Phẩm 19 Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Tuesday, 17 May 20161:34 PM(View: 3584)
Phẩm 19 Thăng Dạ Ma Thiên Cung

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM THĂNG DẠ MA THIÊN CUNG THỨ MƯỜI CHÍN

Lúc bấy giờ, do thần lực của đức Phật, khắp thập phương thế giới, trong Diêm Phù Đề và trên đảnh Tu Di đều thấy Như Lai ngự giữa chúng hội. Chư Bồ tát thừa oai thần của Phật mà diễn thuyết diệu pháp. Tất cả chúng đều cho rằng đức Phật luôn ở trước.

Lúc đó, đức Thế Tôn không rời cội Bồ đề và đảnh núi Tu Di mà hướng đến điện Bửu Trang Nghiêm nơi Dạ Ma Thiên cung.

Dạ Ma Thiên Vương vọng thấy đức Phật đến, liền dùng thần lực, nơi giữa điện hóa ra tòa sư tử bửu liên hoa tạng trăm vạn từng cấp, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn báu che giăng trên bửu tòa. Lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, lọng báu đều số trăm vạn bố liệt bốn phía, chiếu sáng với trăm vạn quang minh.

Trăm vạn Dạ Ma Thiên Vương cung kính đảnh lễ, trăm vạn Phạm Vương vui mừng hớn hở, trăm vạn Bồ tát xưng dương ca ngợi, trăm vạn kỹ nhạc hòa tấu, trăm vạn pháp âm không dứt tiếng.

Trăm vạn thứ mây hoa, trăm vạn thứ mây tràng, trăm vạn đồ trang nghiêm, trăm vạn thứ mây y phục giăng giáp vòng, trăm vạn thứ mây ma ni chói sáng, từ trăm vạn thiện căn sanh ra, đặng trăm vạn Phật hộ trì, trăm vạn thứ phước đức làm tăng trưởng, trăm vạn thâm tâm và trăm vạn thệ nguyện làm trang nghiêm thanh tịnh, trăm vạn công hạnh làm sanh khởi, trăm vạn pháp kiến lập, trăm vạn thần thông biến hiện, luôn vang ra trăm vạn ngôn âm hiển thị các pháp.

Sắp đặt bửu tòa xong, Dạ Ma Thiên Vương nghinh tiếp đức Thế Tôn, chắp tay cung kính bạch đức Phật rằng:

Lành thay đức Thiện Thệ! Lành thay đức Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác! Xin từ mẫn ngự trong cung điện nầy.

Đức Phật thọ thỉnh, liền ngự lên bửu tòa. Thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên cung đều như thế cả.

Lúc đó, Thiên Vương liền tự nhớ thiện căn đã vun trồng nơi chư Phật thời quá khứ, thừa oai lực của đức Phật mà nói kệ rằng:

Danh xưng Như Lai khắp mười phương

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện ma ni nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Bửu Vương Như Lai đèn thế gian

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện thanh tịnh nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Hỷ Mục Như Lai thấy vô ngại

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện trang nghiêm nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Nhiên Đăng Như Lai chiếu thế gian

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện thù thắng nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Nhiêu ích Như Lai lợi thế gian

Trong những các tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện vô cấu nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Thiện Giác Như Lai không có thầy

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện bửu hương nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Thắng Thiên Như Lai đèn trong đời

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện diệu hương nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Vô Khứ Như Lai hùng biện nhứt

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện phổ nhãn nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Vô Thắng Như Lai đủ công đức

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện thiện nghiêm nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.

Khổ Hạnh Như Lai lợi thế gian

Trong những cát tường vô thượng nhứt

Phật từng vào điện phổ nghiêm nầy

Vì thế chỗ nầy rất cát tường.


Khắp thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên Vương đều ca ngợi công đức của Phật như vậy cả.


Lúc đức Thế Tôn vào điện ma ni ngồi kiết già trên bửu tòa sư tử, điện nầy bỗng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của Thiên chúng. Thập phương thế giới cũng như vậy.

*