08. Phẩm Phật Đạo

Friday, 13 May 201610:09 PM(View: 3212)
08. Phẩm Phật Đạo

KINH DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán

Thích Duy Lực Việt dịch

PHẨM PHẬT ĐẠO THỨ TÁM

Bấy giờ, Văn Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: -Thế nào là Bồ Tát thông đạt Phật đạo? Duy Ma Cật nói: -Nếu Bồ Tát hành nơi phi đạo gọi là thông đạt Phật đạo. Hỏi: -Thế nào là Bồ Tát hành nơi phi đạo? Đáp: -Nếu Bồ Tát gây tội ngũ ngịch mà chẳng có buồn giận, đến nơi địa ngục mà chẳng có tội cấu, đến nơi súc sanh mà chẳng có vô minh kiêu mạn, đến nơi ngạ quỷ mà đầy đủ công đức, đến cõi sắc giới và vô sắc giới mà chẳng cho là thù thắng, thị hiện tham dục mà lìa các nhiễm đắm, thị hiện sân hận mà đối với chúng sanh chẳng có quái ngại, thị hiện ngu si mà dùng trí huệ điều phục tâm mình, thị hiện tham lam bỏn xẻn mà bỏ tất cả của cải, chẳng tiếc thân mạng. Thị hiện phá giới mà an trụ tịnh giới, cho đến có tội nhỏ cũng rất sợ hãi. Thị hiện giận dữ mà thường từ bi nhẫn nhục, thị hiện giãi đãi mà siêng tu công đức, thị hiện tán loạn mà thường niệm chánh định, thị hiện ngu si mà thông đạt trí huệ thế gian và xuất thế gian, thị hiện siểm khúc giả dối mà khéo dùng phương tiện tùy theo nghĩa kinh, thị hiện kiêu mạn mà xem chúng sanh cũng như cầu đò độ người. Thị hiện phiền não mà tâm thường thanh tịnh, thị hiện nhập ma mà tùy thuận trí huệ Phật chẳng theo đạo khác. Thị hiện Thanh Văn mà vì chúng sanh thuyết những pháp chưa từng nghe, thị hiện Duyên Giác mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng sanh, thị hiện nghèo nàn mà có công đức vô tận, thị hiện tàn tật mà đầy đủ tướng tốt để tự trang nghiêm, thị hiện hạ tiện mà sanh trong chủng tánh Phật, đầy đủ công đức. Thị hiện ốm yếu xấu xí mà được thân Na La Diên (tướng đoan trang hùng mãnh) tất cả chúng sanh đều ham gặp, thị hiện già bệnh mà dứt hẳn gốc bệnh, siêu việt sanh tử. Thị hiện giàu sang mà quán pháp vô thường thật chẳng lòng tham, thị hiện có thê thiếp tỳ nữ mà thường xa lìa bùn lầy ngũ dục, thị hiện nơi ngu độn mà thành tựu biện tài, chẳng mất Tổng trì, thị hiện vào tà đạo mà dùng tà đạo cứu độ chúng sanh, thị hiện vào khắp các đạo mà đoạn dứt các nhân duyên, thị hiện nơi Niết Bàn mà chẳng dứt sanh tử. Văn Thù! Bồ Tát hành nơi phi đạo như thế gọi là thông đạt Phật đạo.

Bấy giờ, Duy Ma Cật hỏi Văn Thù:

-Thế nào là hạt giống Như Lai?

Đáp:

-Có thân là hạt giống Như Lai. Vô minh có ái là giống, tham sân si là giống, tứ điên đảo là giống, ngũ cái (ngũ dục) là giống, lục nhập là giống, thất thức xứ là giống, bát tà pháp là giống, cửu não là giống, thập bất thiện đạo … là giống. Nói tóm lại, sáu mươi hai kiến chấp vá tất cả phiến não đều là hạt giống Phật.

Hỏi:

-Tại sao?

Đáp:

-Nếu kẻ thấy vô vi vào chánh vị thì chẳng thể còn phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề nữa. Ví như chỗ gò cao chẳng thể sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp mới sanh hoa sen. Cũng thế, kẻ thấy pháp vô vi vào chánh vị thì chẳng còn có thể sanh khởi Phật pháp, trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh sanh khởi Phật pháp thôi. Như gieo giống nơi hư không thì chẳng thể sanh khởi, ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Cũnh thế, kẻ vào vô vi chánh vị chẳng sanh khởi Phật pháp, kẻ có ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, sanh khởi Phật pháp. Nên biết tất cả phiền não là hạt giống Như Lai, ví như chẳng xuống biển cả thì chẳng được bữu châu vô giá. Cũng thế, chẳng vào biển phiền não thì chẳng thể đắc ngọc báu Nhất Thiết Trí vậy.

