Phẩm 12 Hiền Thủ

Tuesday, 17 May 201612:28 PM(View: 3533)
Phẩm 12 Hiền Thủ

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM HIỀN THỦ THỨ MƯỜI HAI

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát nói hạnh thanh tịnh không trược loạn đại công đức rồi, vì muốn hiển thị công đức của Bồ đề tâm, nên nói kệ hỏi Hiền Thủ Bồ tát:

Nay tôi đã vì chư Bồ tát

Nói hạnh thanh tịnh Phật đã tu

Ngài cũng nên ở trong hội nầy

Diễn đạt tu hành công đức lớn.

Lúc đó, Hiền Thủ Bồ tát nói kệ đáp:

Lành thay! Xin Ngài lóng nghe đây

Những công đức đó chẳng lường được

Nay tôi tùy sức nói ít phần

Như một giọt nước trong biển lớn.

Nếu có Bồ tát sơ phát tâm

Thệ cầu sẽ chứng Phật Bồ đề

Công đức của kia không ngằn mé

Không thể cân lường chẳng gì sánh.

Huống là vô lượng vô biên kiếp

Tu đủ địa, độ các công đức

Mười phương tất cả chư Như Lai

Đều cùng ngợi khen chẳng hết được.

Vô biên công đức lớn như vậy

Nay tôi trong đây nói ít phần

Ví như chân chim vạch không gian

Và như hạt bụi trên đại địa.

Bồ tát phát tâm cầu Bồ đề

Chẳng phải không nhơn, không có duyên

Với Phật, Pháp, Tăng khởi lòng tin

Do đây mà sanh tâm rộng lớn.

Chẳng cầu ngũ dục và ngôi vua

Chẳng mong giàu vui danh tiếng lớn

Chỉ vì dứt hẳn khổ chúng sanh

Lợi ích thế gian mà phát ý.

Thường muốn lợi lạc các chúng sanh

Trang nghiêm cõi nước cúng dường Phật

Thọ trì chánh pháp tu trí huệ

Vì chứng Bồ đề mà phát tâm.

Thâm tâm tin hiểu thường thanh tịnh

Cung kính tôn trọng tất cả Phật

Nơi Pháp và Tăng cũng như vậy

Chí thành cúng dường mà phát tâm.

Thâm tín nơi Phật và Phật pháp

Cũng tin Phật tử đạo tu hành

Và tin Vô thượng đại Bồ đề

Do đây Bồ tát phát tâm nguyện.

Tin là đạo ngươn, mẹ công đức

Nuôi lớn tất cả những pháp lành

Dứt trừ lưới nghi, khỏi vòng ái

Khai thị Niết bàn đạo Vô thượng.

Tin không nhơ bợn, lòng thanh tịnh

Là cội cung kính trừ kiêu mạn

Cũng là pháp tạng đệ nhứt tài

Là tay thanh tịnh thọ thiện hạnh.

Tin hay ban cho không bỏn xẻn

Tin hay hoan hỷ vào Phật pháp

Tin hay thêm lớn trí công đức

Tin quyết định được bực Như Lai.

Tin khiến lục căn sạch sáng lẹ

Tin sức kiên cố không bị hư

Tin hay dứt hẳn cội phiền não

Tin hay chuyển hướng Phật công đức.

Tin nơi cảnh giới không chấp trước

Xa lìa các nạn được vô nạn

Tin hay vượt khỏi các đường ma

Thị hiện đạo giải thoát vô thượng.

Tin là giống công đức không hư

Tin hay sanh trưởng cây Bồ đề

Tin hay thêm lớn trí tối thắng

Tin hay thị hiện tất cả Phật.

Cứ theo công hạnh nói thứ đệ

Tin là hơn hết rất khó được

Ví như trong tất cả thế gian

Mà có như ý diệu bửu châu.

Nếu thường tin thờ nơi chư Phật

Thì hay trì giới và tu học

Nếu thường trì giới và tu học

Thì hay đầy đủ các công đức.

Giới hay khai phát gốc Bồ đề

Học là siêng tu bực công đức,

Nơi giới và học thường thuận làm

Thì được chư Phật luôn khen ngợi.

Nếu thường tin phụng nơi chư Phật

Thì hay trần thiết cúng dường lớn

Nếu hay trần thiết cúng dường lớn

Người nầy tin Phật bất tư nghì.

Nếu thường tin phụng nơi tôn Pháp

Thì nghe Phật pháp không nhàm đủ

Nếu nghe Phật pháp không nhàm đủ

Người nầy tin pháp bất tư nghì.

Nếu thường tin phụng thanh tịnh Tăng

Thì được tín tâm bất thối chuyển

Nếu được tín tâm bất thối chuyển

Người nầy tín lực không dao động.

Nếu được tín lực không dao động

Thì được lục căn sạch sáng lẹ

Nếu được lục căn sạch sáng lẹ

Thì hay xa lìa ác tri thức.

Nếu hay xa lìa ác tri thức

Thì được gần gũi thiện tri thức

Nếu được gần gũi thiện tri thức

Thì hay tu tập quảng đại thiện.

Nếu hay tu tập quảng đại thiện

Người nầy được thành nhơn lực lớn

Nếu người được thành nhơn lực lớn

Thì được thù thắng quyết định giải.

Nếu được thù thắng quyết định giải

Thì được chư Phật thường hộ niệm

Nếu được chư Phật thường hộ niệm

Thì hay phát khởi Bồ đề tâm.

Nếu hay phát khởi Bồ đề tâm

Thì hay siêng tu Phật công đức

Nếu hay siêng tu Phật công đức

Thì được sanh vào nhà của Phật.

Nếu được sanh ở nhà chư Phật

Thì khéo tu hành phương tiện lớn

Nếu khéo tu hành phương tiện lớn

Thì tâm tin ưa được thanh tịnh.

Nếu được tâm tin ưa thanh tịnh

Thì được tâm tăng thượng tối thắng

Nếu được tâm tăng thượng tối thắng

Thì thường tu tập ba la mật.

Nếu thường tu tập ba la mật

Thì được trọn đủ pháp Đại thừa

Nếu được trọn đủ pháp Đại thừa

Thì hay đúng pháp cúng dường Phật.

Nếu hay đúng pháp cúng dường Phật

Thì được tâm niệm Phật bất động

Nếu được tâm niệm Phật bất động

Thì thường thấy được vô lượng Phật.

Nếu thường thấy được vô lượng Phật

Thì thấy Như Lai thể thường trụ

Nếu thấy Như Lai thể thường trụ

Thì biết được pháp trọn bất diệt.

Nếu biết được pháp trọn bất diệt

Thì được biện tài vô chướng ngại

Nếu được biện tài vô chướng ngại

Thì hay khai diễn vô biên pháp.

Nếu hay khai diễn vô biên pháp

Thì hay từ mẫn độ chúng sanh

Nếu hay từ mẫn độ chúng sanh

Thì được tâm đại bi kiên cố.

Nếu được tâm đại bi kiên cố

Thì hay mến ưa pháp thâm diệu

Nếu hay mến ưa pháp thâm diệu

Thì hay xa lìa lỗi hữu vi.

Nếu hay xa lìa lỗi hữu vi

Thì lìa kiêu mạn và phóng dật

Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật

Thì hay kiêm lợi tất cả chúng.

Nếu hay kiêm lợi tất cả chúng

Thì ở sanh tử không mỏi nhàm

Nếu ở sanh tử không mỏi nhàm

Thì được dũng kiện không ai hơn.

Nếu được dũng kiện không ai hơn

Thì hay phát khởi đại thần thông

Nếu hay phát khởi đại thần thông

Thì biết hạnh tất cả chúng sanh.

Nếu biết hạnh tất cả chúng sanh

Thì hay thành tựu các quần sanh

Nếu hay thành tựu các quần sanh

Thì được trí khéo nhiếp chúng sanh.

Nếu được trí khéo nhiếp chúng sanh

Thì hay thành tựu pháp tứ nhiếp

Nếu hay thành tựu pháp tứ nhiếp

Thì cho chúng sanh lợi vô hạn.

Nếu cho chúng sanh lợi vô hạn

Thì đủ phương tiện trí tối thắng

Nếu đủ phương tiện trí tối thắng

Thì trụ đạo dũng mãnh vô thượng.

