào ngạt đầy mặt nước

Phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi.

Trong sông xuất sanh những diệu bửu

Đều phóng quang minh màu chói rực

Quang minh ảnh hiện thành đài tòa

Lọng báu chuỗi ngọc đều đầy đủ.

Trong ma ni vương hiện thân Phật

Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

Dùng đây làm luân đẹp mặt đất

Nước thơm chói suốt thường đầy khắp.

Ma ni làm lưới, vàng làm lạc

Trùm khắp Hương Hà diễn tiếng Phật

Tuyên đủ tất cả đạo Bồ đề

Cùng với hạnh Phổ Hiền vi diệu.

Bờ báu ma ni rất thanh tịnh

Thường vang tiếng nói bổn nguyện Phật

Tất cả chư Phật xưa tu hành

Tiếng vang diễn nói đều nghe được.

Trong sông những chỗ nước xoáy khoắn

Bồ tát như mây thường hiện ra

Những quốc độ lớn đều qua đến

Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.

Châu vương thanh tịnh bủa như mây

Tất cả Hương Hà đều che khắp

Châu kia đồng Phật tướng bạch hào

Sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:


Chư Phật tử! Hai bên bờ đất của những sông Hương Thủy nầy đều trang nghiêm bằng những diệu bửu. Mỗi mỗi đều có tứ thiên hạ vi trần số những báu trang nghiêm. Bạch liên hoa khắp các nơi. Mỗi nơi đều có tứ thiên hạ vi trần số rừng cây báu hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp, ma ni bửu vương chiếu sáng trong đó. Các thứ hoa thơm đầy trên cây. Những cây báu ấy lại vang ra tiếng vi diệu diễn nói đại nguyện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp.


Lại rưới các thứ ma ni bửu vương đầy khắp mặt đất. Những là: liên hoa luân ma ni bửu vương, hương diệm quang vân ma ni bửu vương, chủng chủng nghiêm sức ma ni bửu vương, hiện bất tư nghì trang nghiêm sắc ma ni bửu vương, nhựt quang minh ma ni bửu vương, quang võng vân ma ni bửu vương, hiện Phật thần biến ma ni bửu vương, hiện chúng sanh nghiệp báo hải ma ni bửu vương… Có thế giới hải vi trần số ma ni bửu vương như vậy. Hai bên bờ đất của những sông Hương Thủy đều có đủ những sự trang nghiêm như vậy.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Đất kia bằng phẳng, rất thanh tịnh

Chơn kim ma ni đồng nghiêm sức

Cây báu thẳng hàng che trong đó

Cao vọi buông nhành rợp như mây.

Nhánh lá toàn bằng báu trang nghiêm

Hoa nở phóng quang chiếu bốn phía

Trái bằng ma ni như mây giăng

Khiến khắp mười phương thường hiện thấy.

Ma ni trải đất đều đầy khắp

Bột báu màu đẹp đồng trang nghiêm

Lại dùng ma ni làm cung điện

Đều hiện tượng hình của chúng sanh.

Châu ma ni vương hiện ảnh Phật

Khắp trên mặt đất đều rải khắp

Như vậy sáng chói khắp mười phương

Trong mỗi vi trần đều thấy Phật

Diệu bửu trang nghiêm khéo chia giăng

Lưới đèn chơn châu xen lẫn nhau

Nơi nơi đều có ma ni luân

Mỗi châu hiện thần thông của Phật.

Châu báu trang nghiêm phóng sáng lớn

Trong tia sáng đó hiện hóa Phật

Nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp

Đều dùng thập lực khai diễn rộng.

Ma ni diệu bửu bạch liên hoa

Trong tất cả sông đều mọc khắp

Hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau

Đều hiện quang minh không dứt hết.

Những sự trang nghiêm trong ba thuở

Trong trái ma ni đều hiển hiện

Thể tánh vô sanh bất khả thủ

Đây là Như Lai tự tại lực.

Tất cả trang nghiêm mặt đất nầy

Đều hiện Như Lai thân quảng đại

Kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phật xưa nguyện lực đều khiến thấy.

Trong mỗi vi trần mặt đất nầy

Tất cả Phật tử đương hành đạo

Đều thấy cõi mình được thọ ký

Tùy theo ý nguyện đều thanh tịnh.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:


Chư Phật tử! Thế giới hải trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn đều bất tư nghì. Vì sao vậy? Nầy Chư Phật tử! Tất cả cảnh giới của Hoa Tạng thế giới hải nầy, mỗi mỗi đều dùng thế giới hải vi trần số công đức thanh tịnh để trang nghiêm.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Tất cả chỗ trong sát hải nầy

Đều trang sức với nhiều thứ báu

Phát sáng trên không bủa như mây

Quang minh rỗng suốt thường giăng đậy.

Ma ni tuôn mây không cùng tận

Ảnh Phật mười phương hiện trong đó

Thần thông biến hóa chẳng tạm dừng

Tất cả Bồ tát đồng vân tập.

Những ngọc ma ni diễn Phật âm

Tiếng Phật mỹ diệu bất tư nghì

Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành

Trong bửu châu nầy luôn nghe thấy.

Quang minh thanh tịnh đấng Biến Tri

Trong đồ trang nghiêm đều hiện bóng

Biến hóa phân thân chúng vây quanh

Tất cả sát hải đều cùng khắp.

Tất cả hóa Phật đều như huyễn

Tìm chỗ đến kia đều chẳng được

Bởi sức oai thần cảnh giới Phật

Trong tất cả cõi hiện như vậy.

Thần thông tự tại của Như Lai

Đều khắp mười phương các quốc độ

Trong sự trang nghiêm của cõi nầy

Nơi các bửu châu đều hiện rõ.

Những sự biến hóa ở mười phương

Tất cả đều như ảnh trong gương

Chỉ do Như Lai xưa tu hành

Thần thông nguyện lực cấu tạo được.

Nếu Phật tử tu hạnh Phổ Hiền

Vào biển thắng trí của Bồ tát

Có thể nơi trong các vi trần

Khắp hiện thân mình tịnh quốc độ.

Bất khả tư nghì ức đại kiếp

Gần gũi tất cả chư Như Lai

Tất cả công hạnh đã tu hành

Trong một sát na đều hiện được.

Chư Phật quốc độ như hư không

Vô đẳng, vô sanh và vô tướng

Vì lợi chúng sanh mà trang nghiêm

Vì bổn nguyện nên trụ trong đó.

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:


Chư Phật tử! Nay tôi sẽ nói trong đây có những thế giới nào an trụ.


Chư Phật tử! Trong mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số Hương Thủy hải nầy, có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng an trụ. Mỗi thế giới chủng lại có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới.


Chư Phật tử! Ở trong thế giới hải, các thế giới chủng kia đều riêng nương ở, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương sở, đều riêng thú nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô sai biệt, đều riêng năng lực gia trì.


Chư Phật tử! Các thế giới chủng nầy, hoặc có nương đại liên hoa hải mà an trụ, hoặc có nương vô biên sắc bửu hoa hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết chơn châu tạng bửu anh lạc hải mà an trụ, hoặc có nương Hương Thủy hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết hoa hải mà an trụ, hoặc có nương ma ni bửu võng hải mà an trụ, hoặc có nương triền lưu quang hải mà an trụ, hoặc có nương Bồ tát bửu trang nghiêm quan hải mà an trụ, hoặc có nương chủng chủng chúng sanh thân hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết Phật âm thanh ma ni vương hải mà an trụ. Có thế giới hải vi trần số sự an trụ như vậy.


Chư Phật tử! Tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình bánh xe, hoặc hình lễ đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơn tràng, hoặc hình vuông góc, hoặc hình hoa sen, hoặc hình thai tạng, hoặc hình khư lặc ca, hoặc hình thân chúng sanh, hoặc hình mây, hoặc hình tướng hảo của Phật, hoặc hình quang minh viên mãn, hoặc hình lưới chơn châu, hoặc hình cửa ngách, hoặc hình đồ trang nghiêm, có thế giới hải vi trần số hình trạng như vậy.


