Phẳm 9 Quang Minh Giác

Tuesday, 17 May 201612:28 PM(View: 3432)
Phẳm 9 Quang Minh Giác

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM QUANG MINH GIÁC THỨ CHÍN

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ dưới lòng hai bàn chân, phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp Đại thiên thế giới: trăm ức Diêm Phù Đề, trăm ức Phất Bà Đề, trăm ức Cù Gia Ni, trăm ức Uất Đơn Việt, trăm ức đại hải, trăm ức Luân Vi Sơn, trăm ức Bồ tát thọ sanh, trăm ức Bồ tát xuất gia, trăm ức Như Lai thành Chánh giác, trăm ức Như Lai chuyển pháp luân, trăm ức Như Lai nhập Niết bàn, trăm ức Tu Di Sơn, trăm ức Tứ Vương Thiên, trăm ức Đao Lợi Thiên, trăm ức Dạ Ma Thiên, trăm ức Đâu Suất Thiên, trăm ức Hóa Lạc Thiên, trăm ức Tha Hóa Thiên, trăm ức Sơ Thiền Thiên, trăm ức Nhị Thiền Thiên, trăm ức Tam Thiền Thiên, trăm ức Tứ Thiền Thiên, nhẫn đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên. Tất cả vật cảnh trong Đại thiên thế giới đều được quang minh của Thế Tôn soi sáng hiển hiện cả.

Như nơi đây hiện thấy đức Thế Tôn ngồi tòa liên hoa tạng sư tử, mười Phật sát vi trần số Bồ tát vây quanh. Trong trăm ức Diêm Phù Đề khác, cũng đều có Như Lai an tọa như thế cả.


Do thần lực của Phật, trong mười phương, mỗi phương đều có một đại Bồ tát cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự: đông phương Kim Sắc thế giới có Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, nam phương Diệu Sắc thế giới có Giác Thủ Bồ tát, tây phương Liên Hoa Sắc thế giới có Tài Thủ Bồ tát, bắc phương Chiêm Bặc Hoa Sắc thế giới có Bửu Thủ Bồ tát, đông bắc phương Ưu Bát La Hoa Sắc thế giới có Bồ tát Công Đức Thủ, đông nam phương Kim Sắc thế giới có Mục Thủ Bồ tát, tây nam phương Bửu Sắc thế giới có Tinh Tấn Thủ Bồ tát, tây bắc phương Kim Cang Sắc thế giới có Pháp Thủ Bồ tát, hạ phương Pha Lê Sắc thế giới có Trí Thủ Bồ tát, thượng phương Bình Đẳng Sắc thế giới có Hiền Thủ Bồ tát.

Lúc đó, trong tất cả trăm ức đạo tràng, nơi chư Phật ngự, trăm ức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng thời ứng thanh nói kệ rằng:

Nếu có ai thấy Phật

Giải thoát lìa hữu lậu

Chẳng tham trước thế gian

Người nầy chẳng chứng đạo.

Nếu ai biết Như Lai

Thể tướng vô sở hữu

Tu tập được rõ ràng

Người nầy mau thành Phật.

Nếu thấy thế giới nầy

Tâm được chẳng dao động

Với Phật thân cũng vậy

Sẽ thành bực Thắng trí.

Nếu với Phật cùng pháp

Được tâm trọn bình đẳng

Chẳng móng khởi nhị niệm

Sẽ lên bực Nan tư.

Nếu thấy Phật và thân

Bình đẳng mà an trụ

Vô trụ, vô sở nhập

Sẽ thành bực Nan ngộ.

Sắc, thọ không có số

Tưởng, hành, thức cũng vậy

Nếu biết được như đây

Sẽ làm đại Mâu Ni.

Kiến chấp thế, xuất thế

Tất cả đều vượt khỏi

Mà hay khéo biết pháp

Sẽ thành bực Đại quang.

Nếu nơi đấng Toàn Trí

Phát sanh tâm hồi hướng

Thấy tâm không chỗ sanh

Sẽ được bực Hồng danh.

Chúng sanh không có sanh

Cũng lại không có hoại

Nếu được trí như vậy

Sẽ thành Vô thượng đạo.

Trong một: hiểu vô lượng

Trong vô lượng: hiểu một

Rõ kia sanh lẫn nhau

Sẽ thành vô sở úy.

Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu ra ngoài thế giới nầy suốt đến mười phương, mỗi phương đều chiếu mười quốc độ. Trong những cõi đó, tất cả vật cảnh từ Diêm Phù Đề đến Sắc Cứu Cánh Thiên đều được chói sáng và đều có đức Phật ngự trên tòa sư tử như ở cõi nầy.

Do thần lực của đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ tát cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật, cũng chánh là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v...

Bấy giờ, ở trước mỗi Như Lai, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng thời ứng thanh nói kệ rằng:

Chúng sanh không trí huệ

Bị gai độc tham ái

Vì cứu họ nên Phật

Cầu Bồ đề Vô thượng.

Thấy khắp nơi các pháp

Đều xa rời hai bên

Đạo thành trọn chẳng thối

Chuyển pháp luân vô đẳng.

Bất khả tư nghì kiếp

Tinh tấn tu các hạnh

Vì độ các chúng sanh

Là nguyện lực của Phật.

Đạo sư hàng quân ma

Dũng kiện không ai hơn

Quang minh diễn diệu nghĩa

Từ bi nên như vậy.

Dùng tâm trí huệ kia

Phá các chướng phiền não

Một niệm thấy tất cả

Là thần lực của Phật.

Đánh trống lớn chánh pháp

Giác ngộ mười phương cõi

Đều khiến đến Bồ đề

Sức tự tại như vậy.

Chẳng hoại vô biên cảnh

Mà đi ức cõi nước

Với cõi không trệ trước

Kia tự tại như Phật.

Chư Phật như hư không

Rốt ráo thường thanh tịnh

Nghĩ nhớ lòng hoan hỷ

Kia các nguyện đầy đủ.

Trong mỗi mỗi địa ngục

Trải qua vô lượng kiếp

Vì cứu độ chúng sanh

Mà nhẫn được khổ nầy.

Chẳng tiếc nơi thân mạng

Thường hộ các Phật pháp

Vô ngã tâm điều nhu

Hay được đạo Như Lai.


Lúc đó, quang minh của đức Phật chiếu quá mười phương thế giới, rồi chiếu suốt trăm thế giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi các thế giới ấy đều có Như Lai ngự tòa sư tử như ở tại đây và do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, tức là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... cùng mười
Phật sát vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật.


Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thanh nói kệ rằng:


Phật rõ pháp như huyễn

Thông đạt không chướng ngại

Tâm tịnh lìa tham chấp

Điều phục các chúng sanh.

Hoặc có thấy sơ sanh

Sắc đẹp như núi vàng

Trụ thân tối hậu nầy

Làm mặt nguyệt nhơn loại

Hoặc thấy Phật kinh hành

Đủ vô lượng công đức

Niệm huệ đều thiện xảo

Bước đi đại sư tử.

Hoặc thấy mắt xanh biếc

Quan sát khắp mười phương

Có lúc hiện vui cười

Vì thuận lòng quần chúng.

Hoặc thấy sư tử hống

Thân thù thắng vô tỷ

Thị hiện tối hậu sanh

Nói lời đều chơn thiệt.

Hoặc có thấy xuất gia

Giải thoát những hệ phược

Tu tập hạnh chư Phật

Thường thích quán tịch diệt.

Hoặc thấy ngồi đạo tràng

Rõ biết tất cả pháp

Đến bờ công đức kia

Phiền não si đã hết.

Hoặc thấy thắng trượng phu

Đầy đủ tâm đại bi

Chuyển pháp luân vi diệu

Độ vô lượng chúng sanh.

Hoặc thấy sư tử hống

Oai quang rất thù đặc

Siêu tất cả thế gian

Thần thông lực vô đẳng

Hoặc thấy tâm tịch tịnh

Như ngọn đèn tắt hẳn

Hiện các loại thần thông

Đấng Thập Lực như vậy.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu khỏi trăm thế giới, suốt đến khắp ngàn thế giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi mười phương thế giới nầy cũng đều có đức Phật ngự đạo tràng giữa chúng hội mười Phật sát vi trần số Bồ tát.


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ tát, chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.


Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thanh nói kệ rằng:

Phật nơi pháp thậm thâm

Thông đạt không ai sánh

Chúng sanh không thấy được

Phật tuần tự khai thị.

Ngã tánh chưa từng có

Ngã sở cũng không tịch

Cớ sao chư Như Lai

Lại được có thân thể.

Đấng giải thoát Minh Hạnh

Vô số, vô đẳng luân

Các nhơn lượng thế gian

Tìm lỗi không thể được.