Nếu trụ đạo dũng mãnh vô thượng

Thì hay xô dẹp những ma lực

Nếu hay xô dẹp những ma lực

Thì hay vượt khỏi cảnh tứ ma.

Nếu hay vượt khỏi cảnh tứ ma

Thì được đến nơi bực bất thối

Nếu được đến nơi bực bất thối

Thì được pháp nhẫn vô sanh lớn.

Nếu được pháp nhẫn vô sanh lớn

Thì được chư Phật thọ ký cho

Nếu được chư Phật thọ ký cho

Thì tất cả Phật hiện ra trước.

Nếu được chư Phật hiện ra trước

Thì rõ mật dụng thần thông lớn

Nếu rõ mật dụng thần thông lớn

Thì được chư Phật thường nhớ tưởng.

Nếu được chư Phật thường nhớ tưởng

Thì dùng Phật đức tự trang nghiêm

Nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm

Thì được thân đoan nghiêm diệu phước.

Nếu được thân đoan nghiêm diệu phước

Thì thân chói sáng dường núi vàng

Nếu thân chói sáng dường núi vàng

Thì đủ ba mươi hai tướng hảo.

Nếu đủ ba mươi hai tướng hảo

Tám mươi tùy hảo đồng nghiêm sức

Nếu đủ tùy hảo đồng nghiêm sức

Thì thân sáng chói vô hạn lượng.

Nếu thân sáng chói vô hạn lượng

Thì được quang minh bất tư nghị

Nếu được quang minh bất tư nghị

Quang minh nầy hiện những liên hoa.

Những liên hoa từ quang minh hiện

Có vô lượng Phật ngự ở trên

Thị hiện mười phương đều khắp cả

Đều hay điều phục các chúng sanh.

Nếu hay điều phục các chúng sanh

Thì hiện vô lượng thần thông lực

Nếu hiện vô lượng thần thông lực

Thì trụ bất tư nghị cõi nước,

Thì diễn thuyết bất tư nghị pháp

Khiến bất tư nghị chúng hoan hỷ.

Nếu diễn thuyết bất tư nghị pháp

Khiến bất tư nghị chúng hoan hỷ

Thì dùng sức trí huệ biện tài

Tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa.

Nếu dùng sức trí huệ biện tài

Tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa

Thì dùng trí huệ làm tiên đạo

Thân ngữ ý thường không lầm lỗi.

Nếu dùng trí huệ làm tiên đạo

Thân ngữ ý thường không lầm lỗi

Thì nguyện lực tất được tự tại

Tùy theo các loài mà hiện thân.

Nếu nguyện lực ấy được tự tại

Tùy theo các loài mà hiện thân

Thì lúc tùy chúng mà thuyết pháp

Âm thanh tùy loại, khó nghĩ bàn.

Nếu lúc vì chúng mà thuyết pháp

Âm thanh tùy loại khó nghĩ bàn

Thì với tâm tất cả chúng sanh

Một niệm biết cả không thừa sót.

Nếu với tâm tất cả chúng sanh

Một niệm biết cả không thừa sót

Thì biết phiền não không từ đâu

Trọn không còn chìm trong sanh tử.

Nếu biết phiền não không từ đâu

Trọn không còn chìm trong sanh tử

Thì được thân công đức pháp tánh

Dùng pháp oai lực hiện thế gian.

Nếu được thân pháp tánh công đức

Dùng pháp oai lực hiện thế gian

Thì được thập địa mười tự tại

Tu hành các độ thắng giải thoát.

Nếu được thập địa mười tự tại

Tu hành các độ thắng giải thoát

Thì được quán đảnh đại thần thông

Trụ nơi tối thắng các tam muội.

Nếu được quán đảnh đại thần thông

Trụ nơi tối thắng các tam muội

Thì khắp mười phương chỗ chư Phật

Đáng thọ quán đảnh được thắng vị.

Nếu khắp mười phương chỗ chư Phật

Đáng thọ quán đảnh được thắng vị

Thì được tất cả Phật mười phương

Tay lấy cam lộ rưới trên đảnh.

Nếu được tất cả Phật mười phương

Tay lấy cam lộ rưới trên đảnh

Thì thân đầy khắp như hư không

An trụ bất động khắp mười phương.

Nếu thân đầy khắp như hư không

An trụ bất động khắp mười phương

Thì chỗ sở hành không ai bằng

Chư Thiên, người đời chẳng biết được.

Bồ tát siêng tu hạnh đại bi

Nguyện độ tất cả đều trọn vẹn

Nếu ai nghe thấy mà cúng dường

Đều làm cho họ được an lạc.

Thần lực của chư Bồ tát kia

Pháp nhãn toàn vẹn không khuyết giảm

Những đạo diệu hạnh, thập thiện thảy

Thắng bửu vô lượng đều khiến hiện.

Như báu kim cang trong đại hải

Do oai lực nầy sanh các báu

Không tăng, không giảm cũng vô tận

Công đức của Bồ tát cũng vậy.

Hoặc có quốc độ không có Phật

Bồ tát nơi đó hiện thành Phật

Nếu có quốc độ chẳng biết pháp

Nơi đó Bồ tát thuyết diệu pháp.

Không có phân biệt không công dụng

Trong khoảng một niệm khắp mười phương

Như mặt nguyệt sáng chiếu khắp nơi

Vô lượng phương tiện độ quần sanh.

Ở trong mười phương các thế giới

Niệm niệm thị hiện thành Phật đạo

Chuyển chánh pháp luân vào tịch diệt

Nhẫn đến xá lợi phân bố rộng.

Hoặc hiện Thanh văn cùng Độc giác

Hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm

Như vậy khai diễn pháp ba thừa

Rộng độ chúng sanh vô lượng kiếp.

Hoặc hiện thân đồng nam, đồng nữ

Trời Rồng nhẫn đến A tu la

Cùng với Ma hầu la già thảy

Tùy chúng sở thích đều khiến thấy.

Chúng sanh hình tướng đều chẳng đồng

Hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng

Tất cả như vậy đều hiện được

Hải ấn tam muội oai thần lực.

Nghiêm tịnh bất tư nghị quốc độ

Cúng dường tất cả chư Như Lai

Phóng đại quang minh vô lượng biên

Độ thoát chúng sanh cũng vô hạn.

Trí huệ tự tại bất tư nghị

Ngôn từ thuyết pháp không chướng ngại

Thí, giới, nhẫn, tấn và thiền định

Trí huệ, phương tiện, thần thông thảy.

Tất cả như vậy đều tự tại

Do Phật hoa nghiêm tam muội lực

Trong một vi trần nhập tam muội

Thành tựu vi trần tất cả định,

Mà vi trần kia cũng không thêm

Nơi một hiện khắp vô biên cõi.

Trong một trần kia nhiều quốc độ

Hoặc là có Phật hoặc không Phật,

Hoặc là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh

Hoặc cõi rộng lớn hoặc hẹp nhỏ,

Hoặc có cõi thành hoặc là hoại

Hoặc cõi chánh trụ hoặc bàng trụ

Hoặc như ánh nắng giữa đồng trống

Hoặc như lưới Thiên Đế trên trời.

Như chỗ thị hiện trong một trần

Tất cả vi trần đều như vậy,

Đây là những Thánh nhơn cao cả

Tam muội giải thoát thần thông lực.

Nếu muốn cúng dường tất cả Phật

Nhập nơi tam muội khởi thần thông

Hay dùng một tay khắp Đại thiên

Cúng khắp tất cả vô số Phật.

Bao nhiêu hoa đẹp ở mười phương

Hương thoa, hương bột báu vô giá

Đều từ trong tay xuất hiện ra

Cúng dường chư Phật ngự đạo thọ.

Bửu y vô giá xen hương diệu

Bửu tràng phan lọng đều xinh đẹp

Vàng ròng làm hoa ngọc làm màn

Tất cả đều từ trong tay hiện.

Bao nhiêu vật tốt ở mười phương

Đáng đem phụng hiến đấng Vô Thượng

Trong tay tất cả đều hiện đủ

Trước cây Bồ đề cúng chư Phật.

Tất cả kỹ nhạc ở mười phương

Chung, cổ, cầm, sắc đủ các loại

Đồng tấu hòa nhã âm thanh diệu

Đều từ bàn tay xuất hiện ra.