Chư Phật tử! Những thế giới chủng đó hoặc dùng thập phương ma ni vân làm thể, hoặc dùng những ánh lửa màu làm thể, hoặc dùng quang minh làm thể, hoặc dùng lửa báu thơm làm thể, hoặc dùng tất cả hoa báu trang nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh tượng Bồ tát làm thể, hoặc dùng quang minh chư Phật làm thể, hoặc dùng sắc tướng của Phật làm thể, hoặc dùng một bửu quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu quang làm thể, hoặc dùng thanh âm biển phước đức hải của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thanh âm những nghiệp hải của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thanh âm thanh tịnh cảnh giới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thanh âm đại nguyện hải của tất cả Bồ tát làm thể, hoặc dùng thanh âm phương tiện của tất cả Phật làm thể, hoặc dùng thanh âm đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể, hoặc dùng thanh âm của vô biên Phật làm thể, hoặc dùng thanh âm biến hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thanh âm thiện của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thanh âm thanh tịnh biển công đức của tất cả Phật làm thể... Có thế giới vi trần số thể tánh như vậy.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa nầy thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm

Quảng đại thanh tịnh quang minh tạng

An trụ nơi bửu hải liên hoa

Hoặc an trụ nơi Hương Thủy hải.

Hình Tu Di, thành, cây, lễ đàn

Tất cả sát chủng khắp mười phương

Các loại trang nghiêm hình chẳng đồng

Đều riêng bủa giăng mà an trụ.

Hoặc thể tánh là tịnh quang minh

Hoặc là hoa tạng và bửu vân

Hoặc do những ánh lửa cấu thành

An trụ ma ni tạng bất hoại.

Mây đèn màu lửa quang minh thảy

Nhiều loại vô biên màu thanh tịnh

Hoặc dùng ngôn âm để làm thể

Là tiếng bất tư nghì của Phật.

Hoặc do nguyện lực vang ra tiếng

Thần biến âm thanh làm thể tánh

Phước nghiệp rộng lớn của chúng sanh

Công đức âm của Phật cũng vậy.

Sát chủng mỗi môn đều sai khác

Chẳng thể nghĩ bàn vô cùng tận

Mười phương như vậy đều cùng khắp

Quảng đại trang nghiêm hiện thần lực.

Những cõi rộng lớn ở mười phương

Đều hiện vào trong thế giới nầy

Dầu thấy mười phương hiện trong đây

Mà thiệt không vào cũng không đến.

Đem một sát chủng vào tất cả

Tất cả vào một cũng không thừa

Thể tướng như cũ không đổi dời

Vô đẳng vô lượng đều cùng khắp.

Trong vi trần của tất cả cõi

Đều thấy Như Lai hiện trong đó

Nguyện hải ngôn âm như sấm vang

Tất cả chúng sanh đồng điều phục.

Phật thân cùng khắp tất cả cõi

Vô số Bồ tát đều đầy khắp

Như Lai tự tại không ai bằng

Hóa độ tất cả các hàm thức.


Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng:

 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : 'Chư Phật-tử ! Mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này ở trong Hoa-Tạng thế-giới-hải giăng bày như lưới báu của Thiên-đế.

 Chư Phật-tử ! Hương-thủy-hải ở trung-ương tên Vô-Biên-Diệu-Hoa-Quang. Đáy biển là tràng ma-ni-vương hiện tất cả hình Bồ-Tát, xuất sanh một đại liên-hoa tên Nhứt-Thiết-Hương-Ma-Ni-Trang-Nghiêm. Trên đó có thế-giới-chủng tên Phổ-Chiếu-Thập-Phương-Xí-Nhiên-Bửu-Quang-Minh, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm thể. Trong đây có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới. Phương dưới tất cả, có thế-giới tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu, dùng kim-cang-trang-nghiêm-quang-diệu-luân làm tế, nương bửu-ma-ni-hoa mà trụ. Trạng như hình ma-ni-bửu. Mây bửu-hoa-trang-nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh. Phật hiệu Tinh-Nhãn-Ly-Cấu-Đăng.

 Qua khỏi phật-sát vi-trần-số thế-giới về thượng-phương, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Hương-Liên-Hoa-Diệu-Trang-Nghiêm, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm tế, nương bửu-liên-hoa-võng mà trụ, trạng như tòa sư-tử, mây bửu-sắc châu che trùm, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Thắng-Chiếu.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Phổ-Chiếu-Quang, dủng hương-phong-luân làm tế, nương bửu-hoa anh-lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma-ni-nhựt-luân giăng-che, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh-Quang-Trí-Thắng-Tràng.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Quang-Minh-Hoa-Trang-Nghiêm, dùng bửu-vương làm tế, nương biển kim-cang-thi-la-tràng mà trụ, hình như liên-hoa ma-ni, mây kim-cang ma-ni bửu-quanh che giăng, bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, đều thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Cang-Quang-Minh-Vô-Lượng-Tinh-Tấn-Lực-Thiện-Xuất-Hiện.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-Diệu-Hoa-Quang, dùng bửu-linh-trang-nghiêm-võng làm tế, nương biển thọ lâm trang-nghiêm-bửu-luân-võng mà trụ, hình khắp vuông vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm-âm ma-ni-vương che giăng, năm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hương-Quang-Hỉ-Lực-Hải.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Quang-Minh, dùng tràng bửu-vương trang-nghiêm làm tế, nương biển kim-cang cung-điện mà trụ, hình vuông, mây ma-ni-luân-kế-trướng giăng che, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Quang-Tự-Tại-Tràng.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Hoa-Diệm-Trang-Nghiêm, dùng hoa trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu-sắc-ý-chơn-châu-lan-thuẫn giăng che, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Hoan-Hỉ-Công-Đức-Danh-Xưng Tự-Tại-Quang.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Oai-Lực-Địa, dùng xuất-nhứt-thiết-thinh ma-ni-vương-trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-liên-hoa-tòa-hư-không mà trụ, hình như lưới nhơn-đà-la, mây vô-biên-sắc-hoa-võng giăng che, tám phật-sát-vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Đại-Danh-Xưng-Trí-Hải-Tràng.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Diệu-Âm-Thinh, dủng tâm-vương-ma-ni-trang-nghiêm làm tế, nương biển ma-ni-vương hằng xuất diệu âm-thinh trang-nghiêm vân mà trụ, hình như thân Phạm-Thiên, mây tòa sư-tử vô-lượng bửu-trang-nghiêm giăng che, chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nguyện-Quang-Minh-Tướng-Vô-Năng-Tối-Phục.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Cang-Tràng, dùng vô-biên-trang-nghiêm-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc làm tế, nương biển trang-nghiêm bửu sư-tử-tòa ma-ni mà trụ, hình tròn, mười tu-di-sơn vi-trần-số mây ma-ni-hoa-hương giăng che, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Hải-Tối-Thắng-Vương.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-Xuất-Hiện-Đế-Thanh-Bửu-Quang-Minh, dùng Kim-Cang trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-thù-thù dị hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên-bửu-trướng giăng che, mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Đức-Pháp.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-Chiếu-Diệu, dùng phổ-quang-trang-nghiêm làm tế, nương biển hoa-triền-hương-thủy mà trụ, hình như hoa-triền, nhiều thứ y-vân giăng che, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Siêu-Thích-Phạm.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ta-Bà, dùng kim-cang trang-nghiêm làm tế, nương liên-hoa-võng do phong-luân nhiếp trì mà trụ, hình như hư-không, dùng mây thiên-cung-điện trang-nghiêm giăng che, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật chính là đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịch-Tịnh-Ly-Trần-Quang, dùng bửu-trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-bửu-y mà trụ, trạng như hình chấp-kim-cang, mây vô-biên-sắc-kim-cang giăng che, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Thắng-Âm.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Diệu-Quang-Minh-Đăng, dùng trướng trang-nghiêm làm tế, nương biển tịnh-hoa-võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma-ni-thọ, hương-thủy-hải giăng che, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Khả-Tòi-Phục-Lực-Phổ-Chiếu-Tràng.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Biến-Chiếu, dùng vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển chủng-chủng-hương-diệm-liên-hoa mà trụ, hình như quy-giáp, mây ma-ni-luân-chiên-đàn giăng-che, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nhựt-Công-Đức-Nhãn.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng dùng chúng-sanh-hình-ma-ni-vương làm tế, nương biển quang-minh-tạng-ma-ni-vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới luân-vi-trần-sơn-bửu-trang-nghiêm hoa-thọ giăng che, mười bảy phật-sát vi-trần-số bao quanh, Phật hiện Vô-Ngại-Trí-Quang-Minh-Biến-Chiếu-Thập-Phương.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Trần, dùng Diệu-Tướng Trang-Nghiêm làm tế, nương biển chúng-diệu-hoa-sư-tử-tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma-ni-vương viên-quang giăng che, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Phương-Tiện-Tối-Thắng-Tràng.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu, dùng xuất-vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển vô-lượng-sắc-hương-diệm-tu-di-sơn mà trụ, hình như bửu-hoa xoay nở, mây vô-biên-sắc-quang-minh-ma-ni-vương-đế-thanh giăng che, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Hư-Không-Quang.

