Phần Dịch Âm

Wednesday, 21 September 201611:38 PM(View: 4232)
Phần Dịch Âm
PHẦN DỊCH ÂM

TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH
(Hậu Hán Ca-diếp Ma-đằng cộng Pháp Lan dịch)


KINH TỰ

Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy: “Ly dục tịch tĩnh, thị  tối vi  thắng.” Trụ đại thiền định, hàng chư ma đạo. Ư Lộc dã uyển trung, chuyển Tứ đế Pháp luân, độ Kiều-trần-như đẳng ngũ nhân nhi chứng đạo quả. Phục hữu tỳ-kheo sở thuyết chư nghi, cầu Phật tấn chỉ. Thế  Tôn giáo  sắc, nhất nhất khai ngộ, hiệp chưởng kính nặc, nhi thuận tôn sắc.


ĐỆ NHẤT CHƯƠNG - XUẤT GIA CHỨNG QUẢ

Phật ngôn: Từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi  pháp, danh viết sa-môn. Thường hành nhị bá ngũ thập giới, tấn chí thanh tịnh,  vi  Tứ chân đạo hạnh, thành A-la-hán. A-la-hán giả năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ  động thiên địa. Thứ vi A-na-hàm. A-na-hàm giả, thọ chung linh thần thướng Thập cửu thiên, chứng  A-la-hán. Thứ vi Tư-đà-hàm. Tư-đà-hàm giả, nhất thướng nhất hoàn, tức  đắc A-la-hán. Thứ vi Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn giả, thất tử thất sanh, tiện chứng A-la-hán. Ái dục đoạn giả, như tứ chi đoạn, bất phục dụng chi.


ĐỆ NHỊ CHƯƠNG - ĐOẠN DỤC TUYỆT TRẪM

Phật ngôn: Xuất gia sa-môn giả đoạn dục khử ái, thức tự tâm  nguyên,  đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm  bất  hệ đạo, diệc bất kết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất  lịch chư vị,  nhi tự sùng tối, danh chi vi đạo.


ĐỆ TAM - CHƯƠNG CÁT ÁI KHỬ THAM

Phật ngôn: Thế trừ tu phát nhi vi sa-môn, thọ đạo pháp giả,  khử thế  tư tài, khất cầu thủ túc. Nhật trung nhất tự, thọ hạ nhất túc, thận vật  tái hỹ. Sử nhân ngu tế giả, ái dữ dục dã.


ĐỆ TỨ CHƯƠNG -THIỆN ÁC TỊNH MINH

Phật ngôn: Chúng sanh dĩ thập sự vi thiện,  diệt dĩ thập sự vi ác. Hà đẳng vi thập? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam giả:  sát, đạo, dâm.  Khẩu tứ giả: lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ. Ý tam giả:  tật,  nhuế, si. Như thị thập sự, bất thuận Thánh đạo, danh Thập ác hạnh. Thị  ác  nhược chỉ, danh Thập thiện hạnh nhĩ.


ĐỆ NGŨ CHƯƠNG - CHUYỂN TRỌNG LINH KHINH

Phật ngôn: Nhân hữu chúng quá, nhi bất tự  hối. Đốn tức kỳ tâm, tội  lai phó thân, như thủy quy hải tiệm thành thâm quảng.  Nhược nhân hữu  quá, tự giải tri phi, cải ác hành thiện, tội tự tiêu diệt, như bệnh  đắc hãn, tiệm hữu thuyên tổn nhĩ.


ĐỆ LỤC CHƯƠNG - NHẪN ÁC VÔ SÂN

Phật ngôn: Ác nhân văn thiện, cố lai náo loạn giả. Nhữ tự cấm  tức, đương vô sân trách. Bỉ lai ác giả, nhi tự ác chi.


ĐỆ THẤT CHƯƠNG - ÁC HOÀN BỔN THÂN

Phật ngôn: Hữu nhân văn ngô thủ đạo, hành đại nhân từ, cố trí  mạ  Phật. Phật mặc bất đối. Mạ chỉ. Vấn viết: Tử dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân  bất nạp,  lễ quy tử hồ? Đối viết: Quy hỹ. Phật ngôn: Kim tử mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì họa quy  tử thân  hỹ. Du hưởng ứng thanh, ảnh chi tùy hình, chung vô miễn ly. Thận vật vi  ác.