Bao nhiêu tán tụng ở mười phương

Ca ngợi thiệt đức của chư Phật

Như vậy các thứ diệu ngôn từ

Đều từ bàn tay mà khai diễn.

Bồ tát tay mặt phóng tịnh quang

Trong quang rưới ra nước thơm sạch

Rưới khắp mười phương các quốc độ

Cúng dường tất cả Chiếu Thế Đăng.

Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm

Xuất sanh vô lượng hoa sen báu

Hoa nầy hình sắc đều rất đẹp

Dùng đây cúng dường lên chư Phật.

Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm

Các thứ diệu hoa hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang minh hương trang nghiêm

Các thứ diệu hương hợp làm trướng,

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang minh mạt hương tốt

Các thứ mạt hương hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang minh y trang nghiêm

Các thứ y phục hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang minh bửu trang nghiêm

Các thứ diệu bửu hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang liên hoa trang nghiêm

Các thứ liên hoa hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang anh lạc trang nghiêm

Các thứ chuỗi ngọc hợp làm trướng

Rải khắp cõi nước ở mười phương

Cúng dường tất cả đấng Đại Đức.

Lại phóng quang minh tràng trang nghiêm

Bửu tràng rực rỡ đủ màu đẹp

Các loại vô lượng đều rất tốt

Dùng đây trang nghiêm các Phật độ.

Các thứ báu đẹp lọng trang nghiêm

Những phan lụa đẹp treo rủ xuống

Lạc báu ma ni, diễn Phật âm

Đem đến kính dâng cúng chư Phật.

Tay hiện đồ cúng bất tư nghị

Như vậy cúng dường một Đạo Sư

Nơi tất cả Phật đều như vậy

Đây là thần lực của Đại Sĩ.

Bồ tát trụ trong môn tam muội

Các thứ tự tại nhiếp chúng sanh

Đều đem pháp công đức đã làm

Vô lượng phương tiện để chỉ dạy.

Hoặc dùng môn cúng dường Như Lai

Hoặc dùng môn bố thí nan tư

Hoặc dùng môn trì giới đầu đà

Hoặc dùng môn nhẫn nhục bất động.

Hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn

Hoặc dùng môn thiền định tịch tịnh

Hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ

Hoặc dùng môn phương tiện tu hành.

Hoặc dùng môn Phạm trụ, thần thông

Hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích

Hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm

Hoặc dùng môn nhơn duyên giải thoát.

Hoặc dùng môn căn lực, chánh đạo

Hoặc dùng môn Thanh văn giải thoát,

Hoặc dùng môn Độc giác thanh tịnh

Hoặc dùng môn Đại thừa tự tại.

Hoặc dùng môn vô thường những khổ

Hoặc dùng môn vô ngã, vô thọ,

Hoặc dùng môn bất tịnh, ly dục

Hoặc dùng môn diệt tận tam muội.

Tùy theo chúng sanh bịnh chẳng đồng

Đều dùng pháp dược để đối trị.

Tùy theo chúng sanh tâm sở thích

Đều dùng phương tiện khiến đầy đủ.

Tùy theo chúng sanh hạnh sai biệt

Đều dùng chước khéo khiến thành tựu.

Những tướng tam muội thần thông ấy

Tất cả trời người chẳng lường được.

Có diệu tam muội tên Tùy lạc

Bồ tát trụ đây khắp quan sát.

Tùy nghi thị hiện độ chúng sanh

Đều khiến vui lòng theo chánh pháp.

Gặp lúc kiếp nạn đói khát khổ

Ban cho thế gian đồ cần thiết

Tùy chỗ họ muốn đều khiến đủ

Khắp vì chúng sanh làm lợi ích.

Hoặc cho những vật uống ăn ngon

Y phục tư trang những vật tốt

Cả đến ngôi vua đều xả được

Khiến kẻ ưa thí theo chánh pháp.

Hoặc dùng tướng hảo trang nghiêm thân

Y phục thượng diệu chuỗi ngọc báu

Tràng hoa nghiêm sức hương thoa thân

Oai nghi đầy đủ độ hàm thức.

Tất cả thế gian chỗ ưa chuộng

Sắc tướng dung nhan và y phục

Tùy nghi hiện đủ vui lòng họ

Khiến kẻ ưa sắc theo chánh pháp.

Tiếng ca lăng tần già mỹ diệu

Âm thanh diệu câu chỉ la thảy

Những thứ Phạm âm đều đầy đủ

Tùy lòng họ thích vì thuyết pháp.

Tám vạn bốn ngàn các pháp môn

Chư Phật dùng đây độ chúng sanh

Bồ tát cũng theo pháp sai biệt

Tùy nghi theo đời mà hóa độ.

Chúng sanh khổ, lạc, lợi, suy thảy

Những việc thực hành của thế gian

Đều hay ứng hiện đồng với họ

Dùng đây phổ độ các chúng sanh.

Tất cả thế gian những khổ hoạn

Sâu rộng không bờ như đại hải

Đồng sự với họ đều chịu được

Khiến họ lợi ích được an vui.

Có người chẳng biết pháp xuất ly

Chẳng cầu giải thoát lìa ồn náo

Vì họ Bồ tát hiện thí xả

Thường ưa xuất gia tâm tịch tịnh.

Nhà là chốn tham ái ràng buộc

Muốn khiến chúng sanh đều khỏi lìa

Nên hiện xuất gia được giải thoát

Với các dục lạc không ưa thích.

Bồ tát hiện làm mười công hạnh

Cũng làm tất cả pháp đại nhơn

Làm hạnh chư Tiên đều không sót

Vì muốn chúng sanh được lợi ích.

Nếu có chúng sanh thọ vô lượng

Phiền não vi tế thích đầy đủ

Trong đó Bồ tát được tự tại

Hiện thọ các khổ: già, bịnh, chết.

Hoặc kẻ tham dục, sân, ngu si

Lửa mạnh phiền não luôn hừng cháy

Bồ tát thị hiện già, bịnh, chết

Khiến chúng sanh đó đều điều phục.

Như Lai thập lực vô sở úy

Cùng với mười tám pháp bất cộng

Tất cả vô lượng các công đức

Đều đem thị hiện độ chúng sanh.

Thọ ký, giáo hóa và thần túc

Đều là sức tự tại của Phật

Chư Đại Sĩ kia đều thị hiện

Hay khiến chúng sanh đều điều phục.

Bồ tát đem các môn phương tiện

Tùy thuận thế pháp độ chúng sanh

Ví như liên hoa chẳng dính nước

Tại thế như vậy khiến người tin.

Là vua văn tài học uyên bác

Ca vũ luận bàn người đều thích

Tất cả kỹ thuật trong thế gian

Như nhà ảo thuật đều hiện đủ.

Hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp

Hoặc làm thương chủ người buôn bán

Hoặc làm quốc vương cùng quan lớn

Hoặc làm lương y, nhà hùng biện.

Hoặc làm cây to giữa cánh đồng

Hoặc làm thuốc hay những kho báu

Hoặc làm bửu châu như ý vương

Hoặc đem chánh đạo dạy chúng sanh.

Nếu thấy thế giới mới thành lập

Chúng sanh chưa có vật cần dùng

Bấy giờ Bồ tát làm công thợ

Vì họ bày ra các nghề nghiệp.

Chẳng làm vật bức não chúng sanh

Chỉ nói chuyện thế gian lợi ích

Các luận: chú thuật, dược thảo thảy

Tất cả như vậy đều nói rành.

Thắng hạnh của tất cả Tiên nhơn

Trời người, mọi loài đều tín ngưỡng

Những pháp khổ hạnh khó làm đó

Bồ Tát tùy nghi đều làm được.

Hoặc làm ngoại đạo, người xuất gia

Hoặc ở núi rừng tự cần khổ

Hoặc để mình trần, không y phục

Mà làm Sư trưởng của chúng kia.

Hoặc hiện những hạnh tà mạng thảy

Tập làm phi pháp cho là thắng

Hoặc hiện oai nghi, làm Phạm chí

Ở trong chúng kia làm thượng thủ.

Hoặc thọ ngũ nhiệt, phơi dưới nắng

Hoặc giữ giới bò, chó và nai

Hoặc mặc áo rách, phụng thờ lửa

Vì độ chúng kia, làm Sư trưởng.

