Quyển 4 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

Monday, 03 January 20228:58 AM(View: 1102)
Quyển 4 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký
KINH DIỆU-PHÁP LIÊN HOA 
Quyển Thứ Tư

PHẨM 'THỌ-HỌC VÔ- HỌC NHƠN-KÝ' 
 THỨ CHÍN

1. Bấy giờ, ngài A-Nan và ngài La-Hầu-La nghĩ như vầy: " Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm". Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật đồng bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có đức Như-Lai, là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời, người, A-tu-la trong đời. A-Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng pháp, La-Hầu-La là con của Phật, nếu Phật thọ-ký đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trông của chúng cũng được đủ".

 2. Lúc đó, hàng đệ-tử Thanh-văn, bậc học cùng vô-học, hai nghìn người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch vai áo bên hữu đến trước Phật chấp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế-Tôn như chỗ nguyện cầu của A-Nan và La-Hầu-La rồi đứng qua một phía. Bấy giờ, đức Phật bảo A-Nan: Ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn-Hải-Tuệ Tự-Tại Thông-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh túc, Thiện-thệ Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn; ông sẽ cúng dường sáu mươi hai ức đức Phậthộ trìtạng pháp vậy sau chứng được đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, giáo hóa hai mươi nghìn muôn ức hằng-hà-sa các chúng Bồ-Tát vv... làm cho thành đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.Nước tên là Thường-Lập-Thắng-Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu-Âm Biến-Mãn. Đức Phậtđó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức vô lượng a-tăng-kỳ kiếp tính đếm số kể chẳng có thể biết được, chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạngtượng pháp lại gấp bội chánh pháp.

 3. A-Nan! Đức Phật Sơn-Hải-Tuệ-Tự-Tại-Thông-Vương đó, được vô lượng nghìn muôn ức hằng-hà-sa các đức Phật Như-Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài.Khi đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nay Ta nói trong Tăng

 A-Nan, người trì pháp

 Sẽ cúng dường các Phật

 Vậy sau thành chánh giác

 Hiệu rằng: Sơn-Hải-Tuệ

 Tự-Tại-Thông-Vương Phật

 Cõi nước kia thanh tịnh

 Tên Thường-Lập-Thắng-Phan

 Giáo hóa các Bồ-Tát

 Số đông như hằng sa

 Phật có oai đức lớn

 Tiếng đồn khắp mười phương

 Vì bởi thương chúng sanh

 Nên sống lâu vô lượng

 Chánh pháp bội thọ mạng

 Tượng pháp lại bội chánh

 Vô số hàng chúng sanh

 Đông như cát sông Hằng

 Ở trong pháp Phật đó

 Gieo nhân duyên Phật đạo.

 4. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ-Tát mới phát tâm, tám nghìn người, đều nghĩ thế này: "Chúng ta còn chưa nghe
các vị Bồ-Tát lớn được thọï ký như thế, có nhân duyên gì mà các Thanh-văn được thọ kýnhư thế."

 Lúc ấy, đức Thế-Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ-Tát mà bảo rằng: "Các Thiện-nam tử! Ta cùng bọn ông A-Nan ở chỗ đức Phật Không-Vương đồng thời phát tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. A-Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác mà A-Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo-hóa thành tựu các chúng Bồ-Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên được thọï ký dường ấy."

 Ngài A-Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được đều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện.

 Khi đó, ngài A-Nan nói kệ rằng:

 Thế-Tôn rất ít có

 Khiến con nhớ quá khứ

 Vô lượng các Phật Pháp

 Như chỗ nghe ngày nay

 Con nay không còn nghi

 An trụ trong Phật đạo

 Phương tiện làm thị giả

 Hộ trì các Phật Pháp.

 5. Bấy giờ, 
Phật bảo ông La-Hầu-La: Ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu: Đạo-Thất-Bảo-Hoa, Như-Lai Ứng-cúng, Chính-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật, Thế-Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Như-Lai như số vi trần trong mười phương thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay.

 Đức Phật Đạo-Thất-Bảo-Hoa đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạnggiáo hóa đệ tửchánh phápvà tượng pháp cũng đồng như đức Sơn-Hải-Tuệ-Tự-Tại-Thông-Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 Lúc đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 
Lúc ta làm 
Thái tử

 La-Hầu làm trưởng tử.

 Ta nay thành Phật đạo

 Thọ pháp làm Pháp-tử.

 Ở trong đời vị lai

 Gặp vô lượng ức Phật

 Làm trưởng tử cho kia

 Một lòng cầu Phật đạo.

 Hạnh kín của La-Hầu

 Chỉ ta biết được thôi

 Hiện làm con cả ta

 Để chỉ các chúng sanh

 Vô lượng ức nghìn muôn

 Công đức không thể đếm

 An trụ trong Phật pháp

 Để cầu đạo vô thượng.

 6.- Bấy giờ, đức Thế-Tôn thấy bậc hữu-học cùng vô-học hai nghìn người, chí ý hòa dịu 
vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật, Phật bảo A-Nan: "Ông thấy bực hữu-học vô-học nghìn người đây chăng?"

 - Vâng! Con đã thấy.

 - A-Nan! Các người sẽ cúng dường các đức Như-Lai như số vi trần trong năm mươi thế giớicung kínhtôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sau đồng thòi ở cõi nước trong mười phương đều được thành Phật, đều đồng một hiệu la Bảo-Tướng Như-Lai Ứng-cúng, Chính-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ Điều-ngự trượng-phu. Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, Thanh-văn, Bồ-Tát, chánh pháptượng pháp thảy đều đồng nhau.

 Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 Hai nghìn Thanh-văn đây

 Nay đứng ở trước ta

 Thảy đều thọï ký cho

 Đời sau sẽ thành Phật

 Cúng dường các đức Phật

 Như số trần nói trên.

 Hộ trì tạng pháp Phật

 Sau sẽ thành Chánh-giác

 Đều ở nơi mười phương

 Thảy đồng một danh hiệu

 Đồng thời ngồi đạo tràng

 Để chứng tuệ vô thượng

 Đều hiệu là Bảo-Tướng

 Cõi nước cùng đệ tử

 Chánh pháp và tượng pháp

 Thảy đều không có khác.

 Đều dùng các thần thông

 Độ mười phương chúng sanh

 Tiếng đồn vang khắp cùng

 Lần nhập vào Niết-bàn.
 Lúc đó, bậc hữu-học cùng vô-học hai nghìn người nghe đức Phật thọï ký vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng:
 Thế-Tôn đèn tuệ sáng

 Con nghe tiếng thọï ký

 Lòng vui mừng đầy đủ

 Như được nước cam lộ.

---000---