 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Diệm, dùng phổ-quang-minh-nhựt-nguyệt-bửu làm tế, nương biển thiên-hình-ma-ni-vương mà trụ, trạng như đồ bửu-trang-nghiêm, mây bửu-y-tràng và lưới ma-ni-đăng-tạng giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phước-Đức-Tướng-Quang-Minh.

Chư Phật-tử ! thế-giới-chủng Biến-chiếu-thập-phương-xí-nhiên-bửu-quang-minh này có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn như vậy :

Đều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể-tánh, đều riêng phương-diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng hàng-liệt, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng sức gia-trì, giáp vòng bao quanh, chính là :

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình xoay chuyển. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình giang-hà. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nước xoáy. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình trục xe. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lễ-đàn. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình rừng cây. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nhà lầu. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình tràng thi-la. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình khắp vuông. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình thai-tạng. Mười phật-sát vi-trần-số hình khư-lặc-ca. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình các loại chúng-sanh. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới phật-tướng. Mười phật-sát vi-trần-số hình viên-quang. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình mây. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lưới. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình ngạch cửa.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới như vậy. Mỗi thế-giới này đều có mười phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế-giới sau đây lại có vi-trần-số thế-giới là quyến thuộc.

Tất cả thế-giới đã thuyết-trình trên đây đều ở nơi biển vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy và trong sông hương-thủy bao quanh biển này.

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng : 'Chư Phật-tử ! Phương đông của biển Vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy này, giáp biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy, có đại liên-hoa tên Nhứt-thiết-hương-ma-ni-vương-diệu-trang-nghiêm. Trên đại liên-hoa này có thế-giới-chủng tên Biến-chiếu-sát-triền, dùng Bồ-Tát-hạnh-hống-âm làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Cung-điện-trang-nghiêm tràng hình vuông, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh. Phật hiệu My-Gian-Quang-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đức-Hoa-Tạng, hình tròn, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Vô-Biên-Pháp-Hải-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Biến-Hóa-Diệu-Hương-Luân, hình như kim-cang, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Công-Đức-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Sắc-Quang-Minh, trạng như ma-ni-bửu-luân, bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thiện-Quyến-Thuộc-Xuất-Hưng-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Cái-Phúc, hình liên-hoa, năm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Pháp-Hỉ-Vô-Tận-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thi-Lợi-Hoa-Quang-Luân, hình tam giác, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Phổ-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, hình bán nguyệt, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Công-Đức-Hoa-Thanh Tịnh-Nhãn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Diệm-Trang-Nghiêm, hình như bửu-đăng giăng hàng, tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Huệ-Lực-Vô-Năng-Thắng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Phạm-Âm, hình chữ 'vạn', chính phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Đại-Mục-Như-Không-Trung Tịnh-Nguyệt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Trần-Số-Âm-Thinh, trạng như lưới nhơn-đà-la, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Sắc-Tu-Di-Đăng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Trang-Nghiêm, hình chữ 'vạn', mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hòi-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Sắc-Diệu-Quang, hình như thành-quách rộng lớn, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Bửu-Đăng-Phổ-Chiếu-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-Chiếu-Quang-Minh-Luân, hình như hoa xoắn tròn, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Diệm-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tạng-Trang-Nghiêm, hình tứ châu, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Khai-Phu-Hoa.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Như-Cảnh-Tượng-Phổ-Hiện, trạng như thân A-Tu-La, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Cam-Lộ-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Nguyệt, hìm tám góc, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Pháp-Vô-Đẳng-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Quang-Minh, trạng như dòng hương-thủy xoáy, mười bảy phật-sát vi-trần-số bao quanh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Hư-Không-Quang-Minh-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, trạng như hình xây quanh, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Hiện-Thắng-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thắng-Âm-Trang-Nghiêm, trạng như tòa sư-tử, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Đức-Xưng-Phổ-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Thắng-Đăng, trạng như phật-chưởng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Hư-Không-Đăng.

