Sám Hối Phát Nguyện

Friday, 22 February 201911:09 PM(View: 16747)
Sám Hối Phát Nguyện
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 

Đệ tử kính lạy  
Đức Phật Thích Ca, 
Phật A Di Đà, 
Thập phương chư Phật, 
Vô lượng Phật Pháp, 
Cùng Thánh Hiền Tăng, 
Đệ tử lâu đời lâu kiếp, 
Nghiệp chướng nặng nề, 
Tham giận kiêu căng, 
Si mê lầm lạc, 
Ngày nay nhờ Phật, 
Biết sự lỗi lầm, 
Thành tâm sám hối, 
Thề tránh điều dữ, 
Nguyện làm việc lành, 
Ngửa trông ơn Phật, 
Từ bi gia hộ : 
Thân không tật bệnh, 
Tâm không phiền não, 
Hằng ngày an vui tu tập, 
Phép Phật nhiệm mầu, 
Để mau ra khỏi luân hồi, 
Minh tâm kiến tánh, 
Trí tuệ sáng suốt, 
Thần thông tự tại, 
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, 
Cha mẹ anh em, 
Thân bằng quyến thuộc, 
Cùng tất cả chúng sinh, 
Đồng thành Phật đạo.