Cuốn 8 (Phần 17-26)

Tuesday, 10 May 201610:16 PM(View: 3950)
Cuốn 8 (Phần 17-26)
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM
Việt dịch: Thích Trí Quang

Phẩm 17: Lạy Cho Thiện Thần

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cùng mười phương, khắp pháp giới, tất cả chúa tể Tu la, Tu la và những kẻ thân thuộc của họ, phụng vì cùng mười phương, khắp pháp giới, hết thảy Thiện thần thông minh chính trực, ở trên trời, dưới đất hay trong không, giúp người lành, trị kẻ dữ, hộ vệ những người thọ trì kinh chú, phụng vì chúa tể và chỉ huy của tám bộ, rộng ra cho đến trong hay ngoài, gần hay xa, cùng mười phương và khắp pháp giới, hết thảy những vị có thần thông và uy đức tương tự. Hết thảy chúa tể và chỉ huy của tám bộ, cùng thân thuộc của họ, khắp cả mười phương, cùng trong pháp giới như vậy, đại chúng đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Bảo danh phật,

Nam mô Chúng thanh tịnh phật,

Nam mô Vô biên danh phật,

Nam mô Bất hư quang phật,

Nam mô Thánh thiên phật,

Nam mô Trí vương phật,

Nam mô Kim cang chúng phật,

Nam mô Thiện chướng phật,

Nam mô Kiến từ phật,

Nam mô Hoa quốc phật,

Nam mô Pháp ý phật,

Nam mô Phong hạnh phật,

Nam mô Thiện tư danh phật,

Nam mô Đa minh phật,

Nam mô Mật chúng phật,

Nam mô Công đức thủ phật,

Nam mô Lợi ý phật,

Nam mô Vô cụ phật,

Nam mô Kiên quán phât,

Nam mô Trú pháp phật,

Nam mô Châu túc phật,

Nam mô Giải thoát đức phật,

Nam mô Diệu thân phật,

Nam mô Thiện ý phật,

Nam mô Phổ đức phật,

Nam mô Quang vương phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy chúa tể Tu la, Tu la và thân thuộc của họ, làm cho hết thảy Thiện thần thông minh chính trực, ở trên trời dưới đất và trong không, giúp đỡ người làm lành, trừng trị kẻ làm ác và hộ vệ người thọ trì kinh chú, làm cho chúa tể và chỉ huy của tám bộ, cùng thân thuộc của họ, tất cả đều giải thoát phiền não bằng cách thanh tịnh chướng duyên, phát tâm đại thừa mà hành đạo vô ngại, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật biểu hiện thường trực, bốn vô ngại biện và sáu thần thông lực tự tại như ý, vĩnh viễn vận dụng đức Từ mà cứu hộ chúng sinh, thực hành hạnh nguyện Bồ tát để thể nhập tuệ giác Phật đà, vượt lên Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.

Phẩm 18: Lạy Cho Long Vương

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cùng mười phương, khắp pháp giới, tất cả Long vương có thần lực khó mà nghĩ bàn, như Diệu hóa long vương, Đầu hóa long vương, các vị long vương ở năm phương hướng, các vị long vương ở trên trời, mặt đất, núi cao, bể cả, nhật cung, nguyệt cung, tinh cung, thanh hải, các vị long vương chủ trì năm và mùa, hộ vệ sinh mạng, hộ vệ chúng sinh, rộng ra, hoặc trong ngoài, hoặc gần xa, cùng mười phương, khắp pháp giới, những vị có thần lực và uy đức tương tự. Hết thảy chúa tể Long chúng, Long chúng và thân thuộc của họ khắp cả mười phương, cùngtrong pháp giới như vậy, đạichúng đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từbi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Diệu trí phật,

