Kinh Mục LIên Sám Pháp

Wednesday, 03 August 20163:35 PM(View: 10167)
Kinh Mục LIên Sám Pháp
TỪ BI ĐẠO TRÀNG
KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP

PHẦN NGHI LỄ


(Chủ  Sám xướng) Hết thảy cung kính...  (Mọi người hòa theo)


Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (3 lễ và 3 tiếng chuông)

(Mọi người quì đọc nguyện hương)


Nguyện xin khói hương này

Như mây tỏa mười phương

Trong vô biên cõi Phật

Hóa vô lượng diệu hương

Cúng dàng ba ngôi báu

Trang nghiêm cả mọi đường

Trọn vẹn Bồ Tát đạo

Thành tựu Như Lai hương.

 

(Mọi người đều vái xuống, rồi thỉnh 3 tiếng chuông)

(Chủ  Sám xướng)

 

Cúng dàng rồi, hết thảy cung kính....

 

(Đại chúng hòa theo)

 

Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

(Đồng quỳ đọc bài sám hối)

Chúng con xin dốc lòng sám hối:

Xưa kia gây nên bao  nghiệp ác

Đều vì ba độc tham, sân, si,

Từ thân miệng, ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay xin sám hối,

Bao nghiệp chướng gây nên như thế

Đều tiêu tan một chút không còn

Niệm niệm tràn lan trong pháp giới

Độ chúng sanh khắp cả không lui.

 

(3 tiếng chuông, đồng đứng dậy)

 

(Chú  sám xướng) Sám hối rồi... (Đại chúng hòa theo)

 

Quy mệnh lễ đức Phật A-Di-Đà cùng ngôi Tam-Bảo khắp mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

 

(Mọi người cùng ngồi tụng, chuông mõ bắt đầu)

Lò hương vừa đốt

Cõi Pháp thơm lây

Chư Phật bốn biển đều xa hay

Thấu tâm thành này

Chư Phật hiện thân ngay.

 

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) 

 

KỆ KHAI KINH

 

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,

Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe, thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như-Lai hiểu thật sâu.

 

Nam-mô Bản-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (3 lần, 3 tiếng chuông) 

 

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)                                                                     

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)