Văn Tắm Phật

Friday, 22 February 201911:42 PM(View: 4242)
Văn Tắm Phật
VĂN TẮM PHẬT

Ngã kim quán mộc chư Như lai,
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ.
Ngũ trược chúng sinh lịnh ly cấu,
Đồng chứng Như lai tịnh pháp thân.
Tỳ Gia thành lý bất tằng sanh,
Sa la thọ gian bất tằng diệt.
Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm,
Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.
Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát,
Tịnh Phạn Vương cung sinh Tất Đạt.
Phúng thủy cửu long thiên ngoại lai,
Bổng túc liên hoa tùy địa phát.
Án mâu ni mâu ni tam mâu ni tá phạ ha.