Hoặc hiện yết kiến các Thiên miếu

Hoặc lại hiện vào nước sông Hằng

Ăn củ trái thảy đều hiện làm

Nơi đó thường suy pháp tối thắng.

Hoặc hiện ngồi xổm, hoặc co chân

Hoặc nằm cỏ gai, hoặc trên tro

Hoặc nằm trên chày, cầu xuất ly

Mà ở chúng kia làm sư thủ.

Như vậy các phái, các ngoại đạo

Quan sát ý giải cùng đồng sự

Hiện làm khổ hạnh, đời chẳng kham

Khiến họ xem thấy đều điều phục.

Chúng sanh mê lầm theo tà giáo

Trụ nơi ác kiến, thọ những khổ

Vì họ, phương tiện nói diệu pháp

Đều khiến được hiểu lý chơn thiệt.

Hoặc theo chú ngữ nói Tứ đế

Hoặc giỏi mật ngữ nói Tứ đế

Hoặc dùng tiếng người nói Tứ đế

Hoặc trời mật ngữ nói Tứ đế.

Phân biệt văn tự nói Tứ đế

Quyết định nghĩa lý nói Tứ đế

Khéo phá nơi người nói Tứ đế

Chẳng bị dao động nói Tứ đế,

Hoặc tiếng bát bộ nói Tứ đế

Hoặc tất cả lời nói Tứ đế

Tùy ngôn âm thế gian hiểu được

Diễn thuyết Tứ đế khiến giải thoát.

Tất cả bao nhiêu các Phật tử

Đều nói như vậy đủ tất cả

Biết cảnh giới lời bất tư nghị

Đây là thuyết pháp tam muội lực.

*Có thắng tam muội tên An Lạc

Hay khắp cứu độ các quần sanh

Phóng đại quang minh bất tư nghị

Khiến ai được thấy đều điều phục.

Quang minh đã phóng tên Thiện Hiện

Nếu có ai gặp quang minh nầy

Tất được lợi ích chẳng luống uổng

Nhơn đây được thành trí vô thượng,

Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật

Hiện Pháp, hiện Tăng, hiện chánh đạo

Cũng hiện tháp Phật và hình tượng

Vì thế nên thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Chiếu Diệu

Chói lấn tất cả sáng chư Thiên

Bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ

Khắp vì chúng sanh làm lợi ích.

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật

Do dùng đèn sáng cúng dường Phật

Được thành thế gian Vô thượng đăng.

Thắp những đèn dầu và đèn tô

Cũng thắp các thứ đuốc sáng tỏ

Những ngọn nến báu thơm đẹp nhất

Dùng đây cúng Phật được quang nầy.

Lại phóng quang minh tên Tế Độ

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến họ phát tâm đại thệ nguyện

Độ thoát quần sanh trong dục hải.

Nếu hay phát được tâm đại thệ

Độ thoát quần sanh trong dục hải

Thì hay vượt qua bốn dòng nước

Bước đến thành vô ưu giải thoát.

Nơi những đường đi ngang sông lớn

Xây cất cầu đò và thuyền bè

Quở rầy hữu vi khen tịch tịnh

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Diệt Ái

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến họ xa lìa cảnh ngũ dục

Gẫm suy diệu vị pháp giải thoát.

Nếu hay bỏ lìa cảnh ngũ dục

Gẫm suy diệu vị pháp giải thoát

Thì hay dùng Phật pháp cam lồ

Rưới tắt thế gian những khát ái.

Bố thí ao, giếng và khe suối

Chuyên cầu Bồ đề đạo vô thượng

Quở trách ngũ dục, khen thiền định

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Hoan Hỷ

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến họ ái mộ Phật Bồ đề

Phát tâm nguyện chứng Vô sư đạo.

Tạo lập Như Lai tượng đại bi

Tướng hảo trang nghiêm, ngự liên tòa

Luôn khen những công đức tối thắng

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Ái Nhạo

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến lòng họ mến kính chư Phật

Mến kính tôn Pháp mến kính Tăng;

Nếu tâm thường kính mến chư Phật

Kính mến Pháp và kính mến Tăng

Thì ở trong chúng hội Như Lai

Thành được pháp nhẫn sâu vô thượng.

Khai ngộ chúng sanh số vô lượng

Khiến họ niệm Phật, Pháp, Tăng bảo

Và dạy phát tâm tu công đức

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Phước Tụ

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến họ thực hành nhiều bố thí

Dùng đây nguyện cầu đạo Vô thượng.

Lập hội đại bố thí vô hạn

Ai đến cầu xin đều thỏa mãn

Chẳng để lòng họ còn thấy thiếu

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Cụ Trí

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến nơi một pháp, trong một niệm

Đều hiểu vô lượng các pháp môn.

Vì các chúng sanh phân biệt pháp

Nhẫn đến quyết liễu nghĩa chơn thiệt

Khéo nói pháp nghĩa không thiếu bớt

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Huệ Đăng

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến biết chúng sanh tánh không, tịch

Tất cả các pháp vô sở hữu.

Diễn thuyết các pháp không, vô chủ

Như huyễn, như diệm, trăng dưới nước

Cũng như giấc mơ, cùng bóng tượng

Do đây được thành quang minh nầy.

Phóng quang minh tên Pháp Tự Tại

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến được vô tận đà la ni

Tổng trì tất cả các Phật pháp,

Cung kính cúng dường người trì pháp

Cung cấp hầu hạ chư Thánh Hiền

Đem chánh pháp thí cho chúng sanh

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Năng Xả

Quang nầy giác ngộ kẻ xan tham

Khiến biết tài vật là vô thường

Thường thích bố thí lòng không nhiễm.

Lòng keo kiết khó điều, được điều

Biết của như mộng như mây nổi

Thêm lớn tâm bố thí thanh tịnh

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Trừ Nhiệt

Quang nầy giác ngộ kẻ phạm giới

Khiến họ thọ trì giới thanh tịnh

Phát tâm nguyện chứng đạo Vô sư.

Khuyên dắt chúng sanh thọ trì giới

Mười nghiệp đạo lành đều thanh tịnh

Lại khiến phát hướng Bồ đề tâm

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Nhẫn Nghiêm

Quang nầy giác ngộ kẻ sân hận

Khiến họ lìa sân, trừ ngã mạn

Thường thích pháp nhu hòa nhẫn nhục.

Chúng sanh bạo ác khó nhẫn được

Vì Bồ đề nên tâm chẳng động

Thường thích ca ngợi đức nhẫn nhục

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Dũng Mãnh

Quang nầy giác ngộ kẻ giải đãi

Khiến họ thường đối với Tam Bảo

Cung kính cúng dường không nhàm mỏi.

Nếu họ thường đối với Tam Bảo

Cung kính cúng dường không nhàm mỏi

Thì hay vượt khỏi cảnh tứ ma

Mau thành bực Bồ đề Vô thượng.

Khuyến hóa chúng sanh khiến tinh tấn

Thường siêng cúng dường ngôi Tam Bảo

Lúc pháp sắp diệt chuyên ủng hộ

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Tịch Tịnh

Quang nầy giác ngộ kẻ loạn tâm

Khiến họ xa lìa tham, sân, si

Tâm chẳng dao động được chánh định,

Xa lìa tất cả ác tri thức

Luận đàm vô nghĩa, hạnh tạp nhiễm

Khen ngợi thiền định, hạnh tịch tịnh

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Huệ Nghiêm

Quang nầy giác ngộ kẻ ngu mê

Khiến họ chứng lý, hiểu duyên khởi

Lục căn, trí huệ đều thông đạt,

Nếu hay chứng lý, hiểu duyên khởi

Lục căn, trí huệ đều thông đạt

Thì được pháp tam muội nhựt đăng

Trí huệ sáng tỏ thành Phật quả,

Của ngoài, trong thân đều hay xả

Vì đạo Bồ đề cầu chánh pháp

Nghe xong, chuyên cần vì chúng nói

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Phật Huệ

Quang nầy giác ngộ các hàm thức

Khiến thấy vô lượng vô biên Phật

Đều ngự trên bửu tòa liên hoa.

