Động Thiên hồ thượng

Wednesday, 27 February 20196:09 PM(View: 2008)
Động Thiên hồ thượng
Động Thiên hồ thượng

Động Thiên hồ thượng cảnh,
Hoa thảo giảm xuân dung.
Thượng đế liên sầm tịch,
Thái thanh thì nhất chung.

 

Dịch nghĩa:

Quang cảnh hồ Động Thiên,
Hoa cỏ kém vẻ xuân tươi.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông giữa tầng biếc.

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US