Nam mô Phạn tài phật,

Nam mô Thật âm phật,

Nam mô Chánh trí phật,

Nam mô Lực đức phật,

Nam mô Sư tử ý phật,

Nam mô Hoa tướng phật,

Nam mô Trí tích phật,

Nam mô Hoa xỉ phật,

Nam mô Công đức tạng phật,

Nam mô Danh bảo phật,

Nam mô Hy hữu danh phật,

Nam mô Thượng giới phật,

Nam mô Vô úy phật,

Nam mô Nhật minh phật,

Nam mô Phạn thọ phật,

Nam mô Nhất thế thiên phật,

Nam mô Nhạo trí phật,

Nam mô Bảo thiên phật,

Nam mô Châu tạng phật,

Nam mô Đức lưu bố phật,

Nam mô Trí vương phật,

Nam mô Vô phược phật,

Nam mô Kiên pháp phật,

Nam mô Thiên đức phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy Long vương, và thân thuộc của họ, tăng thêm ánh sáng và sức thần, vận dụng sự lý giải chân không mà trừ diệt mọi thứ duyên chướng, vĩnh viễn thoát ly ác đạo mà vãng sinh tịnh độ, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật biểu hiện thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực tự tại tùy ý, vận dụng đức Từ mà cứu vớt hết thảy, trang nghiêm diệu hạnh nên vượt qua Pháp vân địa, nhập Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.


Phẩm 19: Lạy Cho Ma Vương

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến hết thảy ma vương và thần dân của họ khắp trong mười phương pháp giới, đại chúng đều phụng vì mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Phạn mâu ni phật,

Nam mô An tường hạnh phật,

Nam mô Cần tinh tiến phật,

Nam mô Diệm kiên phật,

Nam mô Đại oai đức phật,

Nam mô Chiêm bặc hoa phật,

Nam mô Hoan hỷ phật,

Nam mô Thiện chúng phật,

Nam mô Đế tràng phật,

Nam mô Đại ái phật,

Nam mô Tu man sắc phật,

Nam mô Chúng diệu phật,

Nam mô Khả lạc phật,

Nam mô Thiện định nghĩa phật,

Nam mô Ngưu vương phật,

Nam mô Diệu tý phật,

Nam mô Đại xa phật,

Nam mô Mãn nguyện phật,

Nam mô Đức quang phật,

Nam mô Bảo âm phật,

Nam mô Kim cang quân phật,

Nam mô Phú quý phật,

Nam mô Thế lực hạnh phật,

Nam mô Sư tử lực phật,

Nam mô Tịnh mục phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đại ma vương, ngũ đế đại ma, tất cả ma vương và thân thuộc của họ, giải tỏa hết thảy chướng duyên, giải trừ hết thảy tội nghiệp và giải thoát hết thảy tội báo có từ vô thỉ cho đến ngày nay, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, làm bồ tát hạnh không ngừng không nghỉ, độ người trước, làm Phật sau.

 

Phẩm 20: Lạy Cho Quốc Chúa

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,đã được cùng nhau lạy Phật cho chư thiên chư tiên và long thần tám bộ rồi, bây giờ nên phụngvì hết thảy quốc chúa của loài người mà lạy Phật để trả ơn. Ý nguyện này cũng làm đối với cha mẹ, sư trưởng và nhân dân. Tại sao phải như vậy? Vì lẽ nếu không có quốc chúa thì nhân dân không có chỗ nương tựa. Nhờ có quốc chúa mà nhân dân sinh tồn. Đi là đi trên đất quốc chúa. Uống là uống nước quốc chúa. Lại còn nhiều ích lợi khác, không thể nói hết. Đại chúng hãy phát tâm trả ơn của họ. Trong kinh có dạy như sau, nếu ai chỉ chịu khổ suốt cả sáu buổi của một ngày đêm, nhưng vì muốn ích lợi tất cả mà phụng báo ân đức, thì người đó nên lập chí nguyện thực tập từ bi, và vận dụng chí nguyện này nghĩ cách báo ơn che chở của quốc chúa,ơn cúng dường của thí chủ, ơn dưỡng dục của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư trưởng, ơn cứu độ của Như lai. Nếu chân thành nghĩ cách báo ơn như vậy một cách liên tục, thì kẻ đó đắc đạo mau chóng. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải biết Phật mà huấn dụ ân cần như vậy là muốn chúng ta biết ơn và trả ơn. Chúng ta ngày nay đã hưởng nhờ được cái ơn quốc chúa làm rạng rỡ Phật đạo trong thời kỳ mạt pháp, hiến cúng tất cả mà không tiếc nuối một bảo vật nào, huy động cả nước qui y Tam bảo. Lại làm cho người xuất gia an tâm hành đạo, hết thảy cử động không bị cản trở, không buộc tham dự một công việc nào mà chỉ khuyến khích nỗ lực tu hành, với ý nguyện duy nhất là mong chúng ta sớm thoát sinh tử, hoằng dương chánh pháp vô thượng để khai mở đường chánh cho trời người. Quốc chúa có ân đức đến như vậy, chúng ta há không lạy Phật mà kính trả. Nên đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, phụng vì quốc chúa mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Ca diếp phật,

