Mục Lục

Friday, 20 May 201611:47 PM(View: 3614)
Mục Lục
CÂU HỎI PHẬT PHÁP
Thích Phước Thái


1. Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?

2. Thờ một vị Phật hoặc Bồ tát đến ngày vía cúng Phật Bồ tát khác có được không?

3. Luật nhân quả có công bằng không?

4. Vợ chồng yêu thương nhau đời sau có gặp lại không?

5. Niệm Phật nhưng còn ăn mặn có được vãng sanh không?

6. Nằm mơ thấy lằn khói trắng từ trong hòm bay lên, hiện tượng này như thế nào?

7. Tụng kinh không hiểu ý nghĩa như thế có được lợi ích gì không?

8. Giữa Phật tánh và pháp tánh khác nhau hay giống nhau?

9. Hạt minh châu và cây tích trượng, Bồ tát Địa Tạng cầm có ý nghĩa gì?

10. Tụng kinh hộ niệm cho một người mới mất mà người đó cả đời không biết tu hành, như vậy người đó có được vãng sanh không?

11. Thờ nhiều tượng Phật và Bồ tát có sai trái gì không?

12. Đi kinh hành ba hoặc bảy vòng tượng trưng cho ý nghĩa gì?

13.Mở máy niệm Phật trong lúc nằm ngủ có tội lỗi gì không?

14. Để hai con lân dưới chân Bồ Tát Quan Thế Âm có được không?

15. Ý nghĩa cúng xuất sanh như thế nào? Và tại sao phải cúng như thế?

16. Người cư sĩ tại gia có được thuyết pháp giống như người xuất gia không?

17. Tại sao tu hành mà còn dùng da bò làm trống đánh ở trong chùa?

18. Tại sao phải tổ chức xuất gia ngắn hạn? Và ý nghĩa của việc đắp ý nâu và y vàng như thế nào?

19. Đã về Cực lạc rồi sao còn nguyện trở lại Ta bà làm gì? Như thế có chống trái không?

20. Hối lỗi vì can dự vào việc người.

21. Tu mà không hiểu nghĩa lý trong kinh Phật nói là tu giả.

22. Người nữ muốn đi xuất gia có cần điều kiện gì không?

23. Phát nguyện tịnh khẩu lỡ nói chuyện có tội không?

24. Mãi vật phóng sanh như thế nào mới đúng pháp?

25. Trong lúc niệm Phật có hiện tượng lạ trên đầu.

26. Thọ giới Sa di tu ở chùa, khi đau yếu hay bất lực có phải trở về nhà không?

27. Khi gặp khó khăn rắc rối trong đời sống thì đổ trút hết cho nghiệp quả.

28. Đã giết hại sinh vật nay phóng sanh có bù trừ hết tội không?

29. Niệm Phật lớn tiếng và niệm Phật nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, công đức có bằng nhau không?

30. Vì bảo vệ sức khỏe nên phải dùng thuốc giết chuột như thế có tội không?

31. Sự tôn thờ khác tôn giáo trong nhà có nên không?

32. Niệm Phật và trì thêm chú cũng như quỳ lạy Phật có lỗi không?

33. Thờ Phật và treo tượng Phật trong phòng ngủ có được không?

34. Không hiểu sao có chùa lại thờ thần tài?

35. Thọ giới Bồ tát có cần ăn trường chay không?

36. Thọ giới Sa di vì lý do sức khỏe tự tu ở nhà có được không?

37. Cầu nguyện, phục nguyện, phổ nguyện, phát nguyện, ý nghĩa khác nhau như thế nào?

38. Tam đức lục vị là gì?

39. Nhà từ đường bỏ trống không người ở, nay muốn thỉnh hương linh về thờ có được không?

40. Khuyên bảo con cháu phải trung thành với đạo của mình, lời khuyên bảo đó của cha mẹ có sai trái không?

41. Ý nghĩa của hai chữ đạo tràng là gì? Giữa đạo tràng và niệm Phật đường có khác nhau không?

