Bài 11-20

Saturday, 06 June 202010:44 PM(View: 2030)
Bài 11-20

KINH TRUNG BỘ 
Majjhima Nikaya


Bài 11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG 
(Mùlapariyàya sutta)--oo0oo--
Bài 12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG
()
--oo0oo--
Bài 13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN
()
--oo0oo--
Bài 14. TIỂU KINH KHỔ UẨN
()
--oo0oo--
Bài 15. KINH TƯ LƯỢNG
()
--oo0oo--

Bài 16. KINH TÂM HOANG VU
()
--oo0oo--
Bài 17. KINH KHU RỪNG
()
--oo0oo--
Bài 18. KINH MẬT HOÀN
()
--oo0oo--
Bài 19. KINH SONG TẦM
()
--oo0oo--
Bài 20. KINH AN TRÚ TẦM
()
--oo0oo--