Nam mô Tịnh ý phật,

Nam mô Tri thứ đệ phật,

Nam mô Mãnh oai đức phật,

Nam mô Đại quang minh phật,

Nam mô Nhật quang diệu phật,

Nam mô Tịnh tạng phật,

Nam mô Phân biệt oai phật,

Nam mô Vô tổn phật,

Nam mô Mật nhật phật,

Nam mô Nguyệt quang phật,

Nam mô Trì minh phật,

Nam mô Thiện tịch hạnh phật,

Nam mô Bất động phật,

Nam mô Đại thỉnh phật,

Nam mô Đức pháp phật,

Nam mô Trang nghiêm vương phật,

Nam mô Cao xuất phật,

Nam mô Diệm xí phật,

Nam mô Liên hoa đức phật,

Nam mô Bảo nghiêm phật,

Nam mô Thượng thiện phật,

Nam mô Bảo thượng phật,

Nam mô Lợi tuệ phật,

Nam mô Nghiêm độ phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho quốc chúa khỏe mạnh, uy tín, phước quốc gia bền chắc, mạng giác tuệ không cùng, lòng từ bi thấm nhuần tất cả nên làm cho hết thảy qui tâm ngưỡng mộ, sự cảm hóa thịnh như sự cảm hóa của bồ tát nên được sự ca tụng ngưỡng vọng của chư thiên, tứ đẳng thì ngày đêm thêm sáng và tứ biện thì thuyết pháp bất tận, thực hiện tám thứ tự tại để hoàn bị sáu thứ thần thông, tam muội môn và tổng trì môn ứng theo ý muốn mà biểu hiện, từ bi lan tràn nhân thế và ân đức bủa cả lục đạo, sớm viên mãn hạnh nguyện để chóng thành tựu chánh giác.

 

Phẩm 21: Lạy Cho Kế Vị

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì người kế vị, những kẻ cọng sự và thân quyến của quốc chúa (29) mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Hải đức phật,

Nam mô Phạn tướng phật,

Nam mô Nguyệt cái phật,

Nam mô Đa diệm phật,

Nam mô Vi lam vương phật,

Nam mô Trí xưng phật,

Nam mô Giác tưởng phật,

Nam mô Công đức quang phật,

Nam mô Thanh lưu bố phật,

Nam mô Mãn nguyệt phật,

Nam mô Hoa quang phật,

Nam mô Thiện giới phật,

Nam mô Đăng vương phật,

Nam mô Điện quang phật,

Nam mô Quang vương phật,

Nam mô Quang minh phật,

Nam mô Cụ túc tán phật,

Nam mô Hoa tạng phật,

Nam mô Phất sa phật,

Nam mô Thân đoan nghiêm phật,

Nam mô Tịnh nghĩa phật,

Nam mô Oai mãnh quân phật,

Nam mô Phước oai đức phật,

Nam mô Lực hành phật,

Nam mô La hầu thiên phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.


Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho người kế vị, những kẻ cọng sự và thân quyến của quốc chúa, thân tâm thì an lạc mà mưu tính thì lợi ích (30) thực hành chánh pháp đại thừa để thể nhập tuệ giác Phật đà, trang bị bằng bốn thứ thệ nguyện vĩ đại nên không bao giờ bỏ rơi mọi người, tứ đẳng lục độ thì hoạt dụng thường trực, lục thông tam minh thì thấu triệt trình độ và tâm lý, hoàn bị hai thứ trang nghiêm là phước và trí nên thần lực tự tại, hành động theo đức tính từ bi của các đấng Như lai nên nhiếp hóa hết thảy chúng sinh trong lục đạo.

 

Phẩm 22: Lạy Cho Cha Mẹ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, tiếp theo, phải tưởng niệm ân đứcdưỡng dục của cha mẹ. Lòng thương của cha mẹ trong việc sinh và dưỡng thật là sâu và nặng. Chỉ có cha mẹ mới tự lãnh nguy hiểm để xây dựng cho con. Lớn lên thì huấn luyện tâm tính nhân từ và tư cách lễ độ. Rửa tay mà cầu thầy dạy bảo để mong con thông suốt nghĩa lý sách vở của thánh hiền. Chỉ có cha mẹ mới kỳ vọng từng giờ từng phút, mong con bằng người. Sự cung cấp thì gia bảo cũng không tiếc đối với con. Thậm chí lo cho con và nghĩ về con quá độ mà có kẻ thành bịnh. Và nằm không yên chiếu mà vẫn miên man nghĩ đếncon. Ân cha mẹ, thế gian này thật không có cái thứ hai. Nên Phật đã nói, thiên hạ không có cái ơn nào quá hơn cha mẹ. Người xuất gia chưa đắc đạo thì phải nỗ lực vào sự tu học, làm lành không nghỉ, tích đức không ngừng, quyết chí báo bổ cho được cái ơncù lao dưỡng dục. Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thốngthiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì tất cả cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ bà con từ vô thỉ đến giờ, qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Trí tụ phật,

Nam mô Điều ngự phật,

Nam mô Như vương phật,

Nam mô Hoa tướng phật,

Nam mô La hầu la phật,

Nam mô Đại dược phật,

Nam mô Tú vương phật,

Nam mô Dược vương phật,

Nam mô Đức thủ phật,

Nam mô Đức xoa ca phật,

Nam mô Lưu bố vương phật,

Nam mô Nhật quang phật,

Nam mô Pháp tạng phật,

Nam mô Diệu ý phật,

Nam mô Đức chúa phật,

Nam mô Kim cang chúng phật,

Nam mô Tuệ đảnh phật,

Nam mô Thiện trú phật,

Nam mô Ý hành phật,

Nam mô Phạn âm phật,

Nam mô Sư tử phật,

Nam mô Lôi âm phật,

Nam mô Thông tướng phật,

Nam mô An ổn phật,

Nam mô Tuệ long phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ bà con chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, diệt sạch tội chướng, hết sạch thống khổ, lọc sạch phiền não, trường từ ác đạo mà tự tại vãng sinh, đích thân phụng sự chư Phật mà đối diện nhận lãnh sự phán quyết của các Ngài về sự thành Phật của mình, tứ đẳng và lục độ không rời hành vi, tứ biện và lục thông hết cả trở ngại, thực hiện mười thứ trí lực của Phật nên trang nghiêm thân thể bằng hết thảy tướng tốt và tướng phụ, cùng ngồi đạo tràng cùng thành Chánh giác.