42. Phải tôn trọng quyển kinh khi cầm kinh trong tay như thế nào?

43. Cúng dường Tam bảo như thế nào mới đúng pháp?

44. Trì chú và niệm Phật cái nào linh nghiệm hơn.

45. Tụng Kinh và trì Chú trước sau lớp lang như thế nào mới đúng?

46. Vấn đề thọ hưởng của một người sau khi chết như thế nào?

47. Bổn phận của một người tu đối với đất nước quê hương dân tộc như thế nào?

48. In kinh ấn tống có nên trình qua quý thầy kiểm duyệt trước không?

49. Đi chùa bị cản trở phải ứng xử như thế nào cho đúng?

50. Tượng Phật để trong tủ kiếng có lỗi không?

51. Bị tam tai niệm danh hiệu Phật có giải được nạn không?

53. Cúng giỗ ông bà như thế nào, thì ông bà mới được lợi ích và khỏi tội.

54. Khi đã lỡ gây ra nghiệp ác, nay biết hối cải ăn năn thì còn có tội nữa không?

55. Giải thích nhân quả thế nào về họa phúc đắp đổi nhau?

56. Một người phạm tội bị luật pháp trừng phạt, còn đối với luật nhân quả thì thế nào?

57. Sử dụng đồng tiền phi pháp cúng chùa hoặc bố thí có lợi ích phước đức gì không?

58. Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

59. Sau 49 ngày tụng kinh cầu siêu vậy thân trung ấm có được siêu thoát không?

60. Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu.

61. Làm sao để trả lễ khi đã khấn vái?

62. Có nên tin vào bói toán và phong thủy không?

63. Đức Phật Di Đà và cảnh giới Tây phương có thật không?

64. Khi người mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối phải xử lý thế nào mới hợp với chánh giáo và phong tục?

65. Treo tranh Phật trong phòng riêng có lỗi không?

65. Treo tranh Phật trong phòng riêng có lỗi không?

68. Nền đạo đức của đạo Phật có ảnh hưởng gì trong các ngành sinh hoạt chuyên môn của xã hội không?

69. Một người chỉ biết làm lành không cần niệm Phật sau khi chết có được vãng sanh về Cực lạc không?

70. Người mất lâu cầu siêu có được siêu thoát không?

71. Khi đã thốt ra lời thề nặng có bị mắc phải quả báo không?

72. Chỉ quán là gì? Và thế nào tu chỉ và tu quán?

73. Tu theo hạnh Tùy hỷ công đức như thế nào mới được lợi lạc?

74. Niệm Phật như thế nào mới chóng được vãng sanh?

75. Người phụ nữ khi sanh sản có nên niệm Phật thành tiếng không?

76. Có thân nhân mất phải làm gì trong tang lễ.

77. Chánh hạnh và trợ hạnh như thế nào?

78. Người đạt Bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm không?

79. Lạy Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa?

80. Trong Phật giáo có mấy loại thực? Và mỗi loại thực ý nghĩa như thế nào?

81. Bệnh tật và pháp tu thích hợp

82. Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

83. Ý nghĩa thọ bát Quan trai

84. Ý nghĩa ba lạy đầu và ba lạy cuối trong thời khóa lễ tụng niệm như thế nào?

85. Ý nghĩa tam tự tánh như thế nào?

86. Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ Tam quy Ngũ giới không?

87. Năm hạng tang phục là gì?

88. Ba cha và tám mẹ là gì?

90. Tam nghiệp cúng dường như thế nào?

91. Vấn đề cúng chay và cúng mặn

92. Ý nghĩa của lục tức Phật

93. Có mấy loại mạn trong Phật giáo?

94. Vì chuyện thị phi làm thối Bồ đề tâm

95. Bốn thứ quả báo

96. Bốn thứ quán hạnh là gì?

98. Bốn loại Thanh Văn

99. Bốn thứ đồ vật của chúng tăng.

100. Tứ chủng vãng sanh