Phật chẳng phải những loại

Uẩn, xứ, giới, sanh tử

Số pháp vẫn không thành

Nên hiệu bực Nhơn Sư.

Tánh Phật vốn không tịch

Trong ngoài đều giải thoát

Rời tất cả vọng niệm

Pháp vô đẳng như vậy.

Thể tánh thường bất động

Không ngã, không đến đi

Mà hay giác ngộ đời

Vô biên đều điều phục.

Thường thích quán tịch diệt

Một tướng không có hai

Tâm Phật không tăng giảm

Hiện vô lượng thần lực.

Chẳng làm hạnh nghiệp báo

Nhơn duyên của chúng sanh

Mà rõ thấu vô ngại

Đấng Thiện Thệ như vậy.

Tất cả loài chúng sanh

Lưu chuyển trong mười phương

Như Lai không phân biệt

Độ thoát vô biên loại.

Chư Phật thân kim sắc

Chẳng cõi khắp các cõi

Tùy chúng sanh sở thích

Diễn thuyết pháp tịch diệt.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu quá ngàn thế giới, suốt khắp mười ngàn thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi những thế giới nầy cũng đều có đức Phật ngự nơi đạo tràng giữa chúng hội mười Phật sát vi trần số Bồ tát.


Do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ tát, chánh là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v… cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát, đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự.


Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thanh nói kệ rằng:


Phát khởi tâm đại bi

Cứu hộ các chúng sanh

Thoát hẳn chúng Nhơn Thiên

Nên làm việc như vậy.

Lòng thường tin ưa Phật

Tâm đó không thối chuyển

Gần gũi chư Như Lai

Nên làm việc như vậy.

Chí thích công đức Phật

Tâm đó trọn không thối

Trụ nơi huệ thanh lương

Nên làm việc như vậy.

Trong tất cả oai nghi

Thường nhớ công đức Phật

Ngày đêm không tạm dứt

Việc như vậy nên làm.

Quán tam thế vô biên

Học công đức của Phật

Thường không lòng nhàm mỏi

Việc như vậy nên làm.

Quán thân như thiệt tướng

Tất cả đều tịch diệt

Lìa ngã, không chấp ngã

Việc như vậy nên làm.

Bình đẳng quán chúng sanh

Chẳng móng niệm phân biệt

Vào nơi cảnh chơn thiệt

Việc như vậy nên làm.

Bưng cả vô biên cõi

Uống hết tất cả biển

Thần thông đại trí lực

Việc như vậy nên làm.

Tư duy các quốc độ

Tướng sắc và phi sắc

Đều biết được tất cả

Việc như vậy nên làm.

Vi trần mười phương cõi

Một trần là một Phật

Đều biết được số đó

Việc như vậy nên làm.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu quá mười ngàn thế giới, suốt khắp đến trăm ngàn thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo tràng chúng hội mười Phật sát vi trần số Bồ tát.


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật.


Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thanh nói kệ rằng:

Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộc

Để thấy đấng Điều Ngự trong đời

Đây là mắt bịnh thấy điên đảo

Người nầy chẳng biết pháp tối thắng.

Như Lai sắc, hình những tướng tốt

Tất cả thế gian chẳng lường được

Ức na do kiếp đồng nghĩ lường

Sắc tướng, oai đức chuyển vô biên.

Như Lai chẳng lấy tướng làm thể

Chính là pháp tịch diệt vô tướng

Thân tướng oai nghi đều đầy đủ

Thế gian tùy thích đều được thấy.

Phật pháp vi diệu khó lường được

Tất cả ngôn thuyết chẳng đến được

Chẳng phải hòa hiệp, bất hòa hiệp

Thể tánh tịch diệt không các tướng.

Phật thân vô sanh ngoài hý luận

Chẳng phải uẩn tụ, pháp sai biệt

Được sức tự tại thấy quyết định

Sở hành vô úy lìa ngôn thuyết.

Thân tâm đều bình đẳng

Trong ngoài đều giải thoát

Nhiều kiếp trụ chánh niệm

Vô trước, không hệ phược.

Bực tâm sạch sáng suốt

Sở hành không nhiễm trước

Trí nhãn đều cùng khắp

Rộng lớn lợi chúng sanh.

Một thân là vô lượng

Vô lượng lại là một

Rõ biết các thế gian

Hiện hình khắp tất cả.

Thân nầy không từ đâu

Cũng không nơi tích tụ

Vì chúng sanh phân biệt

Thấy Phật có nhiều thân.

Tâm phân biệt thế gian

Tâm nầy vô sở hữu

Như Lai biết pháp nầy

Thấy thân Phật như vậy.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Thế Tôn chiếu quá trăm ngàn thế giới, suốt đến trăm vạn thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự đạo tràng chúng hội mười Phật sát vi trần số Bồ tát.

Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.


Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thanh nói kệ rằng:


Như Lai rất tự tại

Siêu thế vô sở y

Đủ tất cả công đức

Độ thoát nơi các cõi.

Không nhiễm cũng không trước

Vô tưởng, vô y chỉ

Thể tánh không thể lường

Ai thấy cũng ca ngợi.

Quang minh khắp thanh tịnh

Trần lụy đều rửa bỏ

Bất động lìa hai bên

Đây là trí Như Lai.

Nếu ai thấy Như Lai

Thân tâm lìa phân biệt

Thì với tất cả pháp

Thoát hẳn những nghi trệ.

Trong tất cả thế gian

Nơi nơi chuyển pháp luân

Vô tánh, vô sở chuyển

Đạo Sư phương tiện nói.

Nơi pháp không nghi lầm

Tuyệt hẳn những hý luận

Chẳng sanh tâm phân biệt

Là niệm Phật Bồ đề.

Rõ biết pháp sai biệt

Chẳng chấp trước ngôn thuyết

Chẳng có một cùng nhiều

Đây là thuận lời Phật.

Trong nhiều không một tánh

Một cũng không có nhiều

Bỏ cả hai như vậy

Khắp vào Phật công đức.

Chúng sanh và quốc độ

Tất cả đều tịch diệt

Vô y, vô phân biệt

Vào được Phật Bồ đề.

Chúng sanh và quốc độ

Đồng, dị đều chẳng được

Khéo quán sát như vậy

Là biết nghĩa Phật pháp.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu quá trăm vạn thế giới, suốt đến một ức thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa chúng hội mười Phật sát vi trần số Bồ tát.


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.


Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ở trước mỗi đức Phật, đồng thời ứng thanh nói kệ rằng:


Trí huệ vô đẳng, pháp vô biên

Vượt biển hữu lậu đến bờ kia

Thọ lượng quang minh đều vô tỷ

Phương tiện lực của đấng Công Đức.

Bao nhiêu Phật pháp đều rõ ràng

Thường quán tam thế không nhàm mỏi

Dầu duyên cảnh giới không phân biệt

Đây phương tiện của bực Nan tư.

Thích quán chúng sanh vốn vô sanh

Khắp thấy các loài vốn không loài

Hằng trụ thiền tịch chẳng hệ lụy

Đây phương tiện của Vô ngại huệ.

Khéo léo thông đạt tất cả pháp

Chánh niệm siêng tu đạo Niết bàn

Thích nơi giải thoát lìa bất bình

Đây phương tiện của bực Tịch diệt.

Hay khuyên người hướng Phật Bồ đề

Đến Nhứt thiết trí như pháp giới

Khéo dạy chúng sanh vào đế lý

Đây phương tiện người Trụ tâm Phật.

Phật chỗ thuyết pháp đều thuận vào

Trí huệ quảng đại không chướng ngại

Tất cả xứ hành đều bước lên

Phương tiện tu tập của Tự tại.

Hằng trụ Niết bàn như hư không

Tùy tâm hóa hiện đều cùng khắp

Đây tựa vô tướng mà làm tướng

Phương tiện của bực Đáo nan đáo.

Sáng tối ngày tháng và năm kiếp

Thế giới thỉ chung và thành hoại

Như vậy nhớ nghĩ đều rõ biết

Đây sức phương tiện Thời số trí.

Tất cả chúng sanh có sanh diệt

Sắc, phi sắc cùng tưởng, phi tưởng

Bao nhiêu danh tự đều rõ biết

Đây phương tiện của bực Nan tư.

Thời quá khứ, hiện tại, vị lai

Bao nhiêu ngôn thuyết đều rõ được

Mà biết ba thời đều bình đẳng

Đây phương tiện của Vô tỷ giải.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu quá một ức thế giới, suốt khắp mười ức thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo tràng mười Phật sát vi trần số Bồ tát.

Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... đều cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội nơi Phật ngự.


Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng ứng thanh nói kệ rằng:


Khổ hạnh lớn, khó đều tu tập

Ngày đêm tinh cần không nhàm trễ

Đã độ khó độ sư tử hống

Độ khắp chúng sanh là hạnh Phật.

Chúng sanh lưu chuyển biển ái dục

Vô minh che đậy rất khổ ngặt

Chí nhơn dũng mãnh đều dứt trừ

Thệ nguyện như vậy là hạnh Phật.

Thế gian phóng dật say ngũ dục

Phân biệt sai lầm chịu những khổ

Phụng hành Phật giáo đều nhiếp tâm

Nguyện độ chúng sanh là hạnh Phật.

Chúng sanh chấp ngã vào sanh tử

Cầu tột mé kia không thể được

Khắp thờ chư Phật được diệu pháp

Vì họ giảng pháp là hạnh Phật.

Chúng sanh bơ vơ bịnh khổ vây

Thường trôi nẻo ác khởi ba độc

Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy

Tịnh tâm độ chúng là hạnh Phật.

Chúng sanh mê lầm mất chánh đạo

Thường đi đường tà vào nhà tối

Vì họ thắp sáng đèn chánh pháp

Luôn luôn soi sáng là hạnh Phật.

Chúng sanh trôi chìm biển hữu lậu

Khổ lo không bờ chẳng ở được

Vì họ sửa sang đại pháp thuyền

Đều khiến thoát khổ là hạnh Phật.

Chúng sanh vô tri chẳng thấy cội

Mê lầm cuồng si trong hiểm nạn

Phật thương xót họ xây pháp kiều

Khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật.

Thấy các chúng sanh ở đường hiểm

Khổ già bịnh chết luôn bức ngặt

Tu các phương tiện không hạn lượng

Thệ độ tất cả là hạnh Phật.

Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm

Rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ

Tùy hình lục đạo khắp mười phương

Cứu khắp quần mê là hạnh Phật.


Lúc bấy giờ, quang minh của đức Phật chiếu quá mười ức thế giới, suốt khắp đến trăm ức thế giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn ức, na do tha ức, trăm na do tha ức, ngàn na do tha ức, trăm ngàn na do tha ức, nhẫn đến vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới ở mười phương. Nơi mỗi thế giới từ Diêm Phù Đề đến Sắc Cứu Cánh Thiên, mọi vật cảnh đều được hiển hiện. Nơi mỗi Diêm Phù Đề đều có đức Phật ngự giữa đạo tràng mười Phật sát vi trần số Bồ tát.


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát v.v... đều cùng mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.


Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ở trước mỗi đức Phật, đều ứng thanh nói kệ rằng:


Một niệm quán khắp vô lượng kiếp

Vô khứ, vô lai cũng vô trụ

Như vậy rõ biết việc ba thời

Siêu xuất phương tiện thành thập lực.

Mười phương vô tỷ hồng danh tốt

Lìa hẳn các hạnh thường hoan hỷ

Khắp đến trong tất cả quốc độ

Vì người tuyên dương pháp như vậy.

Vì lợi chúng sanh cúng dường Phật

Đúng ý nguyện được quả tương tợ

Với tất cả pháp đều thuận biết

Khắp trong mười phương hiện thần lực.

Tối sơ cúng Phật ý nhu nhẫn

Nhập đại thiền định quán pháp tánh

Khuyên khắp chúng sanh phát đạo tâm

Do đây mau thành quả Vô thượng.

Mười phương cầu pháp lòng không đổi

Vì tu công đức cho đầy đủ

Hai tướng có không đều dứt trừ

Người nầy thấy Phật đúng chơn thiệt.

Qua khắp các cõi nước mười phương

Nói rộng diệu pháp hưng lợi ích

Trụ nơi thiệt tế chẳng động dao

Công đức người nầy đồng với Phật.

Pháp luân vi diệu của Phật dạy

Tất cả đều là Bồ đề phần

Nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh

Người như đây là thường thấy Phật.

Chẳng thấy thập lực không, như huyễn

Dầu thấy mà chẳng thấy, như lòa

Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật

Rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật.

Chúng sanh tùy nghiệp đều sai khác

Mười phương trong ngoài khó thấy hết

Thân Phật vô ngại khắp mười phương

Chẳng thể thấy hết cũng như vậy.

Như trong không giới vô lượng cõi

Không lai, không khứ khắp mười phương

Sanh thành diệt hoại vô sở y

Phật khắp hư không cũng như vậy.