Lúc ấy Đại Ca Diếp tán thán rằng:

-Lành thay! Lành thay! Văn Thù! Lời này rất đúng. Thật như lời ông nói, bọn trần lao mới là hạt giống của Như Lai, nay chúng tôi chẳng còn có thể phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Người mang tội ngũ vô gián còn có thể phát tâm sanh nơi Phật pháp, mà chúng tôi đây trọn chẳng thể phát, ví như những người ngũ căn đã hư, đối với ngũ dục chẳng còn cảm xúc. Cũng thế, hàng Thanh Văn đã dứt phiền não trói buộc, xem Phật pháp chẳng còn ích lợi gì nên chẳng phát nguyện nữa.

Cho nên, Văn Thù! Phàm phu ở nơi Phật pháp có biến chuyển mà Thanh Văn thì không. Tại sao? Phàm phu nghe Phật pháp dược sanh khởi đạo tâm vô thượng, chẳng dứt hạt giống Tam Bảo. Dẫu cho Thanh Văn suốt đời nghe Phật pháp và được sức vô úy v.v… chung qui chẳng thể phát đạo tâm vô thượng.

Khi ấy, trong Hội có vị Bồ Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật rằng:

-Cha mẹ, vợ con, thân nhân, quyến thuộc, thầy trò, tri thức của cư sĩ mỗi mỗi là ai? Tỳ nữ, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ nay ở nơi nào?

Duy Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng:

TRÍ là mẹ Bồ Tát,

PHƯƠNG TIỆN gọi là cha,

Đạo sư tất cả chúng,

Đều từ đó sinh ra.

PHÁP HỈ chính là vợ,

TÂM TỪ BI là gái,

TÂM THÀNH THẬT là trai,

KHÔNG TỊCH là nhà cửa.

TRẦN LAO là đệ tử,

Tùy ý để giáo hóa,

Đạo phẩm thiện tri thức.

Do đó thành chánh giác.

PHÁP LỤC ĐỘ là bạn,

TỨ NHIẾP là ca nữ,

Xướng ngâm tụng lời pháp,

Lấy đó làm âm nhạc.

TỔNG TRÌ là vườn bông,

VÔ LẬU là rừng cây,

GIÁC TÂM là diệu hoa,

Giải thoát trí huệ quả.

BÁT GIẢI là ao tắm,

Nước Định lặng trong đầy.

Bảy thứ hoa trong sạch,

Để tắm người không nhơ.

Ngũ thông voi ngựa chạy,

ĐẠI THỪA là xe cộ,

NHẤT TÂM là phu xe,

Dạo nơi BÁT CHÁNH ĐẠO

Tướng tốt để nghiêm thân,

Và trang điểm dung mạo,

HỔ THẸN làm quần áo,

THÂM TÂM làm tràng hoa,

Giàu sang đầy thất bửu.

Giáo thọ sanh lợi tức,

Tu hành theo sở thuyết,

Hồi hướng là lợi lớn.

TỨ THIỀN làm sàng tọa,

Từ nơi Tịnh mạng sanh.

Đa văn thêm trí huệ.

Ấy là tiếng tự giác.

Món ăn: Pháp cam lồ,

Nước uống : vị giải thoát,

Tắm rửa là TỊNH TÂM,

HƯƠNG HOA là GIỚI PHẨM,

Trừ dẹp phiền não tặc,

Dũng cảm chẳng ai bằng.

Hàng phục bốn thứ ma,

Phướn thắng dựng đạo tràng, (1)

Dù biết chẳng sanh diệt,

Phương tiện hiện có sanh.

Hiện khắp các quốc độ,

Như mặt trời soi khắp.

Cúng dường khắp mười phương,

Vô lượng ức Như Lai,

Chư Phật và thân mình,

Chẳng có phân biệt tưởng.

Ghi chú :

Phướn thắng : Ở Ấn Độ, hễ biện luận Phật pháp được thắng lợi thì dựng lập phướng thắng. Ở nơi đạo tràng hàng ma cũng dựng lập phướng thắng để tỏ sự thắng lợi.