Chư Phật-tử ! Phương nam của biển Ly-Cấu-Diệm-Tạng hương-thủy này, giáp biển Vô-Tận-Quang-Minh-Luân hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-tràng-trang-nghiêm, dùng Phật-công-đức-hải-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Ái-kiến-hoa, hình như bửu-luân, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hoan-Hỉ-Diệu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm, Phật hiệu Tu-Di-Bửu-Đăng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Âm-Thinh-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Tạng-Kim-Cang, Phật hiệu Quang-Minh-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Âm, Phật hiệu Tối-Thắng-Tinh-Tấn-Lực.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Thành-Vân-Lôi-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Giữ-An-Lạc, Phật hiệu Đại-Danh-Xưng-Trí-Huệ-Đăng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Võng, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Công-Đức-Hải.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Lâm-Tràng-Biến-Chiếu, Phật hiệu Đại-Trí-Liên-Hoa-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Pháp-Giới-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Thắng-Trí-Đại-Thương-Chủ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Vương, Phật hiệu Nguyệt-Quang-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Tạng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Giác.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Quang-Minh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hư-Không-Đăng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu-Anh-Lạc, Phật hiệu Chư-Độ-Phước-Hải-Tướng-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Biến-Phú, Phật hiệu Điều-Phục-Nhứt-Thiết-Nhiễm-Trước-Tâm-Linh-Hoan-Hỉ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Hoa-Tràng, Phật hiệu Quảng-Công-Đức-Âm-Đại-Danh-Xưng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Bình-Đẳng-Trí-Quang-Minh-Công-Đức-Hải.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Tận-Quang-Trang-Nghiêm-Tràng, hình như liên-hoa, y biển bửu-võng mà trụ, lưới liên-hoa-quang-ma-ni giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Giới-Tịnh-Quang-Minh.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy này giáp biển Kim-cang-bửu-diệm-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-quang-trang-nghiêm-tạng, dùng âm-thinh xưng nói hồng-danh của tất cả Như-Lai làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Liên-Hoa, hình như tướng lông màu ma-ni giữa chặn mày, y biển Bửu-sắc-thủy-triền mà trụ, mây lâu-các trang-nghiêm giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Cấu-Bửu-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Diệm-Tạng, Phật hiệu Vô-Ngại-Tự-Tại-Trí-Huệ-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Bửu-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Thọ-Hoa-Tràng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Trí-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phật-Sát-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Quảng-Đại-Hoan-Hỷ-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Giới-Tự-Tại-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tướng, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-Vân-Tràng, Phật hiệu Diễn-Thuyết-Bất-Thối-Luân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh-Luân, Phật hiệu Ly-Cấu-Hoa-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quảng-Đại-Xuất-Ly, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí-Nhựt-Nhãn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Trang-Nghiêm-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Pháp-Giới-Trí-Đại-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trí-Huệ-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Trí-Cự-Quang-Minh-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trì-Thâm-Diệu-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Phổ-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Sắc-Quang-Minh, Phật hiệu Phổ-Quang-Hoa-Vương-Vân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Tràng, Phật hiệu Công-Đức-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-Ni-Hoa-Hào-Tướng-Quang, Phật hiệu Phổ-Âm-Vân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thậm-Thâm-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Chúng-Sanh-Chủ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Phổ-Trí-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Liên-Hoa, Phật hiệu Phước-Đức-Tạng-Phổ-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Đại-Biến-Hóa-Quang-Minh-Võng.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-diệm-hương-thủy này giáp biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Quang-chiếu-thập-phương, nương mây Diệu-trang-nghiêm-liên-hoa-hương mà trụ, dùng vô-biên-Phật-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Thập-phương-vô-tận-sắc-tạng-luân, hình xoay vòng vó vô-lượng góc, nương biển vô-biên-sắc-bửu-tạng mà trụ, lưới nhơn-đà-la giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn-Quang-Minh-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm-Tạng, Phật hiệu Vô-Thượng-Huệ-Đại-Sư-Tử.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Liên-Hoa-Tòa, Phật hiệu Biến-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tràng-Âm, Phật hiệu Đại-Công-Đức-Phổ-Danh-Xưng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-bửu-trang-nghiêm-tạng, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhựt-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhơn-đà-la-hoa-nguyệt, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Tạng, Phật hiệu Đại-Hỷ-Thanh-Tịnh-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm-Tạng, Phật hiệu Đại-Lực-Thiện-Thương-Chủ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Nguyệt, Phật hiệu Tu-Di-Quang-Trí-Huệ-Lực.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-biên-trang-nghiêm-tướng, Phật hiệu Phương-Tiện-Nguyện-Tịnh-Nguyệt-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-âm, Phật hiệu Pháp-Hải-Đại-Nguyện-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Quang-Minh-Tướng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kiên-cố-địa, Phật hiệu Mỹ-Âm-Tối-Thắng-Thiên.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-thiện-hóa, Phật hiệu Đại-Tinh-Tấn-Tịch-Tịnh-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-thủ-hộ-trang-nghiêm-hạnh, Phật hiệu Kiến-Giả-Sanh-Hoan-Hỷ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Bửu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Thậm-Thâm-Bất-Khả-Động-Trí-Huệ-Quang-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hiện-chủng-chủng-sắc-tướng-hải, Phật hiệu Phổ-Phóng-Bất-Tư-Nghị-Thắng-Nghĩa-Vương-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hóa-hiện-thập-phương-đại-quang-minh, Phật hiệu Thắng-Công-Đức-Oai-Quang-Vô-Giữ-Đẳng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Vân-Tràng, Phật hiệu Cực-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-biến-chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giải-Thoát-Tinh-Tấn-Nhựt.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy nà giáp biển Kim-cang-luân trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-gián-thố, dùng âm-thinh do nhơn-đà-la-võng trí Phổ-Hiền sanh ra làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Liên-hoa-võng, trạng như hình núi Tu-Di, nương biển Chúng-diệu-hoa-sơn-tràng mà trụ, mây Phật-cảnh-giới-ma-ni-vương-đế-võng giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Thân-Phổ-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-tận-nhựt-quang-minh, Phật hiệu Tối-Thắng-Đại-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-diệu-quang-minh, Phật hiệu Đại-Phước-Vân-Vô-Tận-Lực.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thọ-hoa-tràng, Phật hiệu Vô-Biên-Trí-Pháp-Giới-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-cái, Phật hiệu Ba-La-Mật-Sư-Tửu-Tần-Thân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Diệu-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Kiến-Thọ-Phong, Phật hiệu Phổ-Hiện-Chúng-Sanh-Tiền.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Đế-Võng-quang, Phật Vô-Cấu-Nhựt-Kim-Sắc-Quang-Diệm-Vân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-thế, Phật hiệu Đế-Tràng-Tối-Thắng-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-cấu-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Lực-Thanh-Tịnh-Nguyệt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-xuất-thán-Phật-công-đức-âm, Phật hiệu Như-Hư-Không-Phổ-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Diệm-Tạng, Phật hiệu Hóa-Hiện-Thập-Phương-Đại-Vân-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-đạo-tràng, Phật hiệu Vô-Đẳng-Trí-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Quảng-Độ-Chúng-Sanh-Thần-Thông-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-diệu cung-điện, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Nghĩa-Thành-Quảng-Đại-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-trần-tịch-tịnh, Phật hiệu Bất-Đường-Hiện.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-hoa-tràng, Phật hiệu Duyệt-Ý-Kiết-Tường-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Vân-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Giác-Thần-Thông-Vương.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Kim-Cang-Luân-Trang-Nghiêm-để-hương-thủy này giáp biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-hiện-thập-phương-ảnh, y liên-hoa-ma-ni trang-nghiêm mà trụ, dùng Phật-trí-quang-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên chúng-sanh-hải-bửu-quang-minh, hình như tạng-chơn-châu, nương biển ma-ni-anh-lạc mà trụ, mây thủy quang-minh ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Tư-Nghị-Công-Đức-Biến-Chiếu-Nguyệt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hương-luân, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Âm-Giác-Ngộ-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hống-Thinh-Ma-Ni-Tràng, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hằng-Thùy-Diệu-Tý.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cực-Kiên-Cố-Luân, Phật hiệu Bất-Thối-Chuyển-Công-Đức-Hải-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-hạnh-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Phổ-Thắng-Tôn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Tòa-Biến-Chiếu, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Vô-Lượng-Lực-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Thanh-Tịnh-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Đăng, Phật hiệu Vô-Ưu-Tướng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thường-Văn-Phật-Âm, Phật hiệu Tự-Nhiên-Thắng-Oai-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Biến-Hóa, Phật hiệu Kim-Liên-Hoa-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Nhập-Thập-Phương, Phật hiệu Quán-Pháp-Giới-Tần-Thân-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-Nhiên-Diệm, Phật hiệu Quang-Diệm-Thọ-Khẩn-Na-La-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Biến-Chiếu, Phật hiệu Hương-Đăng-Thiện-Hóa-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Hoa-Tụ-Luân, Phật hiệu Phổ-Hiện-Phật-Công-Đức.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-phổ-thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Bình-Đẳng-Thần-Thông-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Tự-Tại-Đại-Biến-Hóa.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-Châu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Pháp-Giới-Bửu-Quang-Minh-Bất-Khả-Tư-Nghị-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Thích-Tu-Di-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Thắng-Lực-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Bửu-Phổ-Chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Thế-Gian-Tối-Thắng-Âm.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Liên-hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy này giáp biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Oai-đức-trang-nghiêm, dùng Phật pháp-luân-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Chủng-chủng-xuất-sanh, hình như kim-cang, y tràng chủng-chủng-kim-cang-sơn mà trụ, mây kim-cang-bửu-quang giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỷ-kiến-âm, Phật hiệu Sanh-Hỷ-Lạc.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đa-La-Hoa-Phổ-Chiếu, Phật hiệu Vô-Cấu-Tịch-Diệu-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-hóa-quang, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Không-Trí-Huệ-Nguyệt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-gián-thố, Phật hiệu Khai-Thị-Phước-Đức-Hải-Mật-Vân-Tướng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-diệu-âm-thinh, Phật hiệu Hoan-Hỷ-Vân.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-trì, Phật hiệu Danh-Xưng-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Tần-Thân-Quán-Sát-Nhãn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-diệu-hoa, Phật hiệu Vô-Tận-Kim-Cang-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trang-Nghiêm-Thành, Phật hiệu Nhựt-Tạng-Nhãn-Phổ-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Thọ-Phong, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Lôi-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhựt-quang-minh, Phật hiệu Khai-Thị-Vô-Lượng-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Y-Chỉ-Liên-Hoa-Diệp, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Phước-Đức-Sơn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phong-phổ-trì, Phật hiệu Nhựt-Diệu-Căn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-hiển-hiện, Phật hiệu Thân-Quang-Phổ-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Lôi-âm-kim-cang-bửu-phổ-chiếu, Phật hiệu Tối-Thắng-Hoa-Khai-Phu-Tướng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Võng-Trang-Nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thị-Hiện-Vô-Úy-Vân.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy này giáp biển Bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-vô-cấu, dùng phật-sát-thần-biến-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-diệu-bình-thản, hình như bửu-thân, nương biển bửu-quang-luân mà trụ, mây chiên-đàn-ma-ni-chơn-châu giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nan-Tòi-Phục-Vô-Đẳng-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-nhiên-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Huệ-Thần-Thông-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-diệu-tướng-luân-tràng, Phật hiệu Thập-Phương-Đại-Danh-Xưng-Vô-Tận-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-tạng-ma-ni-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Đại-Trí-Huệ-Kiến-Văn-Giai-Hoan-Hỷ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tối-Thắng-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-tịnh-vi-trần, Phật hiệu Siêu-Thắng-Phạm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-biến-hóa-hương, Phật hiệu Hương-Tượng-Kim-Cang-Đại-Lực-Thế.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-minh-triền, Phật hiệu Nghĩa-Thành-Thiện-Danh-Xưng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-anh-lạc-hải, Phật hiệu Vô-Tỉ-Quang-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-đăng-tràng, Phật hiệu Cứu-Cánh-Công-Đức-Vô-Ngại-Huệ-Đăng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Xảo-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Huệ-Nhựt-Ba-La-Mật.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Hoa-Phổ-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Biên-Huệ-Pháp-Giới-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Võng-Tràng, Phật hiệu Đăng-Quang-Hoánh-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Hoa-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Nhựt-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-Oai-Diệu, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Đức-Hải-Pháp-Luân-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đồng-an-trụ-bửu-liên-hoa-trì, Phật hiệu Khai-Thị-Nhập-Bất-Khả-Tư-Nghị-Trí.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bình-Thân-Địa, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Quang-Minh-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Ma-Ni-Tụ, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Đức-Hải-Diệu-Trang-Nghiêm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Đẳng-Lực-Phổ-Biến-Âm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thập-phương-phổ-kiên-cố-quang-minh-chiếu-diệu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Đại-Minh-Đăng.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Bửu-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy này, giáp biển Kim-Cang-Bửu-Tụ-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-giới-hành, dùng Bồ-Tát phương tiện âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-quang-chiếu-diệu, hình như xâu chuỗi, nương biển Bửu-sắc-châu-anh mà trụ, mây Bồ-Tát-Châu-kế-quang-minh-ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Đức-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Cái, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Đại-Long-Uyên.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Thăng-Sư-Tử-Tòa-Liên-Hoa-Đài.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-thắng-Âm, Phật hiệu Trí-Quang-Phổ-Khai-Ngộ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-quán-tập, Phật hiệu Trì-Địa-Diệu-Quang-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỉ-Lạc-Âm, Phật hiệu Pháp-Đăng-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-tạng-Nhơn-đà-la-võng, Phật hiệu Bất-Không-Kiến.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-địa-tạng, Phật hiệu Diệm-Thân-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Luân, Phật hiệu Tịnh-Trị-Chúng-Sanh-Hạnh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-điều-phục-sơn-trang-nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Đức-Vân-Phổ-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-thọ-hình, Phật hiệu Bửu-Hoa-Tướng-Tịnh-Nguyệt-Giác.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Bố-Úy, Phật hiệu Tối-Thăng-Kim-Quang-Cự.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-danh-xưng-long-vương-tràng, Phật hiệu Quán-Đẳng Nhứt-Thiết-Pháp.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thị-hiện-ma-ni-sắc, Phật hiệu Biến-Hóa-Nhựt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-diệm-đăng-trang-nghiêm, Phật hiệu Bửu-Cái-Quang-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Vân, Phật hiệu Tư-Duy-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Oán-Thù, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thắng-Huệ-Hải.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-quang-minh-tràng, Phật hiệu Phổ-Hiện-Duyệt-Y-Liên-Hoa-Tự-Tại-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hào-tướng-trang-nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật Thanh-Tịnh-Nhãn.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-điệp-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đăng-diệm-quang-minh, dùng phổ-thị-bình-đẳng-pháp-luân-âm-thinh làm thể. Trong đó, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-nguyệt-quang-diệm-luân, hình như đồ trang-nghiêm, y biển Bửu-trang-nghiêm-hoa mà trụ, mây lưu-ly-sắc-sư-tử-tòa giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tự-Tại-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Bửu-Quang, Phật hiệu Vô-Tận-Pháp-Bửu-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-quang-minh-tràng, Phật hiệu Đại-Hoa-Tụ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-Quang-minh-hoa, Phật Nhơn-Trung-Tối-Tự-Tại.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-Thọ-Khẩn-Na-La-Âm, Phật hiệu Vô-Lượng-Phước-Đức-Tự-Tại-Long.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Hoa-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tối-Thắng-Âm, Phật Nhứt-Thiết-Trí-Trang-Nghiêm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-sức, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tu-Di-Sơn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-tịnh-tu-di-Âm, Phật hiệu Xuất-Hiện-Nhứt-Thiết-Hạnh-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Hoa-Võng, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-diệu-hoa-đăng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Đại-Nguyện-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-Thiết-pháp-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Quảng-Đại-Chơn-Thật-Nghĩa.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-mạt-bình-thản-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Quang-Minh-Võng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Lưu-Ly-Hoa, Phật hiệu Bửu-Tích-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Đại-Oai-Lực-Trí-Hải-Tạng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Minh-kiến-thập-phương, Phật hiệu Tịnh-Tu-Nhứt-Thiết-Công-Đức-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-phạm-âm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Vô-Ngại-Quang.

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : 'Chư Phật-tử ! Phương đông của biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy giáp biển Biến-hóa-vi-diệu-thân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Bố-Sai-Biệt-Phương.

Kế đó là biển Kim-cang-nhãn-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Trang-Nghiêm-Pháp-Giới-Kiều.

Kế đó là biển Chủng-chủng-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-Xuất-Thập-Phương-Biến-Hóa.

Kế đó là biển Vô-gián-Bửu-Vương-Luân, có thế-giới-chủng tên Bửu-Liên-Hoa-Hành-Mật-Vân.

Kế đó là biển Diệu-hương-diệu-phổ-trang-nghiêm, có thế-giới-chủng tên Tỳ-Lô-Giá-Na-Biến-Hóa-Hạnh.

Kế đó là biển Bửu-Mật-Diệm-Phủ-Tràng-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Hộ-Niệm-Cảnh-Giới.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-sắc-xí-nhiên-quang, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-cảnh-giới, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Đăng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy.

Biển hương-thủy gần Luân-vi-sơn nhứt tên Pha-Lê-Địa, có thế-giới-chủng tên Thường-phóng-quang-minh, dùng thanh-tịnh-kiếp âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-tịnh-quang-tràng, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Tam-Muội-Tinh-Tấn-Huệ.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Hương-trang-nghiêm-tràng, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Chướng-Ngại-Pháp-Giới-Đăng.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với Ta-Bà thế-giới, có thế-giới tên Phóng-Quang-Tạng, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Vô-Chướng-Ngại-Huệ-Minh.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tối-Thắng-Thân-Hương, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giác-Phần-Hoa.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy, đến biển Cụ-túc-diệu-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Vô-Cấu.

Kế đó là biển Quang-diệu-cái-hương-thủy có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-Ma-Ni-Quỷ-Độ-Hình.

Kế đó là biển Xuất-Phật-âm-thinh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Kiến-Lập-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Hương-tràng-tu-di-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Biến-Mãn.

Kế đó là biển Chiên-đàn-diệu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Luân.

Kế đó là biển Phong-lực-trì-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân-Tràng.

Kế đó là biển Đế-Thích-Thân-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chơn-châu-Tạng.

Kế đó là biển Bình-Thân-Nghiêm-Tịnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên là Tỳ-Lưu-Ly-Mạt-Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Diệu-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-Sanh-Chư-Phương-Quảng-Đại-Sát, dùng Phật-tồi-phục-ma-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệm-Cự-Tràng, Phật hiệu Thế-Gian-Công-Đức-Hải.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu, Phật hiệu Sư-Tử-Lực-Bửu-Vân.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Y-Phục-Trạng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hải-Vương.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Anh-Lạc-Sư-Tử-Quang-Minh, Phật hiệu Thiện-Biến-Hóa-Liên-Hoa-Tràng.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Kim-cang-diệm-quang-minh-hương-thủy, đến biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-oanh-sức-tràng, có thế-giới-chủng tên Thanh-tịnh-hạnh-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Bửu-hoa-quang-diệu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Công-Đức-Tướng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Liên-Hoa-Khai-Phu-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bồ-Tát-Ma-Ni-Quan-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-y-phục-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Châu-Luân.

Kế đó là biển Khả-ái-hoa-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bá-quang-vân-chiếu-diệu.

Kế đó là biển Biến-hư-không-đại-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Phổ-Chiếu.

Kế đó là biển Diệu-hoa-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-Nguyệt-Nhãn-Anh-Lạc.

Kế đó là biển Chơn-châu-Hương-hải-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-Quang-Minh.

