Nghi Thức Cúng Quá Đường

Monday, 05 September 20224:22 PM(View: 1269)
Nghi Thức Cúng Quá Đường
NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG
--- o0o ---

Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái bắt ấn Tâm sơn, tay mặt kiết ấn Tam Muội để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi dâng lên ngang tán đồng tụng bài cúng dường)

1. Cúng dường

Cúng dường Thanh tịnh Pháp Thân Tì Lô Gía Na Phật.
Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.
Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Đại Bi Quán Thế AÂm Bồ Tát,
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
Tam đức lục vị,
cúng Phật cập Tăng,
pháp giới hữu tình,
phổ đồng cúng dường,
nhược phạn thực thời,
đương nguyện chúng sanh,
Thiền duyệt vi thực,
pháp hỷ sung mãn.

(Cúng dường rồi để bát xuống)

2. Xuất Sanh

Giới sư để 1 cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gắp 7 hạt cơm để vào chung, quyết ấn cam lồ mặc niệm:

Pháp lực bất tư nghì.
Từ bi vô chướng ngại.
Thất liệp biến thập phương.
Phổ thí châu sa giới.
Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)

Đồng tụng: Nẳng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng(3 lần)

Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô tà bà ha. (3 lần).

Án Nga nga nẵng, Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng (3 lần)

Chủ lễ thầm nguyện: Nhữ đẳng quỉ thần chúng. Ngã kim thí nhữ cúng. Thử thực biến thập phương. Nhất thiết quỉ thần cộng. Án mục lăng tá bà ha. (3 lần)

3. Tống thực (Thị giả):

Đại Bàng Kim Xí Điểu, Khoáng dạ quỷ thần chúng, La sát quỷ tử mẫu, Cam lồ tất sung mãn. Án mục đế tóa ha. (7 lần) (nghĩa: Chim đại bằng cánh vàng, chúng quỉ thần đồng rộng, mẹ của quỉ la sát, cam lộ no đủ cả.)

4. Xướng Tăng Bạt (Thầy chủ lễ):

Phật chế Tỷ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. (Phật dạy đại chúng, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tín thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh, cùng chánh niệm).

5. Hai tay bưng bát cơm đưa lên trán và thầm đọc:

Chấp trì Ứng khí,
đương nguyện chúng sanh,
thành tựu pháp khí,
thọ thiên nhân cúng.
Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra (3 lần).

(dịch nghĩa: Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh, Pháp thí thành tựu, nhận trời người cúng dường)

6. Gắp ba miếng cơm rồi thầm nguyện:

1. Nguyện đoạn nhất thiết ác.
2. Nguyện tu nhất thiết thiện.
3. Thệ độ nhất thiết chúng sanh.

(1. Nguyện dứt tất cả điều ác, 2. Nguyện làm tất cả điều lành, 3. Nguyện độ tất cả chúng sanh).

7. Bắt đầu ăn và thầm quán tưởng ‘Năm pháp quán’:

Thứ nhất: Con xin biết ơn người đã phát tâm cuùng dường, sửa soạn những thức ăn này.
Thứ hai: Con nguyện nổ lực tu học, trao dồi giới hạnh để xứng đáng thọ dụng những thức ăn này.
Thứ ba: Trong khi ăn, con nguyện từ bỏ lòng tham dục, tham ăn.
Thứ tư: Con quán chiếu những thức ăn này như những vị thuốc, để cho thân thể con khỏi bệnh tật.
Thứ năm: Con nuôi dưỡng chánh niệm, chỉ vì để thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ con thọ dụng những thức ăn này.

8. Ăn cơm xong, trước khi uống nước, xin thầm đọc:

Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Án phạ tất ba ra ma ni sa ha (3 lần).
(nghĩa: Phật nhìn một bát nước, tám vạn tư vi sinh, nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sanh).

9. Tụng bài Kiết Trai:

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha (7 lần)

Sở vị bố thí giả,
Tất hoạch kỳ lợi ích,
Nhược vị nhạo bố thí,
Hậu tất đắc an lạc.
Phạn thực dĩ ngật,
Ưương nguyện chúng sanh,
Sở tác giai biện,
Cụ chư Phật Pháp.

10-Phục nguyện (Thầy chủ lễ xướng):

Thân Phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhựt thực tam xan, mỗi niệm nông phu chi khổ. Phổ Nguyện đàn na tín thí, tăng ích phước điền, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật Đạo. Đồng niệm: Đại chúng đồng niệm: Nam mô A-Di-Đà Phật, nghe khánh cùng đứng dậy chắp tay xá và lui ra.

11. Niệm Phật Kinh Hành:

A-Di-Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.
Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)
Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần);
Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

Hồi Hướng: Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật