Tứ Tướng

Saturday, 19 March 20225:18 PM(View: 1135)
Tứ Tướng
TỨ TƯỚNG
Thầy Hằng Trường giảng

NHÂN TƯỚNG VÀ NGÃ TƯỚNG


CHÚNG SANH TƯỚNG VÀ THỌ GIẢ TƯỚNG