Kế đó là biển Bửu-luân-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Hóa-Hiện-Phật-Cảnh-Giới-Quang-Minh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Vô-biên-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Phương-Sai-Biệt, dùng những loại ngôn-thuyết âm-thinh của tất cả quốc-độ làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Kim-cang-hoa-cái, Phật hiệu Vô-Tận-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Môn-Âm.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-sanh-Bửu-y-tràng, Phật hiệu Phước-Đức-Vân-Đại-Oai-Thế.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Chúng-bửu-cụ-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Hải.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Nhựt-Quang-Minh-y-phục-tràng, Phật hiệu Trí-Nhựt-Liên-Hoa-Vân.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển A-tu-la-cung-điện-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-thủy-quang-sở-trì.

Kế đó là biển Bửu-sư-tử-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Thị-Thập-Phương-Nhứt-Thiết-Bửu.

Kế đó là biển Cung-điện-sắc-quang-minh-vân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Xuất-đại-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Trang-Nghiêm-Biến-Chiếu-Pháp-Giới.

Kế đó là biển Đăng-diệm-diệu-nhãn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Quán-Sát-Thập-Phương-Biến-Hóa.

Kế đó là biển Bất-Tư-Nghì-trang-nghiêm-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thập-Phương-Quang-Minh-Phổ-Danh-Xưng.

Kế đó là biển Bửu-Tích-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đăng-Quang-Chiếu-Diệu.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-bửu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tu-Di-Vô-Năng-Vi-Ngại-Phong.

Kế đó là biển Bửu-Y-lan-thuẩn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Như-Lai-Thân-Quang-Minh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Thọ-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Trụ-Đế-Võng, dùng Bồ-Tát-trí-địa-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệu-Kim-Sắc, Phật hiệu Hương-Diệm-Thắng-Oai-Quang.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Ma-Ni-Thọ-Hoa, Phật hiệu Vô-Ngại-Phổ-Hiện.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Tỳ-Lưu-Ly-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Kiên-Cố-Huệ.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Phạm-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Khai-Phu-Quang-Minh-Vương.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Kim-cang-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, đến biển Hóa-hiện-liên-hoa-xứ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quốc-Độ-Bình-Chánh.

Kế đó là biển Ma-Ni-Quang-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Pháp-Giới-Vô-Mê-Hoặc.

Kế đó là biển Chúng-diệu-hương-nhựt-ma-ni-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương.

Kế đó là biển Hằng-nạp-bửu-lưu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hành-Phật-Ngôn-Âm.

Kế đó là biển Vô-biên-thâm-diệu-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phương-Sai-Biệt.

Kế đó là biển Kiên-thiệt-tích-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Xứ-Sai-Biệt.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-phạm-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Chiên-đàn-lan-thuẩn-âm-thinh-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hoánh-Xuất-Tràng.

Kế đó là Diệu-hương-bửu-vương-quang-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Quang-Minh-Lực.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng, đến biển Ngân-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tỳ-lưu-ly-trúc-mật-diệm-vân, có thế-giới-chủng tên Phổ-Xuất-thập phương-âm.

Kế đó là biển Thập-phương-quang-diệm-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-xuất-biến-hóa-phân-bố-thập phương.

Kế đó là biển Xuất-hiện-chơn-kim-ma-ni-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-cang-tràng-tướng.

Kế đó là biển Bình-đẳng-đại-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-Giới-Dũng-Mãnh-triền.

Kế đó là biển Bửu-hoa-tòng-vô-tận-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh.

Kế đó là biển Diệu-Kim-Tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diễn-Thuyết-Vi-Mật-Xứ.

Kế đó là biển Quang-ảnh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Tịch-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Tiền-Thùy-Bố.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Mật-diệm-Vân-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhứt-Thiết-Quang-Trang-Nghiêm, dùng Như-Lai đạo-tràng chúng hội âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-nhãn-trang-nghiêm, Phật hiệu Kim-Cang-Nguyệt-Biến-Chiếu-Thập-Phương.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-đức, Phật hiệu Đại-Tinh-Tấn-Thiện-Giác-Huệ.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Kim-cang-mật-trang-nghiêm, Phật hiệu Ta-La-Vương-Tràng.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tịnh-hải-trang-nghiêm, Phật hiệu Oai-Đức-Tuyệt-Luân-Vô-năng-Chế-Phục.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Tích-Tập-Bửu-Hương-Tạng-hương-thủy, đến biển Bửu-quang-minh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Cấu-Xưng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Cát-tường-ốc-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới tên Vô-Ngại-quang-Phổ-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Chiển-đàn-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương-Triền.

Kế đó là biển Xuất-sanh-diệu-sắc-bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thắng-Tràng-Châu-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tâm-vương-ma-ni-tràng-nghiêm-sức-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thị-hiện-vô-ngại-phật-quang-minh.

Kế đó là biển Chơn-châu-luân-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Nguyện-Sở-Lưu.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy. Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Diêm-phù-đàn-bửu-tạng-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Âm-Tràng, dùng nhập-nhứt-thiết-trí-môn-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Hoa-Nhụy-Diệm, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thí.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-quang-minh-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Đức-Tối-Thắng-Tâm-Vương.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-lực-trang-nghiêm, Phật hiệu Thiện-Xuất-Hiện-Vô-Lượng-Công-Đức-Vương.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Ma-ni-hương-sơn-tràng, Phật hiệu Quảng-Đại-Thiện-Nhãn-Tịnh-Trừ-Nghi.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Bửu-Trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển Trì-Tu-Di-Quang-Minh-Tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-sanh-Quảng-đại-vân.

Kế đó là biển Trang-Nghiêm-đại-oai-lực-cảnh-giới-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Ngại-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Mật-bố-bửu-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Đăng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Y-chỉ-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhựt-Quang-Minh-Võng-Tạng.

Kế đó là biển Chúng-Đa-Nghiêm-Tịnh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Hoa-Y-Xứ.

Kế đó là biển Cực-thông-huệ-hành-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Hình-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Trì-diệu-ma-ni-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng Phổ-Tịnh-Hư-Không-Tạng.

Kế đó là biển Đại-quảng-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đế-Thanh-Cự-Quang-Minh.

Kế đó là biển Khả-ái-ma-ni-châu-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hống-Thinh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Xuất-Đế-Thanh-Bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Châu-Biến-Vô-sai-biệt, dùng Bồ-Tát Chấn-Hống-Âm-Thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Diệu-Thắng-Tạng, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Đức-Huệ.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Trang-Nghiêm-Tướng, Phật hiệu Siêu-Thắng-Đại-Quang-Minh.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Lưu-Ly-Luân-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Tu-Di-Đăng.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Hoa-Tràng-Hải, Phật hiệu Vô-Tận-Biến-Hóa-Diệu-Huệ-Vân.

Chư Phật-tử ! Ngoài biên Kim-cang-Bửu-Tự-hương-thủy, đến biển Sùng-Đức-Bửu-Tê-Nghê-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thấu-Xuất-Bửu-Tràng.

Kế đó là biển Bửu-Tràng-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Nhứt-Thiết-Quang-Minh.

Kế đó là biển Diệu-Bửu-Vân-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Bửu-thọ-hoa-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Hoa-Gián-Sức.

Kế đó là biển Diệu-hoa-y-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Hải.

Kế đó là biển Bửu-thọ-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân.

Kế đó là biển Thị-hiện-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhập-Kim-Cang-Vô-Sở-Ngại.

Kế đó là biển Liên-hoa-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Ngạn-Hải-Uyên.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thị-Hiện-Quốc-Độ-Tạng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Bất-Khả-Hoại-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Luân-Gián-Thố-Liên-Hoa-Tràng, dùng Phật-lực-sở-xuất âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tối-Diệu-Hương, Phật hiệu Hóa-Vô-Lượng-Trần-Số-Quang.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bất-Tư-Nghị-Sai-Biệt-Trang-Nghiêm-Môn, Phật hiệu Vô-Lượng-Trí.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-Phương-Quang-Minh-Diệu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Sư-Tử-Nhãn-Quang-Diệm-Vân.

Phương trên hết, có thế-giới tên Hải-Âm-Thinh, Phật hiệu Thủy-Thiên-Quang-Diệm-Môn.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Thiên-Thành-Bửu-Diệu-Hương-Thủy, đến biển Diệm-luân-hích-tích-Quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bất-khả-thuyết-chủng-chủng-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Bửu-trần-lộ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Nhập-Vô-Lượng-Triền.