Khen Phật oai đức và giải thoát

Ngợi Phật tự tại vô hạn lượng

Hiển thị Phật lực và thần thông

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Vô Úy

Quang nầy chiếu đến kẻ sợ hãi

Quỷ mị bắt giữ, những độc hại

Tất cả đều khiến mau trừ diệt,

Hay ban vô úy cho chúng sanh

Gặp kẻ não hại đều khuyên ngăn

Chẩn tế kẻ cô cùng ách nạn

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên An Ổn

Quang nầy chiếu đến người tật bịnh

Khiến trừ tất cả sự khổ đau

Đều được sự vui trong chánh định,

Ban cho thuốc hay cứu các bịnh

Diệu bửu sống lâu, hương thoa thân

Tô, dầu, sữa, mật làm thức ăn

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Kiến Phật

Quang nầy giác ngộ người sắp chết

Khiến tùy nhớ tưởng thấy Như Lai

Mạng chung được sanh cõi nước Phật,

Thấy kẻ lâm chung khuyên niệm Phật

Lại chỉ tượng Phật bảo nhìn ngắm

Khiến đối với Phật rất kính ngưỡng

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Lạc Pháp

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến nơi chánh pháp luôn mến thích

Lóng nghe diễn thuyết và biên chép,

Lúc pháp sắp diệt hay diễn thuyết

Khiến người cầu pháp ý thỏa mãn

Mến thích chánh pháp siêng tu tập

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Diệu Âm

Quang nầy khai ngộ chư Bồ Tát

Hay khiến các tiếng trong ba cõi

Người đều nghe là tiếng của Phật,

Dùng âm thanh lớn ca ngợi Phật

Bố thí lạc, linh, các âm nhạc

Khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Phóng quang minh tên Thí Cam Lộ

Quang nầy khai ngộ tất cả chúng

Khiến bỏ tất cả hạnh phóng dật

Tu hành đầy đủ các công đức,

Nói pháp hữu vi chẳng an ổn

Vô lượng khổ não đều đầy khắp

Hằng thích ca ngợi vui tịch diệt

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Tối Thắng

Quang nầy khai ngộ tất cả chúng

Khiến ở chỗ Phật khắp lóng nghe

Giới, định, trí huệ pháp tăng thượng,

Thường thích ca ngợi tất cả Phật

Thắng giới, thắng định, thắng trí huệ

Đó là vì cầu đạo Vô thượng

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Bửu Nghiêm

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến được bửu tạng vô cùng tận

Dùng đây cúng dường chư Như Lai,

Đem các loại bửu châu thượng diệu

Dâng lên chư Phật và tháp Phật

Cũng khiến ban cho kẻ nghèo thiếu

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Hương Nghiêm

Quang nầy giác ngộ tất cả chúng

Khiến người nghe pháp lòng vui đẹp

Quyết định sẽ thành công đức Phật.

Hương tốt quý giá dùng thoa đất

Cúng dường tất cả đấng Tối Tôn

Cũng dùng xây tháp và tượng Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Tạp Trang Nghiêm

Bửu tràng, phan lọng số vô lượng

Thắp hương, rải hoa, tấu âm nhạc

Thành ấp trong ngoài đều khắp cả,

Đem những kỹ nhạc vi diệu ấy

Cùng những hương, hoa, phan, lọng đẹp

Các thứ trang nghiêm cúng dường Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Nghiêm Khiết

Khiến mặt đại địa đều bằng phẳng

Trang nghiêm tháp Phật và chỗ ấy

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Đại Vân

Hay khởi mây thơm hay nước thơm

Nước thơm rưới tháp và đình viện

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Nghiêm Cụ

Khiến người thiếu áo được thượng phục

Vật tốt nghiêm thân đem bố thí

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Thượng Vị

Hay khiến kẻ đói được mỹ thực

Các thứ ăn ngon đem bố thí

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang minh tên Đại Tài

Khiến kẻ nghèo cùng được của báu

Đem vật vô tận cúng Tam Bảo

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Nhãn Thanh Tịnh

Hay khiến kẻ mù được ngó thấy

Đem đèn cúng Phật và tháp Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Nhĩ Thanh Tịnh

Hay khiến kẻ điếc được nghe rõ

Trỗi nhạc cúng Phật và tháp Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Tỷ Thanh Tịnh

Xưa chưa nghe hương, đều được nghe

Đem hương cúng Phật và tháp Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Thiệt Thanh Tịnh

Hay dùng tiếng tốt ca ngợi Phật

Trừ hẳn lời nói thô và ác

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Thân Thanh Tịnh

Kẻ năm căn thiếu, khiến hoàn cụ

Đem thân lễ Phật và tháp Phật

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Ý Thanh Tịnh

Khiến kẻ quên lãng được chánh niệm

Tu hành tam muội đều tự tại

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Sắc Thanh Tịnh

Khiến thấy Phật sắc bất tư nghị

Đem những diệu sắc trang nghiêm tháp

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Thanh Thanh Tịnh

Khiến biết thanh tánh vốn không tịch

Quán thanh duyên khởi, như tiếng vang

Do đây được thành quang minh ấy.

Lại phóng quang tên Hương Thanh Tịnh

Khiến vật hôi nhơ đều thơm sạch

Nước thơm rửa tháp, cây Bồ đề

Do đây được thành quang minh ấy.

Lại phóng quang tên Vị Thanh Tịnh

Hay trừ tất cả độc trong vị

Hằng cúng Phật, Tăng, cùng cha mẹ

Do đây được thành quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Xúc Thanh Tịnh

Hay khiến thô nhám đều dịu mềm

Đao, mâu, kiếm, kích trên rơi xuống

Đều khiến biến làm tràng hoa đẹp,

Bởi xưa từng ở giữa đường sá

Thoa hương rải hoa trải y phục

Rước đưa chư Phật đi trên đó

Vì thế nay được quang minh nầy.

Lại phóng quang tên Pháp Thanh Tịnh

Hay khiến tất cả những chân lông

Đều diễn diệu pháp bất tư nghị

Ai nghe pháp nầy đều vui hiểu,

Nhơn duyên sanh ra, vốn vô sanh

Pháp thân của Phật chẳng phải thân

Pháp tánh thường trụ như hư không

Do thuyết nghĩa trên được quang ấy.

Những môn quang minh như đã thuật

Hằng hà sa số vô hạn lượng

Đều từ chân lông Đại Tiên phóng

Mỗi quang công dụng đều sai biệt.

Như một chân lông phóng quang minh

Vô lượng vô số như hằng sa

Tất cả chân lông đều như vậy

Đây là Đại Tiên tam muội lực.

Như bổn hạnh xưa được quang minh

Tùy ai túc duyên đồng tu hành

Nay phóng quang minh nên như vậy

Đây là Đại Tiên trí tự tại.

Thuở xưa đồng tu nơi phước nghiệp

Và người mến thích hay tùy hỷ

Thấy kia thực hành cũng vui theo

Nay nơi quang nầy đều được thấy.

Nếu ai tự tu các phước nghiệp

Cúng dường chư Phật vô lượng số

Nơi công đức Phật thường nguyện cầu

Được quang minh nầy làm giác ngộ.

Như kẻ sanh manh chẳng thấy trời

Chẳng phải mặt trời không mọc lên

Những người mắt tỏ đều thấy rõ

Riêng theo phận mình làm công việc,

Quang minh Bồ Tát cũng như vậy

Người có trí huệ đều thấy cả

Phàm phu tà tín, kẻ mê si

Nơi quang minh nầy không thấy được.

Ma ni cung điện và xe kiệu

Báu đẹp hương thơm dùng thoa sáng

Người có phước đức tự nhiên đủ

Người không phước đức chẳng ở được.

Bồ Tát quang minh cũng như vậy

Người có trí sâu đều chiếu đến

Tà tín, hiểu kém, kẻ phàm ngu

Chẳng thể thấy được quang minh ấy.

Nếu ai nghe quang nầy sai biệt

Hay sanh lòng tin sâu, thanh tịnh

Dứt hẳn tất cả các lưới nghi

Mau thành tràng công đức vô thượng.

Có thắng tam muội hay xuất hiện

Quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại

Tất cả mười phương các quốc độ

Phật tử chúng hội không sánh kịp.

Có diệu liên hoa quang trang nghiêm

Lượng bằng tam thiên đại thiên giới

Thân Ngài đoan tọa khắp liên hoa

Đây là tam muội thần thông lực.