Phẩm 24: Lạy Cho Sư Trưởng

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau lạy Phật cho cha mẹ bà con rồi, bây giờ, phải biết tưởng niệm ân đức sư trưởng. Tại sao phải làm như vậy? Vì lẽ cha mẹ tuy sinh dưỡng ta, nhưng không làm cho ta giải thoát, và giải thoát một cách mau chóng, thống khổ ác đạo. Sư trưởng đối với ta thì ân đức thật vô lượng. Với lòng từ bi cao cả, sư trưởng huấn dụ và khuyến khích chúng ta, một cách liên tục, trong việc tu hành, mong đưa chúng ta ra khỏi sinh tử để đến bờ bến bên kia. Mỗi việc đều muốn lợi ích cho ta để làm cho ta được thấy chư Phật, diệt trừ cho ta mọi thứ phiền não để làm cho ta vĩnh viễn trú ở trong bản thể bất sinh diệt. Ân đức cao tột như vậy,ai là người phụng báo cho nổi? Chung thân hành đạo thì cũng chỉ tư lợi, chưa phải báo ânsư trưởng. Nên Phật đã huấn thị, thiện tri thức trong thiện hạ không ai bằng sư trưởng, vì lẽ sưtrưởng là những vị đã tự độ mà còn hóa độ cho người. Chúng ta ngày nay mà may mắn được xuất gia, được thọ cụ túc giới, là nhờ ơn Thầy ban cho. Như vậy, ai nấy há không hoài niệm ơn Thầy? Đại chúng cùng nhau chí thành, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cảnăm bộ phận của cơ thể, phụngvì hết thảy liệt vị hòa thượng qụ phạm, tôn chứng giới đàn, thượng tọa trung tọa hạ tọa,và những người liên hệ, màquiy và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Tối thượng phật,

Nam mô Thanh tịnh chiếu phật

Nam mô Tuệ đức phật,

Nam mô Diệu âm thanh phật,

Nam mô Đạo sư phật,

Nam mô Vô ngại tạng phật,

Nam mô Thượng thí phật,

Nam mô Đại tôn phật,

Nam mô Trí thế phật,

Nam mô Đại diệm phật,

Nam mô Đế vương phật,

Nam mô Chế lực phật,

Nam mô Oai đức phật,

Nam mô Thiện minh phât,

Nam mô Danh vặn phật,

Nam mô Đoan nghiêm phật,

Nam mô Vô trần cấu phật,

Nam mô Oai nghi phật,

Nam mô Sư tử quân phật,

Nam mô Thiên vương phật,

Nam mô Danh thanh phật,

Nam mô Thù thắng phật,

Nam mô Đại tạng phật,

Nam mô Phước đức quang phật,

Nam mô Phạn văn phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho liệt vị hòa thượng qụ phạm, tôn chứng giới đàn, thượng tọa trung tọa hạ tọa, và những người liên hệ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, tội chướng sạch hết, thống khổ thoát hết, phiền não trừ hết, tịnh độ chư Phật thì tùy ý vãng sinh, hạnh nguyện bồ đề thì viên mãn tất cả, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, tuệ giác vô tận, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứbiện lục thông tự tại như ý, an trú Lăng nghiêm định mà thực chứng Kim cang thân, bản nguyện không bỏ nên trở lại sinhtử mà cứu độ chúng sinh.

 

Phẩm 25: Lạy Cho Xuất Gia

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, tiếp theo sự lễ bái vừa rồi, hãy tăng thêm tột độ tâm nguyện chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì mười phương cùng tận không giới, quá khứ hiện tại, cùng tận vị lai, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, và những người liên hệ, phụng vì mười phương ba đời, hết thảy cận sự nam, cận sự nữ, và những người liên hệ, phụng vì xưa nay hết thảy thí chủ, thiện hữu ác hữu, có tương quan hay không tương quan, và những kẻ liên hệ với họ, rộng ra nữa, phụng vì hết thảy loài người và những kẻ liên hệ của loài người, vận dụng từ bi mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Đăng vương phật,