Kế đó là biển Cụ-Nhứt-thiết-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Bố-chúng-bửu-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Bố-Thâm-Mật.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thế-Giới-Hải-Minh-Liễu-Âm.

Kế đó là biển Nhựt-Cung-Thanh-Tịnh-Ảnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Nhập-Nhơn-Đà-La-Võng.

Kế đó là biển Chủng-chủng-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Mật-Quang-Diệm-Vân.

Kế đó là biển Châu-biến-bửu-diệm-đăng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tùy-Phật-Bổn-Nguyện-chủng-chủng-hình.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Tích-tập-anh-lạc-y-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hóa-Hiện-Diệu-Y, dùng tam-thế chư Phật âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Phát-sanh-Hoan-Hỉ, y biển Nhơn-đà-la-hoa-tạng-hương-thủy mà trụ, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kiên-Ngộ-Trí.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bửu-Võng-trang-nghiêm, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Hoan-Hỷ-Quang.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Bửu-liên-hoa-sư-tử-tòa, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tối-Thanh-Tịnh-Bất-Không-Văn.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Long-Quang-Minh, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Phổ-Chiếu-Minh.

Chư Phật-tử ! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng, đều y hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng-trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng bửu-tế trang-nghiêm không gián đoạn, đều riêng phóng bửu-sắc-quang-minh, đều riêng quang-minh-vân giăng che, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất-hiện, đều riêng diễn pháp-hải, đều riêng chúng-sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp mười phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các loại trang-nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế-giới-võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi Hoa-Tạng-Trang-Nghiêm-Thế-Giới-Hải.
 
Lúc đó, Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật, mà nói kệ rằng :

Hoa Tạng thế giới hải

Pháp giới đồng không khác

Trang nghiêm rất thanh tịnh

An trụ nơi hư không.

Trong thế giới hải nầy

Sát chủng khó nghĩ bàn

Mỗi mỗi đều tự tại

Đều riêng không tạp loạn

Biển Hoa Tạng Thế Giới

Sát chủng khéo an bày

Hình khác, trang nghiêm khác

Các loại tướng không đồng.

Chư Phật biến hóa âm

Nhiều loại làm thể đó

Tùy nghiệp lực mà thấy

Sát chủng nghiêm sức đẹp.

Hình Tu Di, thành, lưới,

Nước xoáy, hình tròn, vuông

Hoa sen nở rộng lớn

Cõi cõi bao quanh nhau.

Hình sơn tràng, lâu các

Hình kim cang xoay vòng

Những sát chủng quảng đại

Bất tư nghì như vậy.

Đại hải, lửa chơn châu

Quang võng bất tư nghì

Những sát chủng như vậy

Đều trụ nơi liên hoa.

Mỗi mỗi những sát chủng

Quang võng bất khả thuyết

Trong quang hiện các cõi

Khắp cả mười phương biển.

Tất cả những sát chủng

Bao nhiêu đồ trang nghiêm

Quốc độ hiện trong đó

Thấy khắp vô cùng tận.

Sát chủng bất tư nghì

Thế giới vô biên tế

Nhiều thứ trang nghiêm đẹp

Đều do oai lực Phật.

Trong tất cả sát chủng

Thế giới bất tư nghì

Hoặc thành, hoặc hư hoại

Hoặc cõi đã hư hoại

Ví như lá trong rừng

Có mọc cũng có rụng

Trong sát chủng như vậy

Thế giới có thành hoại.

Ví như trong rừng cây

Các thứ quả sai khác

Như vậy nương sát chủng

Các loài chúng sanh trụ.

Ví như chủng tử khác

Sanh quả đều sai khác

Vì nghiệp lực sai khác

Cõi chúng sanh không đồng.

Ví như tâm vương bửu

Tùy tâm thấy màu sắc

Vì tâm chúng sanh tịnh

Được thấy cõi thanh tịnh.

Ví như đại Long vương

Nổi mây khắp hư không

Như vậy Phật nguyện lực

Xuất sanh các quốc độ.

Như thuật sĩ ảo thuật

Hiện được các đồ vật

Vì nghiệp lực chúng sanh

Quốc độ bất tư nghì.

Ví như những tượng màu

Của họa sĩ sáng tác

Như vậy tất cả cõi

Tâm họa sĩ làm thành.

Thân chúng sanh khác nhau

Tùy tâm phân biệt khởi

Như vậy các cõi nước

Không gì chẳng do nghiệp.

Ví như thấy chư Phật

Nhiều hình sắc sai khác

Tùy tâm hành chúng sanh

Thấy các cõi cũng khác.

Ngàn đáy của các cõi

Bủa giăng lưới liên hoa

Những tướng trạng không đồng

Trang nghiêm rất thanh tịnh.

Những lưới liên hoa kia

Nơi sát võng an trụ

Bao nhiêu sự trang nghiêm

Các loài chúng sanh ở.

Hoặc có trong cõi nước

Hiểm trở không bình thản

Do chúng sanh phiền não

Thấy trong đó như vậy.

Tạp nhiễm và thanh tịnh

Vô lượng thế giới chủng

Tùy tâm chúng sanh khởi

Bồ tát lực gia trì.

Hoặc có trong cõi nước

Tạp nhiễm và thanh tịnh

Hoặc do nghiệp lực khởi

Bồ tát chỗ hóa độ.

Có cõi phóng quang minh

Ly cấu bửu làm thành

Các thứ nghiêm sức đẹp

Chư Phật khiến thanh tịnh.

Trong mỗi thế giới chủng

Kiếp thiêu bất tư nghì

Hiện bày đầy hư ác

Nơi đó thường kiên cố.

Do nghiệp lực chúng sanh

Xuất sanh nhiều quốc độ

Nương trụ nơi phong luân

Và nương thủy luân trụ.

Thế giới tự như vậy

Thấy nhiều loại không đồng

Nhưng thiệt không có sanh

Cũng lại không diệt hoại.

Trong mỗi mỗi tâm niệm

Xuất sanh vô lượng cõi

Do oai thần của Phật

Đều thấy tịnh không nhơ.

Có cõi bùn đất thành

Thể chất rất cứng rắn

Đen tối không ánh sáng

Kẻ ác nghiệp ở đó.

Có cõi kim cang thành

Tạp nhiễm nhiều lo sợ

Khổ nhiều mà vui ít

Kẻ phước mỏng ở đó.

Có cõi toàn bằng sắt

Hoặc cõi xích đồng thành

Núi đá hiểm đáng sợ

Kẻ tội ác đầy dẫy.

Trong cõi có địa ngục

Chúng sanh khổ khó cứu

Luôn ở trong đen tối

Biển lửa thường thiêu đốt.

Hoặc lại có súc sanh

Biết bao hình xấu xí

Do nơi tự ác nghiệp

Thường thọ các khổ não.

Hoặc có cõi Diêm La

Luôn khổ nỗi đói khát

Trèo lên núi lửa to

Chịu những khổ rất nặng.

Hoặc có các quốc độ

Bảy báu hiệp lại thành

Bao nhiêu là cung điện

Do tịnh nghiệp tạo nên.

Các Ngài xem thế gian

Trong đó trời và người

Quả tịnh nghiệp thành tựu

Tùy thời hưởng khoái lạc.

Trong mỗi mỗi chân lông

Ức cõi bất tư nghì

Các thứ tướng trang nghiêm

Chưa từng có chật hẹp.

Chúng sanh nghiệp sai khác

Thế giới nhiều vô lượng

Trong đó sanh thủ trước

Thọ khổ vui chẳng đồng.

Có cõi thuần châu báu

Thường phóng vô biên quang

Kim cang diệu liên hoa

Trang nghiêm tịnh vô cấu

Có cõi bằng ánh sáng

Nương quang luân an trụ

Kim sắc hương chiên đàn

Diệm vân khắp sáng soi.

Có cõi bằng nguyệt luân

Hương y trải khắp nơi

Nơi trong một liên hoa

Bồ tát ngồi đầy khắp.

Có cõi bằng châu báu

Hình sắc không bợn nhơ

Ví như lưới Thiên Đế

Quang minh thường chiếu sáng.

Có cõi bằng chất hương

Hoặc là hoa kim cang

Ma ni quang hiện bóng

Nhìn xem rất thanh tịnh.