Lại có mười cõi vi trần số

Liên hoa xinh đẹp bao vòng quanh

Chúng Phật tử ngồi trên hoa đó

Trụ nơi tam muội oai thần lực.

Đời trước thành tựu nhơn duyên lành

Tu hành đầy đủ Phật công đức

Những chúng sanh nầy quanh Bồ Tát

Cùng nhau chắp tay nhìn không chán.

Như mặt nguyệt giữa các tinh tú

Bồ Tát trong chúng cũng như thế

Công hạnh Bồ tát pháp như vậy

Vào nơi tam muội oai thần lực.

Như sự thị hiện ở một phương

Các chúng Phật tử cùng vây quanh

Trong tất cả phương đều như vậy

Trụ nơi tam muội oai thần lực.

Có thắng tam muội tên Phương Võng

Trụ đây Bồ Tát rộng khai thị

Trong tất cả phương khắp hiện thân

Hoặc hiện nhập định, hoặc xuất định,

Hoặc ở phương đông nhập chánh định

Rồi ở phương tây mà xuất định

Hoặc ở phương tây nhập chánh định

Rồi ở phương đông mà xuất định,

Hoặc ở phương khác nhập chánh định

Rồi ở phương khác mà xuất định,

Nhập xuất như vậy khắp mười phương

Đây gọi Bồ Tát tam muội lực.

Cùng tận phương đông các quốc độ

Chư Phật Như Lai vô lượng số

Đều hiện trước Phật thân cận cả

Trụ nơi tam muội tịch bất động,

Những nơi phương tây các thế giới

Chỗ của tất cả chư Phật ngự

Đều hiện từ nơi tam muội xuất

Sắm sửa vô lượng đồ cúng dường.

Cùng tận phương tây các quốc độ

Chư Phật Như Lai vô lượng số

Đều hiện trước Phật thân cận cả

Trụ nơi tam muội tịch bất động.

Những nơi phương đông các thế giới

Chỗ của tất cả chư Phật ngự

Đều hiện từ nơi tam muội xuất

Sắm sửa vô lượng đồ cúng dường.

Như vậy mười phương các thế giới

Bồ Tát vào khắp không bỏ sót

Hoặc nhập tam muội tịch bất động

Hoặc hiện cung kính cúng dường Phật.

Ở trong nhãn căn nhập chánh định

Nơi trong sắc trần từ định xuất,

Thị hiện sắc tánh bất tư nghị

Tất cả trời người chẳng biết được.

Ở trong sắc trần nhập chánh định

Nơi nhãn xuất định tâm chẳng loạn

Thuyết nhãn vô sanh và vô khởi

Tánh Không tịch diệt và vô tác.

Ở trong nhĩ căn nhập chánh định

Nơi trong thanh trần từ định xuất

Phân biệt tất cả tiếng ngữ ngôn

Chư Thiên, thế nhơn chẳng biết được.

Ở trong thanh trần nhập chánh định

Nơi nhĩ xuất định, tâm chẳng loạn

Thuyết nhĩ, vô sanh và vô khởi

Tánh Không tịch diệt và vô tác.

Ở trong tỷ căn nhập chánh định

Nơi trong hương trần từ định xuất

Khắp được tất cả thượng diệu hương

Chư Thiên, thế nhơn chẳng biết được.

Ở trong hương trần nhập chánh định

Nơi tỷ xuất định tâm chẳng loạn

Nơi tỷ vô sanh và vô khởi

Tánh Không, tịch diệt và vô tác.

Ở trong thiệt căn nhập chánh định

Nơi trong vị trần từ định xuất

Khắp được tất cả những thượng vị

Chư Thiên, thế nhơn chẳng biết được.

Ở trong vị trần nhập chánh định

Trong thiệt xuất định tâm chẳng loạn

Nói thiệt vô sanh và vô khởi

Tánh Không tịch diệt và vô tác.

Ở trong thân căn nhập chánh định

Nơi trong xúc trần từ định xuất

Khéo hay phân biệt tất cả xúc

Chư Thiên, thế nhơn chẳng biết được.

Ở trong xúc trần nhập chánh định

Trong thân xuất định tâm chẳng loạn

Thuyết thân, vô sanh và vô khởi

Tánh Không tịch diệt và vô tác.

Ở trong ý căn nhập chánh định

Nơi trong pháp trần từ định xuất

Phân biệt tất cả các pháp tướng

Chư Thiên, thế nhơn chẳng biết được.

Ở trong pháp trần nhập chánh định

Nơi ý xuất định tâm chẳng loạn

Thuyết ý vô sanh và vô khởi

Tánh Không tịch diệt và vô tác.

Trong thân đồng tử nhập chánh định

Trong thân tráng niên từ định xuất

Trong thân tráng niên nhập chánh định

Trong thân lão niên từ định xuất,

Trong thân lão niên nhập chánh định

Trong thân thiện nữ từ định xuất,

Trong thân thiện nữ nhập chánh định

Trong thân thiện nam từ định xuất,

Trong thân thiện nam nhập chánh định

Thân Tỳ kheo ni từ định xuất

Thân Tỳ kheo ni nhập chánh định

Trong thân Tỳ kheo từ định xuất,

Trong thân Tỳ kheo nhập chánh định

Thân học, vô học từ định xuất,

Thân học, vô học nhập chánh định

Thân Bích chi Phật từ định xuất,

Thân Bích chi Phật nhập chánh định

Hiện thân Như Lai từ định xuất,

Nơi thân Như Lai nhập chánh định

Trong thân chư Thiên từ định xuất,

Trong thân chư Thiên nhập chánh định

Trong thân đại Long từ định xuất,

Trong thân đại Long nhập chánh định

Trong thân Dạ xoa từ định xuất,

Trong thân Dạ xoa nhập chánh định

Trong thân quỷ thần từ định xuất,

Trong thân quỷ thần nhập chánh định

Trong một chân lông từ định xuất,

Trong một chân lông nhập chánh định

Tất cả chân lông từ định xuất,

Tất cả chân lông nhập chánh định

Trên đầu một lông từ định xuất,

Trên đầu một lông nhập chánh định

Trong một vi trần từ định xuất,

Trong một vi trần nhập chánh định

Tất cả vi trần từ định xuất,

Trong tất cả trần nhập chánh định

Trong đất kim cang từ định xuất,

Trong đất kim cang nhập chánh định

Trên cây ma ni từ định xuất,

Trên cây ma ni nhập chánh định

Trong quang minh Phật từ định xuất,

Trong quang minh Phật nhập chánh định

Ở trong sông biển từ định xuất,

Ở trong sông biển nhập chánh định

Ở trong lửa lớn từ định xuất,

Ở trong lửa lớn nhập chánh định

Nơi gió xuất định tâm chẳng loạn,

Ở trong phong đại nhập chánh định

Ở trong địa đại từ định xuất,

Ở trong địa đại nhập chánh định

Nơi Thiên cung điện từ định xuất,

Nơi Thiên cung điện chánh định

Hư không xuất định tâm chẳng loạn,

Đây gọi bực Vô lượng công đức

Tam muội tự tại khó nghĩ bàn.

Mười phương tất cả chư Như Lai

Trong vô lượng kiếp nói chẳng hết,

Tất cả Như Lai đều cùng nói

Chúng sanh nghiệp báo khó nghĩ bàn.

Chư Long biến hóa, Phật tự tại

Bồ tát thần lực cũng khó nghĩ

Muốn dùng ví dụ để hiển bày

Trọn không có dụ để dụ được;

Nhưng những người trí huệ thông đạt

Nhơn thí dụ để hiểu nghĩa đó.

Hàng Thanh văn trụ bát giải thoát

Những sự biến hiện đều tự tại:

Có thể một thân hiện nhiều thân

Lại hiệp nhiều thân thành một thân,

Ở giữa không gian nhập hỏa định

Đi, đứng, nằm, ngồi giữa hư không

Trên thân phun nước dưới tuôn lửa

Trên thân tuôn lửa dưới tuôn nước

Như thế đều nơi trong một niệm

Các môn tự tại vô lượng biên.

Thanh văn chẳng đủ đại từ bi

Chẳng vì chúng sanh cầu Phật đạo

Còn hiện được thần thông vô lượng

Huống là Phật, Bồ tát đại lực!