ĐỆ BÁT CHƯƠNG - TRẦN THÓA TỰ Ô

Phật ngôn: Ác nhân hại hiền giả, du ngưỡng thiên nhi thóa.  Thóa bất  chí thiên, hoàn tùng kỷ đọa. Nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ,   hoàn bộn kỷ thân. Hiền bất khả hủy, họa tất diệt kỷ.


ĐỆ CỬU CHƯƠNG - PHẢN BỔN HỘI ĐẠO

Phật ngôn: Bác văn ái đạo, đạo tất nan hội.  Thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại.


ĐỆ THẬP CHƯƠNG - HỶ THÍ HOẠCH PHƯỚC

Phật ngôn: “Đổ nhân thí đạo, trợ chi hoan hỷ, đắc phước thậm  đại.” Sa-môn vấn viết: “Thử phước tận hồ?” Phật ngôn: “Thí như nhất cự chi hỏa, sổ bá thiên nhân các dĩ  cự lai  phân thủ, thục thực, trừ minh, thử cự như cố. Phước diệc như chi.”


ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG - THÍ PHẠN CHUYỂN THẮNG

Phật ngôn: Phạn ác nhân bá, bất như phạn nhất thiện nhân. Phạn thiện nhân thiên, bất như phạn nhất trì ngũ giới giả. Phạn ngũ giới giả vạn, bất như phạn nhất Tu-đà-hoàn. Phạn bá vạn Tu-đà-hoàn, bất như phạn nhất Tư-đà-hàm. Phạn thiên vạn Tư-đà-hàm, bất như phạn nhất A-na-hàm. Phạn nhất ức A-na-hàm, bất như phạn nhất A-la-hán. Phạn thập ức A-la-hán, bất như phạn nhất Bích-chi Phật. Phạn bá ức Bích-chi Phật, bất như phạn nhất Tam thế chư Phật. Phạn thiên ức Tam thế chư Phật, bất như phạn nhất Vô niệm, vô  trụ, vô tu, vô chứng chi giả.


ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG - CỬ NAN KHUYẾN TU

Phật ngôn: Nhân hữu nhị thập nan: 1. Bần cùng bố  thí nan. 2. Hào quý học đạo  nan. 3. Khí mạng tất  tử nan. 4. Đắc đổ Phật  kinh nan. 5. Sanh trị Phật  thế nan. 6. Nhẫn sắc nhẫn  dục nan. 7. Kiến hảo bất  cầu nan. 8. Bị nhục bất  sân nan. 9. Hữu thế bất  lâm nan. 10. Xúc sự vô  tâm nan. 11. Quảng học  bác cứu nan. 12. Trừ diệt ngã  mạn nan. 13. Bất khinh vị  học nan. 14. Tâm hành  bình đẳng nan. 15. Bất thuyết  thị phi nan. 16. Hội thiện  tri thức nan. 17. Kiến tánh học  đạo nan. 18. Tùy hóa độ  nhân nan. 19. Đổ cảnh bất  động nan. 20. Thiện giải phương tiện nan.


ĐỆ THẬPTAM CHƯƠNG - VẤN ĐẠO TÚC MẠNG

Sa-môn vấn Phật: “Dĩ hà nhân duyên, đắc tri túc mạng, hội kỳ  chí  đạo?” Phật ngôn: “Tịnh tâm, thủ chí, khả hội chí đạo. Thí như ma kính,  cấu  khứ, minh tồn. Đoạn dục, vô cầu, đương đắc túc mạng.”


ĐỆ THẬP& TỨ CHƯƠNG - THỈNH VẤN THIỆN ĐẠI

Sa-môn vấn Phật: “Hà giả vi thiện? Hà giả tối đại?” Phật ngôn: “Hành đạo, thủ chân giả thiện. Chí dữ đạo hiệp giả  đại.”


ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG - THỈNH VẤN LỰC MINH

Sa-môn vấn Phật: “Hà giả đa lực? Hà giả tối minh?” Phật ngôn: “Nhẫn nhục đa lực, bất hoài ác cố, kiêm gia an kiện.  Nhẫn  giả vô ác, tất vi nhân tôn. Tâm cấu diệt tận, tịnh vô hà uế, thị vi tối  minh, Vị hữu thiên địa đải ư kim nhật, thập phương sở hữu, vô hữu bất  kiến, vô  hữu bất tri, vô hữu bất văn, đắc Nhất thiết trí, khả vị minh  hỹ.”


ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG - XẢ ÁI ĐẮC ĐẠO

Phật ngôn: “Nhân hoài ái dục, bất kiến đạo giả. Thí như trừng  thuỷ,  trí thủ giảo chi. Chúng nhân cộng lâm, vô hữu đổ kỳ ảnh giả. Nhân dĩ ái  dục  giao thác, tâm trung trược hưng, cố bất kiến đạo. Nhữ đẳng sa-môn  đương xả ái dục.  Ái dục cấu tận, đạo khả kiến hỹ.


ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG - MINH LAI ÁM TẠ

Phật ngôn: phù kiến Đạo giả, thí như trì cự, nhập minh thất  trung,  Kỳ minh tức diệt, nhi minh độc tồn. Học Đạo kiến Đế, Vô minh tức diệt,   nhi Minh thường tồn hỹ.


ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG - NIỆM ĐẲNG BỔN KHÔNG

Phật ngôn: Ngô Pháp niệm vô niệm niệm, hành vô hành hạnh,  ngôn vô  ngôn ngôn, tu vô tu tu. Hội giả cận nhĩ, mê giã viễn hồ. Ngôn ngữ đạo   đoạn, phi vật sở câu. Sai chi hào ly, thất chi tu du.


ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG - GIẢ CHÂN TỊNH QUÁN

Phật ngôn: “Quán thiên địa, niệm phi thường; quán thế giới,  niệm phi thường; quán linh giác, tức Bồ-đề. Như thị tri thức, đắc đạo tật hỹ.”


ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG - SUY NGÃ BỔN KHÔNG

Phật ngôn: “Đương niệm thân trung tứ đại, các tự hữu danh, đô  vô ngã giả. Ngã ký đô vô, kỳ như huyễn nhĩ.”


ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG - DANH THANH TÁN BỔN

Phật ngôn: “Nhân tùy tình dục, cầu ư thanh danh. Thanh danh  hiển  trước, thân dĩ cố hỹ! Tham thế thường danh, nhi bất học đạo, uổng công  lao  hình. Thí như thiêu hương, tuy nhân văn hương, hương chi tận hỹ.  Nguy thân chi  hỏa nhi tại kỳ hậu.”


ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG - TÀI SẮC CHIÊU KHỔ

Phật ngôn: “Tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, thí như đao nhận  hữu  mật, bất túc nhất xan chi mỹ. Tiểu nhi thỉ chi, tắc hữu cát thiệt chi  hoạn.”


ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG - THÊ TỬ THẬM NGỤC

Phật ngôn: “Nhân hệ ư thê tử, xá trạch, thậm ư lao ngục. Lao  ngục  hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc, khởi  đán  khu trì? Tuy hữu hổ khẩu chi hoạn, tất tồn cam phục, đầu nê tự  nịch, cố viết  phàm phu. Thấu đắc thử môn, xuất trần La-hán.”


ĐỆ NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG - SẮC DỤC CHƯỚNG ĐẠO

Phật ngôn: “Ái dục mạc thậm ư sắc. Sắc chi vi dục, kỳ đại vô  ngoại.  Lại hữu nhất hỹ. Nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng vi đạo   giả hỹ.”


ĐỆ NHỊ  THẬP NGŨ CHƯƠNG - DỤC HỎA THIÊU THÂN

Phật ngôn: “Ái dục chi nhân, do như chấp cự nghịch phong nhi  hành. Tất hữu thiêu thủ chi hoạn.”


ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG - THIÊN MA NHIỄU PHẬT

Thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật, dục hoại Phật ý. Phật ngôn:  “Cách  nang chúng uế, nhĩ lai hà vi? Khứ. Ngô bất dụng.” Thiên thần dũ kính,   nhân vấn đạo ý. Phật vị giải thuyết, tức đắc Tu-đà-hoàn quả.”


ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG - VÔ TRƯỚC ĐẮC ĐẠO

Phật ngôn: “Phù vi đạo giả, do mộc tại thủy, tầm lưu nhi  hành. Bất  xúc lưỡng ngạn, bất vi nhân thủ, bất vi quỉ thần sở già, bất vi hồi  lưu sở trụ, diệc bất hủ bại. Ngô bảo thử mộc quyết định nhập hải. Học đạo chi nhân, bất vi tình dục sở hoặc, bất vi chúng tà sở  nhiễu, tinh tấn vô vi. Ngô bảo thử nhân tất đắc đạo hỹ.”


ĐỆ NHỊ  THẬP BÁT CHƯƠNG - Ý MÃ MẠC TÚNG

Phật ngôn: “Thận vật tín nhữ ý, nhữ ý bất khả tín. Thận vật dữ  sắc  hội, sắc hội tức họa sanh. Đắc A-la-hán dĩ, nãi khả tín nhữ ý.”


ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG - CHÁNH QUÁN ĐỊCH SẮC

Phật ngôn: “Thận vật thị nữ sắc, diệc mạc cộng ngôn ngữ. Nhược  dữ  ngữ giả, chánh tâm tư niệm: Ngã vi Sa-môn, xử ư trược thế, đương như  liên  hoa, bất vi nê ô. Tưởng kỳ lão giả như mẫu, trưởng giả như tỷ,  thiếu giả như muội,  trĩ giả như tử, sanh độ thoát tâm, tức diệt ác  niệm.”


ĐỆ TAM HẬP CHƯƠNG - DỤC HỎA VIỄN LY

Phật ngôn: “Phù vi đạo giả, như bị càn thảo, hỏa lai tu tị. Đạo  nhân kiến dục, tất đương viễn chi.”


ĐỆ TAM  THẬP NHẤT CHƯƠNG - TÂM TỊCH DỤC TRỪ

Hữu nhân hoạn dâm bất chỉ, dục tự trừ âm. Phật vị chi viết:  “Nhược  đoạn kỳ âm, bất như đoạn tâm. Tâm như công tào. Công tào nhược chỉ, tùng giả đô tức. Tà tâm bất chỉ, đoạn âm hà ích?” Phật vị thuyết kệ: “Dục sanh ư nhữ  ý, Ý dĩ tư tưởng  sanh; Nhị tâm các tịch  tĩnh, Phi sắc diệc phi hành.” Phật ngôn: “Thử kệ thị Ca-diếp Phật thuyết.”


ĐỆ TAM THẬP NHỊ CHƯƠNG - NGÃ KHÔNG BỐ DIỆT

Phật ngôn: “Nhân tùng ái dục sanh ưu, tùng ưu sanh bố. Nhược  ly ư ái, hà ưu, hà bố?”


ĐỆ TAMTHẬP TA M CHƯƠNG - TRÍ MINH PHÁ MA

Phật ngôn: “Phù vi đạo giả, thí như nhất nhân dữ vạn nhân chiến,   quải khải xuất môn, ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ nhi thối, hoặc cách  đấu nhi  tử, hoặc đắc thắng nhi hoàn. Sa-môn học đạo, ưng đương kiên trì kỳ tâm, tinh tấn  dũng nhuệ, bất úy tiền cảnh, phá diệt chúng ma, nhi  đắc đạo quả.


ĐỆ TAM THẬP TỨ CHƯƠNG - XỬ TRUNG ĐẮC ĐẠO

Hữu sa-môn dạ tụng Ca-diếp Phật Di giáo kinh. Kỳ thanh bi khẩn,  tư  hối dục thối. Phật vấn chi viết: “Nhữ tích tại gia, tằng vi hà nghiệp?” Đối viết: “Ái đàn cầm.” Phật ngôn: “Huyền hoãn như hà?” Đối viết: “Bất minh hỹ.” “Huyền cấp như hà?” Đối viết: “Thanh tuyệt hỹ.” “Cấp hoãn đắc trung như hà?” Đối viết: “Chư âm phổ hỹ.” Phật ngôn: “Sa-môn học đạo diệc nhiên. Tâm nhược điều thích,  đạo khả  đắc hỹ. Ư đạo nhược bạo, bạo tức thân bì. Kỳ thân nhược bì, ý tức sanh   não. Ý nhược sanh não, hành tức thối hỹ. Kỳ hành ký thối, tội tất gia  hỹ. Đản  thanh tịnh an lạc, đạo bất thất hỹ.”


ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG - CẤU KHỨ MINH TỒN

Phật ngôn: “Như nhân đoán thiết, khử tể thành khí; khí tức  tinh hảo. Học đạo chi nhân khử tâm cấu nhiễm, hạnh tức thanh tịnh hỹ.


ĐỆ TAM THẬP LỤC CHƯƠNG - TRIỂN CHUYỂN HOẠCH THẮNG

Phật ngôn: “Nhân ly ác đạo, đắc vi nhân nan. “Ký đắc vi nhân, khử nữ tức nam nan. “Ký đắc vi nam, lục căn hoàn cụ nan. “Lục căn ký cụ, sanh trung quốc nan. “Ký sanh trung quốc, trị Phật thế nan. “Ký trị Phật thế, ngộ đạo giả nan. “Ký đắc ngộ đạo, hưng tín tâm nan. “Ký hưng tín tâm, phát Bồ-đề tâm nan. “Ký phát Bồ-đề tâm, Vô tu vô chứng nan.”


ĐỆ TAM THẬP THẤT CHƯƠNG - NIỆM GIỚI CẬN ĐẠO

Phật ngôn: “Phật tử ly ngô sổ thiên lý, ức niệm ngô giới, tất  đắc  đạo quả. Tại ngô tả hữu, tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô giới, chung  bất  đắc đạo.”


ĐỆ TAM THẬP BÁT CHƯƠNG - SANH TỨC HỮU DIỆT

Phật vấn sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?” Đối viết: “Sổ nhật  gian.” Phật ngôn: “Tử vị tri đạo.” Phục vấn nhất sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?” Đối viết: “Phạn thực gian.” Phật ngôn: “Tử vị tri đạo.” Phục vấn nhất sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?” Đối viết: “Tại hô hấp gian.” Phật ngôn: “Thiện tai! Tử tri đạo hỹ.”


ĐỆ TAM  THẬP CỬU CHƯƠNG - GIÁO HỐI VÔ SAI

Phật ngôn: “Học Phật đạo giả, Phật sở ngôn thuyết, giai ưng  tín  thuận. Thí như thực mật, trung biên giai điềm. Ngô kinh diệc nhĩ.”


ĐỆ TỨ THẬP CHƯƠNG - HÀNH ĐẠO TẠI TÂM

Phật ngôn: “Sa-môn hành đạo, vô như ma ngưu. Thân tuy hành đạo,  tâm đạo bất hành. Tâm đạo nhược hành, hà dụng hành đạo?”


ĐỆ TỨ THẬP NHẤT CHƯƠNG - TRỰC TÂM XUẤT DỤC

Phật ngôn: “Phù vi đạo giả, như ngưu phụ trọng, hành thâm nê  trung.  Bì cực, bất cảm tả hữu cố thị. Xuất ly ứ nê, nãi khả tô tức. Sa-môn   đương quán tình dục thậm ư ứ nê, trực tâm niệm đạo, khả miễn khổ hỹ.”


ĐỆ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG - ĐẠT THẾ TRI HUYỄN

Phật ngôn: “Ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần; thị  kim  ngọc chi bửu như ngõa lịch; thị hoàn tố chi phục như tệ bạch; thị đại  thiên  giới như nhất ha tử; thị A-nậu trì thủy như đồ túc du. “Thị phương tiện môn như hóa bửu tụ; thị Vô thượng thừa như mộng  kim  bạch; thị Phật đạo như nhãn tiền hoa; thị thiền định như Tu-di trụ; thị  Niết-bàn  như trú tịch ngộ; thị đảo chánh như lục long vũ; thị bình đẳng như nhất chân địa;  thị hưng hóa như tứ thời mộc.” Chư đại tỳ-kheo văn Phật sở thuyết, hoan hỷ phụng hành.