Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch)

Sunday, 09 January 20229:50 AM(View: 2350)
Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch)
KINH PHÁP BẢO ĐÀN
HT. Thích Thanh Từ dịch

LỜI ĐẦU SÁCH

Kinh PHÁP BĐÀN là một tài liệu thiết yếu cho nhng người tu theo Thin Tông, bi vì ct ty Thin Tông đều nm gn trong nhng li dđơn gin bình dị ca Lc T. Hn na, Lc Tổ ngộ đạo từ Kinh Kim Cang, nên nhng li Ngài dy rt gn gũi vi kinh. Người tu Thin hc kỹ quyn sách này, sẽ không còn nghĩ Thin là cái gì xa lạ vi kinh đin. Vì thế, trong các Thin viện, chúng tôi đều bt buộc Thin sinh phi hc kỹ quyn sách này.

Quyn “KINH PHÁP BĐÀN GING GII” được in thành sách, do chúng tôi ging cho đại chúng ti Thin viện Thường Chiếu, các Thin sinh phát tâm ghi chép từ bng nha thành tập, trao chúng tôi xem. Chúng tôi thy tđược, nên chp nhận cho in. Tuy nhiên, đây là li ging toàn vn nói nên khó được hoàn ho.


Ph
n dch và ging ca chúng tôi khó tránh khi nhiu khuyếđim, vì dch trong khi ging; li tùy chỗ nhận hiđếđâu, chúng tôi ging đếđấy. Vì thếđây cha phi là chân lý ti hậu, mong quí độc giả thông cm cho.


THI
N VIỆN THƯỜNG CHIU
Mùa Xuân n
m Nhâm Thân (1992) 
THÍCH THANH T