Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ

Wednesday, 27 February 20196:07 PM(View: 2026)
Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ
Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ

Huân tận thiên đầu mãn toạ hương,
Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương.
Lão dung ảnh lý tăng quan bế,
Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.

 

Dịch nghĩa

Xông hết nghìn nén hương, khắp nhà thuỷ tạ thơm ngào ngạt,
Dòng nước mới dâng không lạnh lắm.
Dưới bóng đa già, cổng chùa đóng im ỉm,
Một tiếng ve đầu tiên, tứ thu man mác.

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US