Nam mô Trí đảnh phật,

Nam mô Thượng thiên phật,

Nam mô Địa vương phật,

Nam mô Chí giải thoát phật,

Nam mô Kim kế phật,

Nam mô La hầu nhật phật,

Nam mô Mạc năng thắng phật,

Nam mô Mâu ni tịnh phật,

Nam mô Thiện quang phật,

Nam mô Kim tề phật,

Nam mô Chủng đức thiên vương Phật,

Nam mô Pháp cái phật,

Nam mô Đức tí phật,

Nam mô Ương già đà phật,

Nam mô Myՠdiệu tuệ phật,

Nam mô Vi ý phật,

Nam mô Chư oai đức phật,

Nam mô Sư tử kế phật,

Mam mô Giải thoát tướng phật,

Nam mô Oai tướng phật,

Nam mô Đoạn lưu phật,

Nam mô Tuệ tạng phật,

Nam mô Trí tụ phật,

Nam mô Vô ngại tán phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho mười phương cùng tận không giới, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, và những người liên hệ, hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di, và những kẻ liên hệ, hết thảy thí chủ, bạn hiền bạc ác, có tương quan hay không tương quan, và những người liên hệ, rộng ra nữa, làm cho hết thảy loài người và những kẻ liên hệ, diệt hết phiền não, sạch hết tội chướng, tiêu hết ác nghiệp và thoát hết thống khổ từ vô thỉ đếnngày nay, hủy bỏ ba thứ chướng ngại và loại trừ năm thứ sợ hãi, tứ đẳng lục độ biểu hiện một cách thường trực, tứ biện lục thông tự tại một cách như ý, hoạtdụng việc làm của bồ tát đểthực hiện tuệ giác của nhất thừa, giáo hóa cứu độ vô lượng chúng sinh.

Phẩm 26: Lạy Cho Xuất Gia Quá Khứ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, thay cho mười phương cùng tận không giới, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di niđã quá cố, hết thảy ưu bà tắc và ưu bà di đã quá cố, rộng ra cho đến hết thảy những kẻ đã quá cố của loài người,và những người liên hệ, vận dụng từ bi cho đồng đẳng với tâm của Phật, đồng đẳng với nguyện của Phật, phụng vì hết thảy những người trên đây mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Bảo tụ phật,

Nam mô Thiện âm phật,

Nam mô Sơn vương tướng phật,

Nam mô Pháp đảnh phật,

Nam mô Giải thoát đức phật,

Nam mô Thiện đoan nghiêm phật,

Nam mô Cát thân phật,

Nam mô Ái ngữ phật,

Nam mô Sư tử lợi phật,

Nam mô Hòa lầu na phật,

Nam mô Sử tử pháp phật,

Nam mô Pháp lực phật,

Nam mô Ái lạc phật,

Nam mô Tán bất động phật,

Nam mô Chúng minh vương phật,

Nam mô Giác ngộ phật,

Nam mô Diệu minh phật,

Nam mô Ý trú nghĩa phật,

Nam mô Quang chiếu phật,

Nam mô Hương đức phật,

Nam mô Linh hỷ phật,

Nam mô Bất hư hành phật,

Nam mô Diệt nhuế phật,

Nam mô Thượng sắc phật,

Nam mô Thiện bộ phật,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà cứu vớt tiếp độ, làm cho hết thảy tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di ni đã quá cố, cùng những người liên hệ của họ, làm cho hết thảy ưu bà tắc và ưu bà di đã quá cố, cùng những người liên hệ của họ, nếu ai đang bị tội báo trong địa ngục, trong ngạ quỉ hay trong súc sinh, thì hôm nay tức khắc thoát khỏi, thoát khỏi những chỗ thuộc về tám tai nạn mà được sinh những nơi thuộc về tám phước đức, ác đạo thì vĩnh viễn trường từ, tịnh độ thì luôn luôn sinh đến, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, tuệ giác vô tận, tứ đẳng lục độ biểu hiện một cách thường trực, tứ biện lục thông tự tại một cách như ý, thường được thấy Phật, nghe Pháp và làm Bồ tát hạnh, dũng mãnh tinh tiến một cách không ngừng và không nghỉ, tiến tu cho đến hoàn thành tuệ giác vô thượng, tiếp độ một cách rộng rãi hết thảy muôn loài.