Dù biết các cõi Phật,

Và chúng sanh tánh không,

Mà thường tu tịnh độ.

Giáo hóa khắp mỗi loài,

Bồ Tát vô úy lực,

Oai nghi và sắc thinh,

Cùng hiện trong nhất thời.

Biết rõ việc ma chúng,

Mà theo hành của họ.

Khéo dùng trí phương tiện,

Mà tùy ý thị hiện.

Hoặc hiện già, bệnh, chết,

Thành tựu cho chúng sanh.

Liễu tri như huyễn hóa,

Thông đạt chẳng chướng ngại.

Hiện kiếp hỏa cháy tan,

Trời đất đều trống rỗng,

Nếu chúng sanh chấp thường,

Thì cho biết vô thường.

Vô số ức chúng sanh.

Cùng nhau thỉnh Bồ Tát,

Nhất thời đến nhà họ,

Dạy cho hướng đạo Phật,

Phép chú và kinh sách,

Với công thương – kỹ nghệ,

Đều hiện làm việc này.

Lợi ích cho chúng sanh,

Các đạo pháp thế gian,

Thảy xuất gia trong đó,

Được giải mê cho người,

Mà chẳng đọa tà kiến.

Hoặc làm Nhựt nguyệt thiên,

Phạm Vương chúa thế giới,

Hoặc địa thủy hỏa phong,

Hoặc gặp có bệnh dịch,

Hiện làm các dược thảo,

Người được uống thuốc đó,

Bệnh trừ, độc cũng tiêu.

Trong đời có đói khát,

Hiện làm đò ăn uống,

Trước cứu đói khát họ,

Sau giảng dạy Phật pháp.

Trong đời có chiến tranh,

Khiến khởi tâm từ bi,

Hóa độ những chúng sanh,

Trụ nơi đất vô tranh.

Hai trận đang đánh nhau,

Mà giúp bên sức yếu,

Hiện oai thế Bồ Tát,

Hàng phục khiến giải hòa.

Trong tất cả quốc độ,

Chỗ nào có địa ngục,

Thì đi đến nơi đó,

Cứu vớt khổ não họ,

Trong tất cả quốc độ,

Súc sinh ăn nuốt nhau,

Thị hiện sanh nơi đó,

Giải oán thù cho họ.

Dù thọ nơi ngũ dục,

Mà cũng hiện tu thiền,

Khiến tâm ma rối loạn,

Chẳng có dịp khuấy phá,

Trong lửa sanh hoa sen,

Ấy là việc hy hữu.

Thọ dục mà thành Thiền,

Hy hữu cũng như thế.

Hoặc hiện làm dâm nữ,

Dụ kẻ mê sắc đẹp,

Trước dùng dục lôi kéo,

Sau khiến vào trí Phật.

Hoặc làm chủ trong ấp,

Hoặc làm thầy khách buôn,

Quốc sư và đại thần,

Để lợi ích chúng sanh.

Chỗ nào có kẻ nghèo,

Hiện làm kho vô tận,

Nhân đó khuyên dạy họ,

Khiến phát Bồ Đề Tâm.

Gặp kiêu căng ngã mạn,

Thì hiện làm lực sĩ,

Để hàng phục cống cao,

Khiến trụ vô thượng đạo.

Những người hay sợ sệt,

Trước thí pháp vô úy,

Sau khiến phát đạo tâm,

Cho họ được an ủi.

Hoặc hiện lìa dâm dục,

Mà làm tiên ngũ thông,

Dẫn dắt cho chúng sanh,

Khiến trụ giới nhẫn từ.

Thấy người cần hầu hạ,

Hiện làm kẻ tôi tớ,

Cho họ được vui lòng,

Nhân đó phát đạo tâm.

Khéo dùng sức phương tiện,

Tùy theo nhu cầu họ,

Để giúp cho đầy đủ,

Để được vào Phật đạo.

Đạo pháp nhiều vô lượng,

Sở hành chẳng bờ bến,

Trí huệ lớn vô biên,

Độ thoát vô số chúng.

Giả sử tất cả Phật,

Nơi vô số ức kiếp,

Tán thán công đức ấy,

Cũng chẳng thể hết được,

Ai nghe pháp như thế,

Chẳng phát Bồ Đề Tâm!

Trừ Xiển Đề chẳng tin,

Và ngu si vô trí