Sám Hối Nguyện (IV)

Sunday, 17 July 202211:38 AM(View: 2140)
Sám Hối Nguyện (IV)
Sám Hối Nguyện (IV)

Trước bảo đài, chí thành phát nguyện, 
Khói mây lành Phật hiện chứng tri, 
Cúi đầu lạy đức Từ bi, 
Con xin sám hối ngày rày ăn năn, 
Xưa nay ô nhiễm bụi trần, 
Bởi thân, khẩu, ý bị màng vô minh.

1- Tạo ra các việc chẳng lành, 
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, 
Giết ăn, hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhơn, 
Giận vì nó phạm đến thân, 
Hoặc vì lợi ích, về ăn uống rày, 
Sớm, mai cho chí tối ngày, 
Bước chơn dậm chết, không hay cố lòng, 
Hoặc là đánh đập tưng bừng,
Hoặc là giam nhốt, chẳng tường vật nhơn, 
Oan oan tương báo cõi trần, 
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao, 
Xét ra nhơn vật khác nào, 
Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay. 

2- Lại thêm trộm sản cướp tài, 
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra, 
Hoặc của thường trụ, thí gia, 
Của dân của nước khắp ra của người, 
Dầu cho một vật nhỏ nhoi, 
Không cho lén lấy, tội thời không xa, 
Lòng tham tính bảy lo ba, 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân, 
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van.

3- Tà dâm tội trọng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay. 
Vợ con người phải lầm tay. 
Mất trinh thất tiết để tai tiếng đời, 
Xấu cha, hổ mẹ ôi thôi,
Xa lìa chồng vợ, rã rời lứa đôi, 
Hình dâm mối dục không nguôi, 
Sa mê rồi đến như người thế gian, 
Thần dâm tư tưởng bàng hoàng, 
Chiêm bao tình tứ, sáu đường chơi vơi.

4- Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có thời nói không,
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em, 
Mắng nhiếc, chửi rủa pha gièm.
Xóm làng cô bác chị em không chừa, 
Nói lời vô ích dây dưa, 
Nói lời hoa nguyệt, đẩy đưa đủ chiều.

5- Uống rượu sanh hại rất nhiều, 
Hăm ăn, mê ngủ, nói liều chẳng kiêng, 
Say sưa, ngã gió đi xiêu, 
Nằm bờ té bụi, như điên khác nào, 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 
Ngu mê còn có chỗ nào biện phân !

6- Xan tham của cải, danh thân, 
Mong sang đoạt được, lại ưng hơn người. 

7- Nết sân nóng giận không thôi, 
Toan làm hại chúng không nguôi trong lòng.

8- Si mê tin chạ chẳng phòng, 
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà, 
Chê bai Phật Pháp Tăng già,
Quy y Tam bảo lòng tà chưa thôi.

9. Bởi lòng ái dục thúc thôi, 
Kiêu căng, ngã mạn, xem người không chi.

10. Lại thêm tật đố khinh khi, 
Ghét người tài giỏi, chê dè kẻ thua, 
Có ai tâng bốc thời ưa, 
Lên chưn, lớn giọng như vua trên đời.
Xưng ra tội lỗi khúc nôi,
Bởi vì vô ý phạm lời dạy răn, 
Hoặc sai kẻ khác làm xằng.
Hoặc nghe, hoặc thấy lòng hằng hân hoan.
Do nơi khẩu, ý cùng thân, 
Trong lòng tham ái, si, sân nên lầm,
Lại từ kiếp trước xa xăm.
Đến đời hiện tại, tối tăm đạo mầu, 
Bởi do chẳng rõ buổi đầu, 
Vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay, 
Khác nào bè bị gió vay, 
Linh đinh mặt nước, lày quày khúc co,
Xét con tội nghiệp dày to, 
Trải bao số kiếp ra vô sáu đường, 
Con nay sám hối tỏ tường,
Tội xưa dứt hết, chẳng còn tăm hơi, 
Tội nay chừa bỏ lần hồi, 
Cải tà qui chánh, vun bồi thiện duyên, 
Kiên trì giới hạnh tinh chuyên, 
Thân tâm thanh tịnh, thoát miền trần gian, 
Bước ra cảnh khổ ba đàng, 
Thong dong tự tại, Niết bàn tiêu diêu, 
Độ luôn thất tổ thăng siêu, 
Duyên lành rồi cũng ít nhiều kết xây, 
Con xin hồi hướng từ đây, 
Chí thành lạy Phật khắp nơi đạo tràng. 
Cúi xin năm vóc đoan trang,
Diệt lòng ngã mạn, tăng hoàn phước duyên, 
Chư Phật chứng lấy lời nguyền. 
Bốn loài ba cõi, các miền hữu vô, 
Thảy đều tội lỗi sạch khô, 
Dứt rồi nghiệp chướng ra lò lửa than, 
Sám hối, hối quá châu toàn
Đến nơi Thánh quả không hoàn không lui.