Hoặc có nan tư cõi

Hoa xoay kết hợp thành

Trong đó đầy hóa Phật

Bồ tát khắp sáng rực.

Hoặc có cõi thanh tịnh

Toàn là những cây hoa

Nhánh đẹp che đạo tràng

Mây ma ni giăng khắp.

Có cõi tịnh quang chiếu

Hoa kim cang làm thành

Có âm thanh hóa Phật

Vô biên giăng thành lưới.

Có cõi như Bồ tát

Mão tốt đẹp ma ni

Hoặc cõi hình bửu tòa

Từ quang minh biến hóa.

Hoặc là mạt chiên đàn

Hoặc là bạch hào quang

Hoặc tiếng trong Phật quang

Mà thành cõi đẹp đó.

Hoặc thấy cõi thanh tịnh

Dùng một quang trang nghiêm

Hoặc thấy nhiều trang nghiêm

Các cõi đều kỳ diệu.

Hoặc dùng mười quốc độ

Vật đẹp để trang sức

Hoặc dùng ngàn quốc độ

Tất cả để trang nghiêm.

Hoặc dùng ức quốc độ

Trang nghiêm nơi một cõi

Những hình tướng chẳng đồng

Đều như bóng tượng hiện.

Bất khả thuyết quốc độ

Trang nghiêm nơi một cõi

Mỗi vật phóng quang minh

Do nguyện lực của Phật.

Hoặc có những quốc độ

Do nguyện lực thanh tịnh

Trong các vật trang nghiêm

Khắp thấy những sát hải.

Người tu nguyện Phổ Hiền

Cảm thành cõi thanh tịnh

Tam thế cõi trang nghiêm

Trong đây hiện đủ cả.

Phật tử nên quán sát

Sát chủng oai thần lực

Những quốc độ vị lai

Như mộng đều khiến thấy.

Những thế giới mười phương

Những quốc độ quá khứ

Đều ở trong một cõi

Hiện tượng như huyễn hóa.

Tất cả Phật tam thế

Và quốc độ chư Phật

Ở trong một sát chủng

Đều xem thấy tất cả.

Thần lực của chư Phật

Trong trần hiện các cõi

Các loại đều thấy rõ

Như bóng không chơn thiệt.

Hoặc có nhiều cõi nước

Hình trạng như biển cả

Hoặc như núi Tu Di

Thế giới bất tư nghì.

Có cõi an trụ tốt

Hình như lưới Thiên Đế

Hoặc hình như rừng cây

Chư Phật đầy trong đó.

Hoặc hình như bửu luân

Hoặc trạng như liên hoa

Tám góc trang nghiêm đẹp

Mọi nơi đều thanh tịnh.

Hoặc như hình bửu tòa

Hoặc có cõi ba góc

Hoặc như khư lặc ca

Thành quách, thân Phạm Vương.

Hoặc như tóc Thiên Chủ

Hoặc như hình bán nguyệt

Hoặc như núi Ma Ni

Hoặc như hình mặt nhựt.

Hoặc có những thế giới

Hình như hương hải xây

Hoặc làm vòng quang minh

Xưa Phật đã nghiêm tịnh.

Hoặc như hình bánh xe

Hoặc hình đàn cúng tế

Hoặc như tướng bạch hào

Nhục kế, mắt rộng dài.

Có cõi hình Phật thủ

Hoặc như chày kim cang

Hoặc như hình diệm sơn

Bồ tát ở đầy khắp.

Hoặc hình như sư tử

Hoặc như hình con ngao

Vô lượng những sắc tướng

Thể tánh đều sai khác.

Ở trong một sát chủng

Hình các cõi vô tận

Đều nhờ nguyện lực Phật

Hộ niệm nên an trụ.

Có cõi trụ một kiếp

Có cõi trụ mười kiếp

Nhẫn đến hơn trăm ngàn

Thế giới vi trần số.

Hoặc ở trong một kiếp

Thấy cõi có thành hoại

Hoặc vô lượng vô số

Nhẫn đến bất tư nghì.

Hoặc có cõi có Phật

Hoặc có cõi không Phật

Hoặc có chỉ một Phật

Hoặc có vô lượng Phật.

Cõi nào nếu không Phật

Thời có Phật cõi khác

Biến hóa đến cõi đó

Để thị hiện Phật sự:

Từ trời giáng thần xuống

Trụ thai và đản sanh

Hàng ma thành Chánh Giác

Chuyển vô thượng pháp luân.

Tùy lòng chúng ưa thích

Thị hiện nhiều tướng mạo

Vì họ chuyển pháp luân

Hạp căn tánh của họ.

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Một Phật hiện ra đời

Trải qua ngàn ức năm

Diễn thuyết pháp vô thượng.

Chúng chẳng phải pháp khí

Không thấy được chư Phật,

Nếu ai tâm mến thích

Mọi nơi đều thấy Phật.

Trong mỗi mỗi sát độ

Đều có Phật ra đời

Chư Phật trong các cõi

Ức số bất tư nghì.

Mỗi mỗi Phật trong đây

Hiện vô lượng thần biến

Đều khắp trong pháp giới

Điều phục các chúng sanh.

Có cõi không ánh sáng

Đen tối nhiều lo sợ

Đau khổ tợ dao đâm

Kẻ thấy tự đau xót.

Hoặc ánh sáng chư Thiên

Hoặc ánh sáng cung điện

Hoặc ánh sáng nhựt nguyệt

Sát võng khó nghĩ bàn.

Có cõi tự chiếu sáng

Hoặc cây báu chói rực

Chưa từng có khổ não

Do phước lực chúng sanh.

Hoặc có núi chiếu sáng

Hoặc ánh sáng ma ni

Hoặc dùng đèn soi sáng

Đều do nghiệp lực cả.

Hoặc quang minh của Phật

Trong đó đầy Bồ tát

Hoặc liên hoa chiếu sáng

Màu rực rỡ rất xinh.

Có cõi bông chiếu sáng

Hoặc dùng hương thủy chiếu

Hương đốt, hương thoa sáng

Đều do nguyện lực tốt.

Có cõi mây sáng chiếu

Ngọc ma ni chiếu sáng

Hoặc Phật quang sáng soi

Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ.

Hoặc châu báu chiếu sáng

Hoặc kim cang sáng chiếu

Tiếng thanh tịnh vang xa

Dứt trừ các sự khổ.

Hoặc có sáng ma ni

Hoặc đồ trang nghiêm sáng

Hoặc ánh sáng đạo tràng

Chiếu sáng khắp chúng hội.

Phật phóng đại quang minh

Hóa Phật đầy trong đó

Quang minh chiếu mọi nơi

Khắp cùng cả pháp giới.

Có cõi rất đáng sợ

Tiếng gào thét kêu khổ

Tiếng rên rỉ não nùng

Ai nghe cũng ghê sợ.

Đường địa ngục súc sanh

Và đến cõi diêm la

Thế giới trược ác nầy

Thường vang tiếng sầu khổ.

Hoặc có những cõi nước

Thường vang tiếng đáng vui

Đẹp ý thuận chánh pháp

Đây do tịnh nghiệp được.

Hoặc có những quốc độ

Thường nghe tiếng Đế Thích

Hoặc nghe tiếng Phạm Thiên

Và tiếng các Thế Chủ.

Hoặc có những quốc độ

Trong mây vang tiếng diệu

Biển báu cây ma ni

Và tiếng nhạc đầy khắp.

Trong viên quang chư Phật

Hóa thanh vô cùng tận

Và Bồ tát tiếng diệu

Nghe khắp mười phương cõi.

Quốc độ bất tư nghì

Tiếng pháp luân thường chuyển

Nguyện hải vang ra tiếng

Tiếng diệu âm tu hành.

Tam thế tất cả Phật

Xuất sanh các thế giới

Danh hiệu đều đầy đủ

Thanh âm vô cùng tận.

Có cõi thường được nghe

Lực âm của chư Phật

Địa độ và vô lượng

Diễn nói những pháp đó.

Sức thệ nguyện Phổ Hiền

Ức cõi diễn diệu âm

Tiếng đó như sấm vang

Trụ kiếp cũng vô tận.

Phật ở cõi thanh tịnh

Thị hiện tiếng tự tại

Trong pháp giới mười phương

Tất cả đều được nghe.

HẾT TẬP 1