Thứ Ba, 19 Tháng Hai 20194:36 CH(Xem: 66)
The Seven Factors of Enlightenment are seven qualities that both lead to enlightenment and also describe enlightenment.
Thứ Ba, 19 Tháng Hai 20194:12 CH(Xem: 87)
Guides for the Practice of Mahayana Buddhism
Thứ Tư, 12 Tháng Bảy 201710:40 CH(Xem: 2750)
Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai 201612:14 SA(Xem: 1361)
Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai 201612:05 SA(Xem: 1681)
Phát sinh tâm hổ thẹn (sinh đại tàm quí tâm). Nguyên đức Thế Tôn và chúng ta đều là phàm phu, nhưng đức Thế Tôn thì đã thành Phật từ lâu, còn chúng ta thì đến bây giờ vẫn còn trầm luân trong biển sinh tử, chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi! Nghĩ như thế mà sinh tâm hổ thẹn, và phát lồ sám hối.
Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai 201611:42 CH(Xem: 1425)
Vạn pháp do thức mà biểu hiện, nhưng thức cũng phải nương vào các điều kiện (duyên) mới phát sinh được.
Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai 20169:03 CH(Xem: 1299)