Như mặt nhựt nguyệt trên hư không

Bóng tượng cùng khắp cả mười phương

Trong nước ao hồ đầm chậu chén

Sông ngòi biển lớn đều hiện cả.

Bồ Tát sắc tượng cũng như vậy

Hiện khắp mười phương bất tư nghị

Đều do tam muội sức tự tại

Chỉ có Như Lai là chứng biết.

Như trong nước trong, bóng vũ khí

Các loại sai khác không xen tạp

Kiếm kích, cung tên, loại rất nhiều

Mão giáp xe cộ chẳng phải một,

Tùy kia bao nhiêu tướng sai khác

Nước trong hiện rõ tất cả bóng

Nhưng nước vốn tự không phân biệt

Bồ Tát tam muội cũng như vậy.

Trong biển có thần tên Thiện Âm

Tiếng thần thuận hết loài trong biển

Bao nhiêu ngôn ngữ đều hiện rõ

Khiến tất cả chúng đều vui đẹp.

Hải thần có đủ tham, sân, si

Mà còn khéo hiểu tất cả tiếng

Huống là tổng trì tự tại lực

Mà chẳng khiến được chúng vui mừng!

Có một phụ nữ tên Biện Tài

Cha mẹ cầu trời mà sanh nàng

Có ai lìa ác thích chơn thiệt

Vào trong thân nàng sanh diệu biện.

Nàng ấy có tham dục sân si

Còn cho người theo có biện tài,

Huống là Bồ tát đủ trí huệ

Mà chẳng cho chúng được lợi ích!

Như nhà ảo thuật biết ảo pháp

Hiện được nhiều loại cùng nhiều vật

Giây lát hiện làm ngày tháng năm

Thành ấp giàu có rất an vui,

Thuật gia có đủ tham sân si

Còn biến hóa được vui thế gian

Huống là thiền định sức giải thoát

Mà chẳng khiến được chúng vui mừng!

Lúc trời cùng Tu la chiến đấu

Tu la thua trận đồng chạy trốn

Vũ khí xe cộ và quân lữ

Đồng thời trốn mất không kiếm được,

Tu la có đủ tham sân si

Còn hay biến hóa bất tư nghị

Huống bực thần thông vô úy lực

Biến hiện tự tại đâu lường được!

Thích Đề Hoàn Nhơn có tượng vương

Lúc nó biết Thiên Đế muốn đi

Tự hóa đủ ba mươi hai đầu

Mỗi đầu đều đủ sáu ngà trắng,

Trên mỗi ngà đều có bảy ao

Mỗi ao đầy nước thơm, trong sạch

Trong mỗi ao nước thơm trong ấy

Có bảy hoa sen rất xinh đẹp,

Trên mỗi hoa sen xinh đẹp ấy

Đều có bảy ngọc nữ cõi trời

Giỏi nghề đờn ca trỗi âm nhạc

Cùng với Thiên Đế đồng vui chơi,

Voi ấy hoặc lại bỏ bổn hình

Tự hóa thân nó như chư Thiên

Oai nghi đi đứng như trời thiệt

Nó có sức thần biến như vậy.

Tượng vương có đủ tham sân si

Còn hiện thần thông được như vậy

Huống bực đầy đủ trí phương tiện

Mà nơi tam muội chẳng tự tại!

Như A tu la biến thân hình

Chân đạp đáy biển kim cang tế

Nước biển tột sâu ngập nửa thân

Đầu cao ngang đỉnh núi Tu Di,

Tu la có đủ tham sân si

Còn hiện được thần thông to lớn

Huống bực phục ma Chiếu Thế Đăng

Mà không tự tại oai thần lực!

Trời cùng Tu la lúc đánh nhau

Thiên Đế thần lực bất tư nghị

Tùy theo số chúng của Tu la,

Hiện thân bằng số để cùng đấu,

Các A tu la tự nghĩ rằng:

Thích Đề Hoàn Nhơn đến đánh ta

Tất sẽ bắt ta trói tay chân

Do đây chúng nó đều lo lắng,

Đế Thích hiện thân có ngàn mắt

Tay cầm kim cang tuôn lửa ngọn

Mặc giáp cầm gậy rất oai nghiêm

Tu la trông thấy đều sợ chạy.

Thiên Đế chỉ do chút phước đức

Còn dẹp phá được oán địch lớn

Huống bực Đại Bi cứu tất cả

Đủ công đức lại chẳng tự tại!

Trong trời Đao Lợi có Thiên cổ

Từ nghiệp báo trời mà cảm ra

Lúc biết chư Thiên ham phóng dật

Trên không tự nhiên vang tiếng nầy:

Tất cả ngũ dục đều vô thường

Như bọt nước kia, tánh hư giả

Các cõi như mơ, như ánh nắng

Như trăng trong nước, như mây nổi,

Phóng dật là oán, là khổ não

Là đường sanh tử, chẳng mát mẻ

Nếu ai ham say việc phóng dật

Lọt vào miệng cá lớn sanh tử,

Những cội gốc khổ của thế gian

Tất cả Thánh nhơn đều nhàm sợ,

Ngũ dục hoại diệt các công đức

Các Ngài phải thích pháp chơn thiệt.

Tam Thập Tam Thiên nghe tiếng trống

Cùng dắt nhau lên Thiện Pháp Đường,

Thiên Đế vì họ giảng diệu pháp

Đều khiến thuận đạo trừ tham ái.

Tiếng trống vô hình không thấy được

Còn hay lợi ích chúng chư Thiên

Huống bực Đại Từ hiện sắc thân

Mà chẳng tế độ loài hàm thức!

Trời cùng Tu la lúc đánh nhau

Chư Thiên phước đức thù thắng lực

Thiên cổ vang tiếng bảo chư Thiên:

Các Ngài chẳng nên có kinh sợ!

Chư Thiên được nghe tiếng trống nầy

Đều hết lo sợ thêm thế lực

Lúc đó, Tu la lòng sợ khiếp

Bao nhiêu binh tướng kéo chạy lui.

Cam lộ diệu định như Thiên cổ

Hằng vang tiếng hàng ma tịch tịnh

Đại bi xót thương cứu tất cả

Khiến khắp chúng sanh dứt não phiền.

Thiên Đế ứng khắp các Thiên nữ

Chín mươi hai na do tha thân

Khiến chư Thiên nữ đều tự bảo

Thiên Vương chỉ cùng ta riêng vui.

Như khắp ứng với chư Thiên nữ

Trong Thiện Pháp Đường cũng như vậy

Hay trong một niệm hiện thần thông

Đều đến trước mặt mà thuyết pháp.

Thiên Đế có đủ tham sân si

Hay khiến quyến thuộc đều hoan hỷ

Huống bực phương tiện đại thần thông

Mà chẳng khiến được chúng vui đẹp!

Tha Hóa Tự Tại Đại Thiên Vương

Ở trong cõi Dục được tự tại

Dùng hoặc nghiệp khổ làm rọ lưới

Cột trói tất cả hạng phàm phu.

Thiên Vương kia có tham sân si

Với chúng sanh còn được tự tại

Huống bực đủ cả mười trí lực

Mà chẳng khiến được chúng đồng hành!

Đại thiên thế giới Đại Phạm Vương

Tất cả chỗ ở của Phạm Thiên

Đều hay hiện thân ngồi ở trước

Diễn thông tiếng Phạm âm vi diệu.

Đại Phạm Vương kia ở thế gian

Thiền định thần thông còn như ý

Huống đấng Xuất Thế Gian Vô Thượng

Mà thiền giải thoát chẳng tự tại!

Ma Hê Thủ La trí tự tại

Đại hải Long vương lúc làm mưa

Có thể phân biệt đếm từng giọt

Ở trong một niệm biết rõ ràng.

Bực vô lượng kiếp siêng tu học

Được trí giác Bồ đề Vô thượng

Há lại chẳng được trong một niệm

Biết khắp tất cả tâm chúng sanh!

Chúng sanh nghiệp báo bất tư nghị

Dùng sức đại phong khởi thế gian

Biển rộng, núi to, Thiên cung điện

Các báu, quang minh, muôn vật loại,

Cũng hay nổi mây cùng mưa lớn

Cũng hay làm tan những vân khí

Cũng hay thành thục loài ngũ cốc

Cũng hay an lạc các chúng sanh;

Đại phong chẳng học ba la mật

Cũng chẳng học Phật các công đức

Còn làm thành việc bất tư nghị

Huống bực đầy đủ những hạnh nguyện.

Nam tử, nữ nhơn các thứ tiếng

Âm thanh của tất cả chim muông

Tiếng biển gào, sông chảy, sấm nổ

Đều hay vừa đẹp ý chúng sanh.

Huống bực biết tiếng, tánh như vang

Đến được biện tài diệu vô ngại

Ứng khắp chúng sanh mà thuyết pháp

Mà chẳng khiến được chúng sanh mừng!

Biển có pháp hy kỳ, đặc biệt

Bình đẳng ấn tượng tất cả cảnh

Bửu vật thế gian và muôn dòng

Dung nạp tất cả không chống đối.

Vô tận thiền định bực Giải thoát

Là bình đẳng ấn cũng như vậy

Phước đức, trí huệ các diệu hạnh

Khắp tu tất cả không nhàm đủ.

Đại hải Long vương lúc du hý

Nơi nơi chốn chốn được tự tại

Nổi mây trùm khắp cả bốn châu

Mây đó đủ những màu trang nghiêm,

Đệ lục Tha Hóa Tự Tại Thiên

Nơi đó màu mây như chơn kim,

Mây trời Hóa Lạc màu xích châu,

Mây trời Đâu Suất màu sương tuyết,

Mây trời Dạ Ma màu lưu ly,

Mây trời Đao Lợi màu mã não,

Trời Tứ Vương Thiên màu pha lê,

Trên mặt đại hải màu kim cang,

Cõi Khẩn na la màu diệu hương,

Chỗ ở chư Long màu liên hoa,

Chỗ ở Dạ xoa màu bạch nga,

Trong A tu la màu sơn thạch,

Châu Uất Đơn Việt màu vàng lửa,

Trong Diêm Phù Đề màu thanh bửu,

Hai châu kia màu tạp trang nghiêm,

Tùy chúng sở thích mà ứng đó.

Và lại Tha Hóa Tự Tại Thiên

Trong mây chớp sáng như nhựt quang,

Trên trời Hóa Lạc như nguyệt quang,

Trên Đâu Suất Thiên vàng diêm phù,

Trên Dạ Ma Thiên màu kha tuyết,

Trời Đao Lợi sáng màu lửa vàng,

Trên Tứ Vương Thiên màu các báu,

Trong đại hải kia màu xích châu,

Chỗ Khẩn na la màu lưu ly,

Chỗ Long vương ở màu bửu tạng,

Chỗ Dạ xoa ở màu pha lê,

Trong A tu la màu mã não,

Châu Uất Đơn Việt màu hỏa châu,

Trong Diêm Phù Đề màu đế thanh,

Nơi hai châu kia tạp trang nghiêm

Như màu của mây chớp cũng vậy.

Tha Hóa sấm nổ như Phạm âm,

Hóa Lạc Thiên như tiếng đại cổ,

Đâu Suất Thiên như tiếng xướng ca

Dạ Ma Thiên như tiếng Thiên nữ,

Nơi trên trời Tam Thập Tam kia

Như âm thanh của Khẩn na la,

Nơi cõi Tứ Vương Thiên hộ thế

Như tiếng của thần Càn thát bà,

Trong biển như tiếng hai núi chạm,

Trong Khẩn na la tiếng tiêu địch,

Trong thành Long vương tiếng tần già,

Chỗ Dạ xoa ở tiếng Long nữ,

Nơi A tu la tiếng trống trời,

Ở trong nhơn loại tiếng hải triều.

Tha Hóa Tự Tại mưa diệu hương

Các thứ tạp hoa dùng trang nghiêm.

Hóa Lạc Thiên mưa hoa đa la

Mạn đà la hoa và rưới hương,

Trên Đâu Suất Thiên mưa ma ni,

Đầy đủ các thứ bửu trang nghiêm,

Bửu châu trong tóc như nguyệt quang

Y phục thượng diệu màu chơn kim,

Trời Dạ Ma mưa tràng phan lọng

Tràng hoa, hương thoa đồ nghiêm sức

Y thượng diệu màu xích chơn châu

Và cùng các thứ kỹ nhạc tốt,

Đao Lợi Thiên mưa châu như ý

Hương kiên hắc, trầm thủy, chiên đàn

Uất kim, kê la, đa ma thảy

Hoa đẹp nước thơm xen nhau rưới,

Trong thành Trí Vương mưa thức ngon

Đủ sắc, hương, vị thêm sức khỏe

Cũng mưa vô lượng các diệu bửu

Tất cả đều do Long vương làm.

Và lại nơi trong đại hải kia

Mưa tuôn chẳng dứt như trục xe

Lại mưa vô tận tạng đại bửu

Cũng mưa các thứ đồ trang nghiêm,

Xứ Khẩn na la mưa anh lạc

Y phục màu liên hoa và bửu

Hương mạt lợi và bà sư ca

Các thứ âm nhạc đều đầy đủ,

Trong thành chư Long mưa xích châu,

Thành Dạ xoa mưa ma ni quang,

Trong A tu la mưa dao gậy

Dẹp trừ tất cả những oán địch,

Châu Uất Đơn Việt mưa anh lạc

Cũng mưa vô lượng hoa thượng diệu,

Phất Bà, Cù Gia hai châu kia

Đều mưa các món đồ trang nghiêm,

Diêm Phù Đề mưa nước trong sạch

Thấm nhuần mọi nơi thường phải thời

Nuôi lớn cây hoa quả và thuốc

Thành thục tất cả những lúa mạ.

Như vậy vô lượng diệu trang nghiêm

Các thứ mây, chớp và sấm, mưa,

Long vương tự tại đều làm được

Mà thân chẳng động, chẳng phân biệt.

Long vương ở trong biển thế gian

Còn hay hiện được sức nan tư

Huống bực vào biển pháp công đức

Mà chẳng hiện được đại thần biến!

Môn giải thoát của chư Bồ tát

Tất cả ví dụ không lệ được

Nay tôi tạm dùng các ví dụ

Lược nói Bồ tát tự tại lực.

Trí huệ đệ nhứt, huệ quảng đại,

Trí huệ chơn thiệt, huệ vô biên,

Thắng huệ và cùng huệ thù thắng,

Pháp môn như vậy nay đã nói.

Pháp nầy hy hữu rất kỳ đặc

Nếu người nghe xong lãnh thọ được

Hay tin, hay thọ, hay khen nói

Việc làm như vậy rất là khó.

Tất cả phàm phu ở thế gian

Người tin pháp nầy rất là khó

Nếu ai siêng tu phước thanh tịnh

Do nhơn lành xưa mới tin được.

Quần sanh trong tất cả thế giới

Ít ai muốn cầu Thanh văn thừa

Người cầu Độc giác lại càng ít

Người hướng Đại thừa rất khó gặp.

Người hướng Đại thừa còn là dễ

Tin được pháp nầy lại khó hơn

Huống lại trì tụng, vì người nói

Đúng pháp tu hành hiểu chơn thiệt.

Hoặc người đem Đại thiên thế giới

Đầu đội một kiếp thân chẳng động

Việc người nầy làm chưa là khó

Người tin pháp nầy mới là khó.

Hoặc người tay bưng mười quốc độ

Đứng giữa không gian trọn mười kiếp

Việc người nầy làm chưa là khó

Tin được pháp nầy mới là khó.

Nơi mười cõi vi trần số chúng

Cho vật sở thích trọn một kiếp

Phước đức người nầy chưa là thắng

Người tin pháp nầy mới tối thắng.

Nơi mười cõi vi trần số Phật

Đều kính cúng thờ trọn một kiếp

Nếu tụng trì được phẩm kinh nầy

Phước nầy tối thắng hơn người trước.


Lúc Hiền Thủ Bồ tát nói kệ nầy rồi, thập phương thế giới chấn động sáu cách, cung ma ẩn khuất, ác đạo thôi dứt. Thập phương chư Phật đều hiện ra trước đồng đưa tay hữu xoa đảnh Ngài và đồng tiếng khen:

Lành thay! Ông khéo nói pháp nầy. Chúng ta tất cả đều tùy hỷ.